.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

14 Şubat 2016 Pazar

AHİRZAMANIN HANGİ KISMINDAYIZ? SUFİ SEYYAHNaim, Selman b. İsa’dan tahric etti, o Dedi ki:
Duyduğuma göre, Mehdi’nin elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis’de O’nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar.

Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, dedi ki:
Mehdi, Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. O’nun fıkıh bilgisi on aliminkine bedeldir. O Tabut-u Sekine’yi de Antakya mağrasından çıkarır.

Naim, Kaab’dan tahric etti, dedi ki:
Mehdi, düzenlediği bir orduyu Türk’e gönderir, onları hezimete uğratır, esirleri ve mallarını alarak Şam’a getirir. Daha sonra köleleri azat ederek sahiplerine bedellerini öder.

Keza (N.b. Hammal) İbni Mes’ud’dan tahric etti, O şöyle dedi:
Hz. Mehdi, yanındakileri arkasına alarak, üzerinde bir entari ve cübbe olduğu halde çıkar ve Hazim’e gelir. Burada da biatları kabul eder. Ancak Kelp kabilesi, onların biatlarına kızarak bir ordu hazırlar, fakat Hz. Mehdi onları yenerek yok eder ve Allah O’nun eliyle Rumları’da hezimete uğratır. Allah O’nun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam’a iner.

Keza (Naim b. Hammad) Hasen’den tahric etti.
O dedi ki, Resullulah (s.a.v.) Ehli Beytinin karşılacağı bir musibetten bahsederek şöyle buyurdu:
Bu musibet Doğu’dan siyah bayraklı bir ordu çıkana kadar devam eder. Kim bu orduya destek olursa, Allah ona yardım eder, kim engellemeye kalkarsa da onu perişan eder. Sonunda onlar ismi benim ismim olan birisine gelerek O’nu başa geçiririler, Allah da onları zafere ulaştırır.

Ebu Davud Hz. Ali (r.a.)’dan tahric etti.
Dedi ki Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Maveraünnehir’den bir adam çıkar, adına “Haris” denir, o çok savaşçıdır. Onun önünde ise, ismine “Mansur” denen birisi bulunur ve Kureyşliler Resullah (s.a.v.)’e nasıl yardım etmişlerse, o da Ali Muhammed’e öyle yardım eder. Her mümine ona yardım etmek vacip olur. Yahudda O’na icabet vacib olur dedi. 

İbni Mace ve Tabarani, Abdullah b. Haris b. Cüz Zebidi’den tahric etti.
O şöyle dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
Şark’tan bir cemaat çıkar ve Mehdi’nin saltanatına yardım ederler.

İbni Hacer-i Mekki’de şöyle dedi: Mehdi’ye yardım edecek olanların doğu tarafından geleceği rivayeti ile, Irak tarafından geleceği rivayet arasında bir zıtlık yoktur, zira pek çok nakilden de açıkça anlaşıldığı gibi, onlar Şam ehlinden olacaktır.

Ebu Ganem Kufi, Fiten’de Hz. Ali b. Ebi Talib’den tahric etti.
O şöyle dedi: Talikan’a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi’sinin yardımcılarıdır.

İbni Said ve Ebni Ebi Şeybe, İbni Ömer’den tahric ettiler.
O şöyle dedi: Ey Küfe ehli, siz Mehdi sebebiyle insanların en mes’udusunuz.

Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den,
O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki:
Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.

İbni Ebu Şeybe ve Tabarani İfrad’da, Ebu Naim ve Hakim İbni Mes’ud’dan tahric ettiler,
O dedi ki: Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Mehdi ile müjdelenin.

Ebu Naim, Huzeyfe’den tahric etti,
O dedi ki, Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
Vay bu ümmete, o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler, kendilerine itaat edenler hariç, sessiz mutileri bile korkuturlar. Muttaki mü’min, diliyle taraftar gibi görünse de, kalbiyle onlardan nefret eder. Allah Teala, İslamı aziz olarak iade etmek murad edince, her muannid zalimi helak edecektir. O, bir ümmeti, istediğinde, fesadından sonra islah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatır, taki Benim Ehli Beytim’den bir kimseyi Melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklasın. O vaadinden dönmez ve hesabları seri olarak görücüdür.

"Biz, Resulullah Aleyhisselâm'ın yanında iken Benî Hâşim'den bir grup genç geldi. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onları görünce, gözü doldu ve rengi değişti. Ben: 'Ey Allah'ın Resul'ü! Şimdiye kadar, mübarek yüzünüzde hoşumuza gitmeyen bir manzara hiç görmemiştik, (şimdi ne oldu da bizi üzen bir ifade ile karşılaşıyoruz?)' dedim.
Şu cevabı verdiler:
"Biz öyle bir Ehl-i beyt'iz ki, Allah bizim için dünyaya mukabil ahireti tercih etmiştir. Benim Ehl-i beyt'im benden sonra belâ, kaçırılma ve sürgüne maruz kalacak. Nihayet, doğu tarafından beraberlerinde siyah bayraklar olan bir kavim gelecek. Bunlar hayır (saltanat) isteyecekler, fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine onlar savaşacak. Allah onlara yardım edecek. Bundan sonra istedikleri (hükümdarlık) kendilerine verilecek. Ne var ki, onlar bunu kabul etmeyip emirliği  Ehl-i beyt'imden bir adama tevdi edecekler. Bu (Emîr) de, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın)."
(İbn-i Mâce: 4082)

"Ali ibn Ahmed Ubadullah ibn Musa’dan, o da Muhammed ibn Musa’dan, o da Ahmed ibn Abu Ahmed, o da İsmail ibn Eyaş’dan, o da Muhacir ibn Halim’den, o da Mugira ibn Saad’dan, o da İmam Muhammed Bakır’dan tahriç etti:
Müminlerin Emiri dedi ki: “İKİ ORDU ŞAM’DA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜNDE, Allah’tan bir işaret dışında bir sona ulaşmayacaktır.”
Sonra ona soruldu: “Bu işaret nedir Müminlerin Emiri?”
Dedi ki: “YÜZ BİN KİŞİDEN FAZLA KİŞİNİN YOK OLDUĞU Şam’da bir deprem. Allah bunu inananlara rahmet, inançsızlara azap olarak yaratır. Bu meydana geldiğinde ŞAM’DA DURANA KADAR İLERLEYECEK SARI SANCAKLI BOZ ATLI BİNİCİLERin geldiğini görürsünüz. Büyük bir dehşet ve kızıl ölüm olacaktır. Sonra HARESTA DENEN BİR ŞAM KÖYÜNÜN BATTIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ. Sonra CİĞER-YİYİCİNİN OĞLU ŞAM MİNBERİNDE OTURMAK İÇİN Yebis vadisinden gelir. Bundan sonra Mehdi’nin (as) çıkışını bekleyin.” (Gaybet-i Numani)

Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki:
Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. Ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi karayolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vak’asından sonra Medayinde de büyük bir vak’a olur. Kerkük’de de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vak’a görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir. Nuseybin arzında da bir vak’a olacak veAhvaz’da kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır.

Süfyani, Fırat’ı ancak kafir olduğu halde geçer.
Kab-ül Ahbar (r.a.)

(Bu hadisi, İmam Ebu Amr Ed-Dani Süneninde, Keza İmam Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah el Kısai’de Kısas-ı Enbiya’sında nakletmektedir.)

Mehdi'nin vezirlerinin ihtiyaç duyacakları şeyler, görevlerini en iyi yapmaları için dokuz tanedir, bu şeylerde O'na ulaşamaz. Bundan az da olmayacaktır. Bu şeyler sırasıyla şunlardır;
Keskin bir görüş,
İlka anında ilahi hitabı tanımak,
Allah'tan geleni terceme etmesini bilmek
Emir sahiplerinin mertebe ve derecelerini bilmek,
Gazap anında merhameti bilmek.
Melik'in ihtiyaç duyacağı arzakı mahsusayı ve diğer şeyleri bilmesi,
İşlerin birbiriyle olan münasebetini bilmesi,
İnsanların ihtiyaçlarını yerine getirmede aşırılığı ve kısıtlamayı bilmesi,
Kendi özel müddeti içerisinde ihtiyaç duyduğu gaybı ilimleri bilmesi.
İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden, Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor.
Mehdi, din bakımından rey ve kıyasa başvurmaktan masumdur. Ona böyle davranması haramdır. Zira Allah'ın dini konusunda hüküm vermede Nebi yani Peygamber olan birinin kıyas yapması doğru değildir. Şayet kıyas yapmasına izin verilseydi, Allah onu peygamberin Hz. Muhammed'in diliyle bildirirdi. Ayrıca Hz. Peygamber imamlardan hiç birisi için benim izimde yürüyecekler hata etmeyecekler dememiştir. Bu ifadeyi sadece Mehdi için söylemiştir. Onun masumluğunu halifeliğini ve vereceği hükümleri konusunda masumiyetini bildirmiştir.
("Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

Ahir zamanda Melhameyi Kübra öncesi SÜFYAN taraftarları (Bunların maşrikten geleceği yazıyor) 2 cephe açıcak...Bunlardan biri Güneydoğu üzerinden açılacak biride Mısır üzerinden...Güneydoğu üzerinden açılacak cepheden girecek olan SÜFYAN ordusu (NATO birlikleri -Türkiye-)''Habur Sınırları'' yakınlarında ''Kırkısya'' savaşı adı verilen savaşta Irak'tan girip Şam'a kadar ilerleyecek...Şam'a kendi adamlarını oturtacaklar...İşte bu adama SÜFYAN deniliyor...Kırkısya Savaş'ında ''Büyük bir KÜRT katliamı '' yapılacak...

1. Esad'sız geçiş dönemi kabul edildi...Esad gitmeyi kabul etti...Yerine geçecek olan adam SÜFYAN olacak.
2. Mısır Rusya ile anlaştı...

Kırkısya savaşından sonra ''Siyah Bayraklı'' olarak ifade edilen Mağripten çıkacağı söylenen grub, İran'ın HORASAN kentinde toparlandıktan sonra ŞAM'a dönecek... Bu arada SÜFYAN birlikleri MEKKE VE MEDİNE topraklarına saldıracaklar. Bu saldırının altındaki sebep ise ANLAŞMAZLIK olarak ifade ediliyor hadislerde... Anlaşmazlığın sebebi ''HAÇI KIRMA'' mevzusu...''Haçı beraberce kırdık diyenler (Türkiye-Suudi Arabistan) arasında çıkan HAKİMİYET anlaşmazlığı, aynı koalisyon içinde olan iki ülkeyi birbirine düşürecek... İşte MELHAMEYİ KÜBRA bu noktadan sonra başlıyor...

Şimdi oturup 2 saniye düşünün siz AHİR ZAMANIN şu an hangi kısmını yaşıyorsunuz... Gördüğünüz gibi %75 bitmiş durumda...

Bundan sonra
-Kırkısya Savaşını
-Mısırın İşgalini
-Türkiye eliyle Türkiye'ye sokulan NATO işgalini
-Anadolu Savaşını
-Melhameyi Kübrayı bekleyin..


12 yorum:

 1. Dikkat buyrulsun Süfyan enson öldürülmeden önce Türklere saldıraakdır bu Saldırı karşında Hazreti Mehdi alehiselam Müslüman Türklere ilk kurdugu orduyu Yardıma gönderir . İran la rey lilerde savaşacak olanlar afgan türkmen pakistan tarafından gelir . Reyliler Tahran dır hazreti Mehdi tarafdarları ile savaşcak olanlar . Süfyanla savaşcak olan Türkler NasıL olurda Süfyan TaRafdarı gibi lanse edilir . Müslüman Türkler müslüman Kürtler ve Arablar afganlar Türki dagınık bayraklılar ve Asyalı müslümanlar birleşir . hadisi

  şeriflere şahsi yorum katıldımı o yorum isabetsiz olabilir. Türk ler çüş etigi kaynadıgı zaman yani iç kargaşa oldugu zaman .Süfyan Türkiyey ŞAM tarafından saldırır . en son saldırışıda Türkiyenin güneyinden dir . Daha öncesi savaşlar var . şavaşların Akabinde süfyan gelir. sistemler otoriteler bozuldu zayıfladı için Kürdistan geçiçi olarak kurulur Kürdistan 9 aygeçmez Süfyan onları perişan eder Müslüman Kürtler Türklerle kardeş olduklarını anlar ve haçlılara karşı birleşirler.... Allah hayırlısı olsun diyelim kısa süreLi işgale ugruyan istanbul avrupa tarafı marmara tarafı 6 ay sonra Tekrar Mehdi alehiselam ın eliyle işgalden kutarılır .Allahu alem gaybi bilen en güzel Allah dır.Şia nın Mehdi inancı ehLi sünnete muhalif olup 12 imamın kayıp oglu oldunu sanırlar Asrı sadeten bu zaman kadar yaşıyo sanırlar adı ise hazreti Mehdinin Muhammed veya Ahmed dir şia nın itikatında adı ahmed yada muhammed degil onların bekledi Mehdi hayalarindeki şiaa nın Sünnii katliamından dolayı ortadoguda fitne büyümüşdür. buna mukabil sünniler koruyom onlardanım gibi gözüken deaş cıkarılmışdır. şu an Süriyede büyük kıyım var mezhebseL.
  Türkiye ilk etab NATO ile olsada.. savaşan Taraf Ruslar ve iişbirlikcileri ile -- Müslümananlar savaşacakdır olcakdır haçlı batı galibiyeti kendilerine maL edeceklerdir . işte buna mukabiL Türkiye ve müslümanlar Birleşceklerdir . işte büyük harb bu esnada haçlılar yardım a geldik bahanesi ile adana hatay civarına çökmek ister işte Hazreti Mehdi o esnada Orsunu hazırlamkdadır. Dünyaya meydan okumaya hazırlanmakdadır ilk 15 bin kişi ile başlar hayılrısı Allah bilir. Türkiyede DE içimizde Rus ve kafir tarfdarları var dır. her müslüman ülke ve toplulukda az cok vardır hainler

  YanıtlaSil
 2. Burada yorum olarak paylaştığım bu yazı bana ait değildir, başka yerden alıntı yapmıştım.

  Yazı içindeki hadisi şeriflerin kaynaklarını da araştırmadım.

  Hatamız var ise , affola

  Herşeyin en doğrusu ancak Allah bilir

  YanıtlaSil
 3. Yazının sonunda Türkiye aleyhinde söylemler var, yazan kişi Kürt asıllıdır ve ehli sünnet vel cemaat akidesine sahiptir... Diğer yazılarında da Kürtler devlet kurmaktan vazgeçecek ve Türk'lerle birlikte Mehdi as a hizmet edecekler diye yazmıştır ... Türkiye içinde önce Haçlı Ordu'sunda NATO da yer alacak sonra ayrılacak demiştir .En doğrusunu Allah cc bilir

  YanıtlaSil
 4. Yazının sonunda Türkiye Haçlı Ordu'sunda yer alacak diye yazılmış olsada yazan kişinin diğer yazılarında Kürtler devlet kurmaktan vaz geçip Türk'ler ile beraber Hz Mehdi as hizmet edecekler diye de geçmektedir.

  En doğrusunu Allah c.c bilir

  YanıtlaSil
 5. Sufyan kısmını anlamadım bu yorumda Sufyan ordusu turk ordusumu ? Sufyan ordusu rejim + sebbiha + hizbul vs degilmi? Anlaşmazlık türklerle rumlar arasında degilmi ? Sudiler uymuyor tevile.

  YanıtlaSil
 6. Times gazetesinden ilginç bir haber:

  ‘Dünya savaşının fitilini Kürtler yakacak!’

  http://rudaw.net/turkish/world/150220161

  YanıtlaSil
 7. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160216_times_ucuncu_dunya_savasi

  YanıtlaSil
 8. türkiye en kötü ihtimalle şunu yapabilir iktidar seçimi kaybetme pahasına
  benim öncelikli tehdidim pyd deyip
  pyd yi ülkesinden silmesi şartıyla ona destek verebilir
  düşük ihtimal ancak yabana atılmamalı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. türkiye en kötü ihtimalle şunu yapabilir iktidar seçimi kaybetme pahasına
   benim öncelikli tehdidim pyd deyip
   pyd yi ülkesinden silmesi şartıyla ona(esad)a destek verebilir
   düşük ihtimal ancak yabana atılmamalı

   Sil
 9. Coolmode yaziyi yazan kişi NATO Ordu'sunu Süfyan Ordu'su olarak görüyor

  YanıtlaSil
 10. Haçı kırma muhabbeti ne alaka ya? Rum askeri ve Turk askeri arasındaki bir olaydır o. Bilmediğimiz bir başka rivayet mi var?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bilmiyorum kardesim, yazi bana ait degil..

   Sil