.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

6 Ocak 2016 Çarşamba

MEHDİ ZUHUR EDECEK HZ. İSA NÜZUL EDECEK

Mehmed Şevket Eygi
05 Ocak 2016 Salı
Milli Gazete

ŞU iki konuda hiç şüphem ve tereddüdüm yoktur. Birincisi: Ahir zamanda Mehdi hazretleri zuhur edecektir… İkincisi: Ahir zamanda İsa Aleyhisselam nüzul edecektir (yeryüzüne inecektir).
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda sahih hadîsleri bulunmaktadır. İsa aleyhisselam’ın nüzulü ile ilgili hadisler mânevi tevatür derecesindedir, bu konuda icma vardır. Bu icmaı inkâr edenler küfre kadar düşebilir.
Efendimiz “Muhbir-i Sadıktır”, söylediği, haber verdiği her şey doğrudur.
Çok büyük imamlar, allâmeler, ulema, fukaha, mürşitler, mücedditler, ehlullah Mehdi’nin zuhurunu, İsa aleyhisselamın nüzulünü tasdik etmişlerdir. Onları bırakıp da birtakım sapıkların, bid’atçilerin, inkârcıların hezeyanlarına kulak verecek değilim.
Mehdi’nin zuhuru, Hazreti İsa’nın nüzulü konusundaki ayrıntılarda sarahat yoktur. Kesin bir tarih verilmemiştir. Keşif sahiplerinin söylediklerinin bazısı tahakkuk etmemiştir. Zuhur ve nüzul edeceklerdir de, hangi tarihte bilinmemektedir. Tarihi ve teferruatı bilinmiyor diye inkâr etmek hiçbir akıllı Müslümana yakışmaz.
Mutezile fırkası mensupları kabul etmiyormuş… Onların inkârı ve tekzibi sadece bu iki konuya münhasır değildir. Onlar Allah’ın sıfatlarını inkâr ederler… Kelam-ı Kadîm olan Kur’an’ın mahlûk olduğu bozuk inancına sahiptirler… Kabir ahvalini inkâr ederler… Zamanımızdaki birtakım sinsi, taqiyyeci, kitman yapan mutezile ilahiyatçıları bu konuda bana rehber olamaz.
Mehdi ve İsa aleyhisselam konusunda, İslam dışı bir sekt olan Fazlurrahmancılara da kulak asmam.
Kemaî veya Kemalist ilahiyatçılar da dinlenilmez.
Sevgili Ehl-i Sünnet Müslümanı kardeşim:
Kesin olarak bil ki Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam inecektir. Bu ikisinde hiç şek ve şüphe etme. Mubir-i Sâdık haber vermiştir.
Yine bil ki âhir zamanda yaşıyoruz, küçük alametlerin hepsi, büyük alametlerin bir kısmı gerçekleşmiştir… Yeryüzü korkunç azgınlıklarla, fitne ve fesatlarla, nifak ve şikaklarla, fısk ve fücurlarla, isyan ve tuğyanlarla dolmuştur.
Deccallar, kezzaplar, Nemrutlar, Firavunlar, Süfyanlar insanlığı saptırmak için faaliyet gösteriyor. En son âhir zaman Deccalı da zuhur edecektir.
Ortadoğu’da büyük savaşlar olacaktır. Yer yerinden oynayacaktır. Maalesef işgal ve istila olacaktır. Beni Asfar Kostantiniye’yi ve Rum ülkesini alacaktır. Sonunda çekilecektir. Müslümanlar İstanbul’u ikinci defa feth edecektir. Bugünkü Rusya çok küçülecektir. Avrupa savaş yüzünden harabeye dönecektir.
İsa aleyhisselam nuzül edince Yahudiler ve Hristiyanlar Müslüman olacaktır.
Mehdi hazretlerinin altın çağında Avrupa‘da İslam ülkeleri ve halkları bulunacaktır.
Kesin konuşamam ama İsrail’in varlığı sanırım 2022’de son bulacaktır.
Üçüncü Dünya savaşında milyarlarca insanın ölmesinde korkulur.
Kimisi mütevatir sahih hadislerde bildirilen âhir zaman alametleri hızlı bir tempo ile peyderpey vuku bulacaktır.
Müşrikler, kâfirler, münafıklar, tağut ve deccal taraftarları bunları inkar ediyor.
Aziz kardeşim sen sakın inkârcılara inanma, kanma. Resulullah Efendimiz (Salat ve Selam olsun ona) ne haber vermişse doğrudur. O, hevasından konuşmaz. O’nun sahih hadisleri, vahy-i gayr-i metluvdur.
Ahir zamanda yaşıyoruz uyanık olalım, hazırlıklı olalım, tedbir alalım ve her hâlükârda inkarcılardan olmayalım.
Mehdi zuhur edecek diye yan gelip yatmamız, vazifelerimizi terk ve tatil etmemiz büyük bir hatâ olur. Resulullah bize şunu tavsiye ediyor: “Yarın Kıyamet’in kopacağını bilsen, bugün elindeki hurma fidanını toprağa dik.”
Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz, ölünceye kadar vazifelerimizi canla başla yapmalıyız.
Bazı kurnaz cahiller ve saflar, yan gelip yatacaklarını, emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayacaklarını, iki türlü cihadı terk ve tâtil edeceklerini; bu esnada Mehdi’nin çıkacağını ve her şeyin güllük gülistanlık olacağını ve kendilerinin de her türlü zevk ü sefa içinde pâyidar olacağını sanıyor. Zehî gaflet!
Tarihte benzeri görülmemiş âhir zaman felaketlerinde dünya hercümerç olacak, nice memalik ve büldan yangın yerine dönecek, büyük nüfus kıyımı olacaktır.
Sağ kalanlar, bundan sonra Altın Çağ’da yaşayacaktır.
Bu Altın Çağ Müslümanların Altın Çağı olacaktır.
Halkın yüzde yüzü namaz kılacaktır.
Şeriat-i Garra-i Ahmediyyenin ahkamı hükümferma olacaktır.
Henüz yaşıyorlarsa müşrikler, küffar, zalimler, münafıklar gizlenecek delik arayacaktır.
Bu Altın Çağ’dan sonra dünya yine bozulacak, en sonunda Kıyamet kopacaktır.
Her şeyin en doğrusunu Allahü Teala bilir…
05.01.2016

http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Mehdi_zuhur_edecek_Hz_Isa_nuzul_edecek/27723#.Vo1U1BWLTIU

6 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. Dünya ve İnsanlık Çok Bozulur
  M. Şevket EYGİ

  http://www.habervaktim.com/yazar/74507/dunya-ve-insanlik-cok-bozulur.html

  Önce mevzii (yöresel) savaşlar olur… Sonra (büyük ihtimalle) Ortadoğu’da bir savaş patlar… Ardından üçüncü dünya savaşı.

  Nükleer silahlar kullanılır. Ülkeler, şehirler tahrib olur, Kürre-i Arz yangın yerine döner.

  Yedi milyarlık insanlık aleminin büyük kısmı, ya ölerek, yahut radyasyonlardan hastalanıp sakat kalarak saf dışı kalır.

  Büyük, kanlı savaşlar, Melhame-i kübralar olur.

  Açlıklar, salgın hastalıklar, savaştan kaçan milyonlarca insan…

  Giden yüz kişiden ancak biri döner.

  Şeytan medeniyeti, kendi icadı olan nükleer silahların kurbanı olur.

  Avrupa’da şiddetli savaşlar olur.

  Beni Asfar Türkiyeye saldırır, önce başarılı olur, sonra yenilir.

  Konstantin şehri düşman eline geçer.

  Sonra istirdat edilir (tekrar geri alınır).

  Büyük Deccal zuhur eder.

  Mübarek sülaleden Mehdi çıkar.

  İsa aleyhisselam nüzul eder.

  Fırat nehrinin yatağından hazineler fışkırır. Gözleri para hırsıyla dönmüş muhteris insanlar oraya hücum eder, helak olur.

  Büyük Deccal öldürülür…

  İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra Hıristiyanlar fevc fevc (akın akın) hidayete gelip Müslüman olur.

  Zamanın Roma imparatorluğu çöker.

  Rusya Federasyonu dağılır.

  Bütün dünyayı sarsan, silip süpüren o büyük fırtınadan, o dehşetli tufandan sonra Mehdi’nin Altın Çağı başlar. Sükûn ve adalet gelir. İslam Şeriatı hakim olur.

  Dünya fânilikler alemidir… İnsan fanidir, hayat fani… Herkes doğar yaşar ve ölür. Her can ölümü mutlaka tadacaktır.

  İsa aleyhisselam da, nüzulünden sonra bir müddet yaşayacak ve vefat edecektir. Bir rivayete göre, Medine’de Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (salat ve selam olsun ona) türbesine gömülecektir.

  Benim saf kardeşim sakın sakın sakın, inkarcıların yalanlarına kanma, inanma, Mehdi çıkacaktır, İsa Mesih nüzul edecektir. Bu konuda Ehl-i Sünnet büyükleri ittifak etmiştir.

  YanıtlaSil
 5. mustafa bey bu iddialar için ne dersiniz görüşünüz nedir
  üstadın bir dönem ittihad terakki ile beraber olması konusunda
  http://kadirmisiroglu.com/hayrat-vakfi-said-nursi-hazretlerinin-padisahtan-aldigi-para-ile-mi-kuruldu.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evvela bu konuda birşey okumadım, duymadım. Gerek külliyatta ve gerekse ustaddan naklen abilerden böyle birşey söylenmemiş ve yazılmamıştır.
   Aksine Üstad, Sultan Abdülhamit ile görüşmüş, padişah ona para hediye vermek istemiş, ancak Bediuzzaman bunu reddetmistir.
   Bediuzzaman 1.cihan harbinde esareten kurtularak Istanbula gelmiş, burada Darul'hikmeti'l islamiyye azası olarak görev yapmıştir. Buradan aldığı maaşın pek azını harcamış büyük kısmını idare ile kimseye muhtaç olmadan gecinmistir.
   Bu konuda külliyatta "calismadan nasıl geciniyorsun?" sorusuna cevap vermistir.
   Son olarak Hayrat Vakfı Üstadın vefatindan çok sene ler sonra kurulmuştur. Böyle bir iddianın mesnetsiz olduğu aciktir.


   Sil