.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

19 Mayıs 2015 Salı

ABDULLAH GÜRBÜZ BABA VİDEOLARI


Hz. Mehdi Yaşıyor! Turkiye' yi vuracaklar! / Abdullah Baba


GAYP HABERLERİ 7 (MARSTA HAYAT VAR 2- ABDULLAH GÜNDÜZ)

4 yorum:

 1. Mursi Türkiye'ye geliyor!
  Ankara, Mısır'daki darbeci yönetimin idama mahkum ettiği Cumhurbaşkanı Mursi için hakerete geçti. Ankara, Mısır'a Suudi Arabistan ve Katar üzerinden, Mursi'yi Türkiye'ye getirme teklifi sundu. Halkın tepkisinden korkan darbeci Sisi'nin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi...

  http://www.ulkehaber.com/dunya/haber/115912-mursi-turkiyeye-geliyor?utm_source=f5haber&utm_medium=f5haber&utm_campaign=f5haber

  YanıtlaSil
 2. ya izin vermezler yada bir hastalık bulaştırır öyle gönderirler hepatit-b veya c gibi
  burada mısır muhalefetini yöneteceğini bilir o alçaklar

  YanıtlaSil
 3. Bunlar muhtemel tehlikeler... Her şey Allahın elinde ve takdirindedir. O yüzden Allaha dua ederiz ki, Mursi'nin sağlığına zarar gelmesin..

  YanıtlaSil
 4. Mustafa Özacan'ın Vahdet gazetesindeki yazısı
  Batının çöküşü....

  http://www.habervaktim.com/yazar/71247/batinin-cokusu.html

  İn­san tü­rü­nün çö­kü­şü dün­ya­nın ze­va­li­ne ve­ya çö­kü­şü­ne ön­ce­lik ve ta­kad­düm ede­cek­tir. İn­san tü­rü­nün çö­kü­şü de sos­yo­lo­jik çö­kü­şü ta­kip ede­cek­tir. Bu art ar­da ge­len çö­küş­le­re eş­ra­tu­’s sa­aa ya­ni kı­ya­met ala­met­le­ri den­mek­te­dir. Ahir za­man ya­ni kı­ya­met ön­ce­si ya­şa­nan dün­ya­nın son ah­va­li­ne da­ir di­ni ki­tap ve me­tin­le­ri­miz çok şey­ler an­la­tır. La­kin sa­ha­be­le­rin ‘bu da mı ola­cak?’ ya Re­su­lal­lah di­ye hay­ret iz­har et­me­le­ri­ne mu­ka­bil pey­gam­be­ri­mi­zin da­ha fe­na­sı da ola­cak şek­lin­de ce­vap ver­me­si­ne na­za­ran ki­mi Mu­te­zi­le ve ben­ze­ri ce­re­yan­lar ak­lın bun­la­rı al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek ba­zı ri­va­yet­le­ri ve­ya ri­va­yet­le­rin kah­ra­man­la­rı­nı red­det­miş­ler­dir. Fa­kat çö­kün­tü as­rın­da­yız. Geç­miş­te bu ka­dar da ol­maz di­yen­ler me­zar­la­rın­dan kalk­sa­lar da­ha be­te­ri­nin ve­ya kö­tü­sü­nün ol­du­ğu­nu gö­re­cek­ler ve um­ma­dık­la­rı ve­ya uzak gör­dük­le­ri hu­sus­la­rın va­kı­a ola­rak ete ke­mi­ğe bü­rün­dü­ğü­ne ta­nık­lık ede­cek­ler­dir.

  Yazının devamını linkten okuyabilirsiniz...

  YanıtlaSil