.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

5 Mart 2015 Perşembe

MEHDİNİN ALTIN ÇAĞI

Mehmet Şevket EYGİ / Milli Gazete

Âhir zamanda Resulullahın sülalesinden, beklenen Mehdi’nin zuhur edeceğine dair hayli hadîs ve haber bulunmaktadır. Bunları ceffelkalem inkar edenler, Resulullahı inkar etmekten korksunlar. İşin başında da, sonunda da Mehdinin zuhuru konusunda söz söyleyecekler; râsih, muttaqi, firasetli ulema, fukaha ve kâmil mürşidlerdir.
Bendeniz bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak Mehdinin zuhurunun yakın olduğuna inanıyorum. Tarih veremem. Gaybı Allah bilir.
Mehdi zuhur edecektir… İsrail’in ömrü yüz sene sürmeyecektir… Büyük süper güç gümbür gümbür yıkılacak, çökecek, parçalanacaktır… İtalyada savaşlar olacak, son papa Romayı ağlaya ağlaya terk edecek, Katolik kilisesi nihayet bulacaktır… Ortadoğuda büyük kanlı savaşlar cereyan edecektir… Mahiyetini bilmiyorum, Fırat nehrinin altından altın çıkacak, bunu devşirmeye gidenler helak olacaktır… Adına Melhame-i Kübra denilen çok kanlı bir muharebe olacaktır… Savaşa giden yüz kişiden biri geriye dönecektir… Deccallar, kezzablar, Nemrudlar, Firavunlar, Hamanlar, Tağutlar İslamı ve Müslümanları durdurmaya çalışacaklar, başarılı olamayacaklardır…
İslam, hem Müslümanlar, hem de İslam devleti ile ahid yapan gayr-i müslimler için barış dinidir. İslam devleti muharip küfür güçleri ile savaşır ama muharip olmayan ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara, manastırlarda kendi halinde yaşayan keşişlere ve papazlara dokunmaz, meyveli ağaçları kesmez…
Mehdinin zuhuru inkarcıların, münafıkların, mütecahir fasık ve facirlerin sonu olacaktır.
Mehdinin şer güçlerini yenmesinden sonra Altın Çağ başlayacak, adalet güneşi dünyayı ve insanlığı aydınlatıp ısıtacaktır.
Mehdi, kadın ve kızların seks, şehvet aleti, orta malı olmasını önleyecek, onlara iffet namus şeref kazandıracaktır.
Mehdi zamanında riba yasaklanacak, başta zina haddi olmak üzere hududullah tatbik edilecektir.
Mü’minler tek bir Ümmet olacak, halk fevc fevc Mehdiye biat ve itaat edecektir.
Suçlar azalacaktır… İşret kumar seks köleliği iktisat hayatında alavere dalavere sona erecektir…
Emanetler ehline verilecektir.
Mehdinin Altın Çağının yedi veya kırk sene süreceği söyleniyor. Ondan sonra rivayete göre dünya tekrar bozulacak ve kıyamet kopacaktır.
Altın çağda, Ehl-i Zimmet yani İslam devletinin gayr-i müslim tebaası din ve kimlik hürriyetine sahip olacak, Kur’an adaletinin gölgesinde emniyet içinde yaşayacaktır. Başka yerlerde yaşayıp zulme ve baskıya uğrayanlar, İslam devletine iltica edecektir.
Sapık medeniyetin dünyaya, toprağa, suya, havaya, ormanlara, bitkilere, hayvanlara yaptığı zulümler önlenecektir.
Allahın kısasta sizin için hayat vardır buyruğuna uygun olarak idam cezası, onu hak edenlere uygulanacaktır.
Hırsızlığın, haydutluğun, ırz ve namus düşmanlığının, uyuşturucunun, her türlü soygunun, yolsuzluğun, rüşvetin kökü kurutulacak, mahkemeler işsiz, hapishaneler ıssız kalacaktır.
Bir toplu taşıma vasıtasında içi para dolu bir çanta unutulsa, kimse elini süremeyecek, sahibi ertesi gün gelip, kayıp bürosundan çantasını alacaktır.
Görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama bendeniz bu ümitleri besliyorum.
Mehdi çıkmayacak diye ter ter tepinenlere, Mehdi düşmanı sözde ilahiyatçılara şaşıyorum. Mehdi Ehl-i Sünneti güçlendirecek ve hayata uygulayacak diye mi bu kadar telaş ediyorlar?
İnşaallah zuhur etsin ve yazdıklarım gerçekleşsin.
Mehdiye, ehline ve etbaına selam olsun.

29 yorum:

 1. Yukarıdaki yazının devamındaki yazıdan bir cümle...

  "Nisan mayıs haziran fitnelerinden korkuyorum. Cenab-ı Hak vatanımıza, halkımıza, devletimize selamet versin."

  YanıtlaSil
 2. osmanlının bütün borçlarını silme karşılığında istediği filistindeki küçük toprak teklifi reddedilince başladı planları: 1 osmanlıyı yıktılar ve islam ahlakını dili ve değerler ile oynarak durdurdular 1. dünya savaşından sonra istediği düzeni kurmaya başlamıştır deccal. 2. dünya savaşını israili devletini kurmak için çıkarttı. Evet bugün face bookta veya twitter da çokca gördüğümüz bir hitler cümlesi var : Bir gün bana öldürmediğim her yahudi için küfredeceksiniz.. Evet amacına ulaşmıştı aslında deccal. Bugün hitlerin yahudi düşmanı olduğu algısı oluşmuştu insanlıkta. Oysa gerçek hitlerinde yahudi olduğu ve soykırım yaptığı kişilerin yahudi, yani siyonist anlayışa göre asil kandan gelmeyen sonrada yahudi olan, yani yarı yahudilerdi... Amaçlar uğruna bu yarım yahudiler feda edilmişti.. Ve savaşta girdiği her cephede zaferle çıkan almanya nedense biden kaybetmeye başlamıştı ve almanya kaybetmişti... sonra ne oldu almanyanın yaptığı sözde yahudi soykırımı ile acıtasyon ile algı oluşturup filistin topraklarına devlet kurdular batılı devletlerin kararı ile.... Evet oraya yerleşmişti yahudiler artık.. Ve bugüne yaklaşalım 11 eylül 2001 yani bugün ki orta doğunun durumunu başlatan olaya... hadisi şeriflerde de bassedilmiştir.

  tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek… (kitab-ül burhan fi alamet-il mehdiyy-il ahir zaman, s. 26)


  orta doğu şimdi öyle bir karanlık durumda ki yüzbinlerce müslüman şehit oldu . islam birliği ortadan kalktı.. islam ülkesi denilen ülkeleri yahudiye uşaklık yapanlar yönetiyor.... işid pörtledi şu oldu bu oldu ... şimdi diyeceksiniz ki neden bunları tekrar özetledin

  -"Rasulullah, deccaldan bahseder. Sorarlar: Ya Rasulallah, yeryüzünde ne kadar kalacak? Der: Kırk gün. Bir günü bir sene gibidir. Bir günü bir ay gibidir. Bir günü bir hafta gibidir. Diğer günleri sizin günleriniz gibidir.


  deccal britanyada hristiyan alemindeki kişileri kendine köle yaparak büyümüştür.(Tapınak şovalyeleri buna örnek olablir. illuminati de buna örenk britanya yani ingiltere toprakalrında doğdu)... temellerini attığı ingiltereden gücünü yani ekonomisini dahada güçleneceği asıl icraatlarını süper güç olarak uygulayabileceği
  amerika kıtasına taşıdı... Ve orada süper güç oldu.. dünyadaki her sektörÜn babasıdır abd... ve artık son evreye girildi yani artık israile geçmek üzere ... bu saydığım bütün icraatlarını planladığı ve yahuileride arkasına yanİ kölesi yaparak.. dünyada ilahlık(haşa) taslayacağını düşündüğü israile taşınmaktır... yani sonun başlangıcı olamaya getirdi durumu... islamın altın çağına

  YanıtlaSil
 3. "ŞUUR"
  AkıL kalb de nurani bir şuur dur, Hak ve batıL arasını ayırteder,
  ŞuuR, gerçek İLham kalbe geldikden sonraki, sezgi ve duygudur,
  Allahu Teala nın Ahkamını içra eder, işte Adalet,
  Hazreti Mehdi Alehiselam hak ve batılı ayırt eder Adaleti tam manası İle zuhur etikden sonra İçra eder. (Allahın izni İle)

  YanıtlaSil
 4. " Fatiha-i Şerif`in Meali "
  " EL-hamdu Lillahi Rabb-il alemin"_ der . yani bütün güzel övgüler , kemal sıfatlar Allah a mahsustur. nimetler hepsi O nundur. (ihbar süretiyle inşa manası buraya kadar yükselir) ben ve övgülerim Allah ın mülküyüz, kuluyuz. Allah ise alemleri var eden rızıklandıran, yaşatan ve kemale erdirendir.
  "Er - rahman-ir-rahim"__ eLbette bütün rızkları verir. Ahirette kendine iman edenleri de rahmetine tahsis eder, Şübhesiz.
  " MaLikiyevmiddiN" __ Mükafat ve münazat gününün sultanı ve sahibidir, ikinci mesajına içabet ederek, büyük bir tezellül içinde kemal-i teslimiyet le, kemal-i samimiyetle , kemal-i imanla.
  "İyyake na`budu" __ ( Ey hakikat ma`bud ve mahbub!) ibadetlerimiz sadece San`a tahsis ederiz, San`a ibadet ederiz, başkasına değiL.
  " Ve iyyake nestein "__ Sadece sen`den yardım dileriz, başkasından değiL, der, ve nimeti kula ulaştırmada veyahud nimetin mahluka ulaşmasında engel olan sebeb ler ne olursa olsun hepsini sarfı nazar eder , O sebebleri yürüten , Müsebbib-ul Esbab olan Allahu Teala`ya yönelir. şunu itikad eder.
  `Ruhuma yardımcı, hayrlı ilham eden melek , fail degiL sebebdir. Nefsime yardım edecek şeytan , fail degil sebebdir. Hidayetime rehber olan peygamber, ulema , ve meşayıh, manevi .. yagmur, bulut, doktor, ilaç, bedenime maddi olarak nimetin ulaşmasına ulaşmasına sebebdir.
  Hastalık ,bela ve musibetler hepsi nimetin zevaline sebebdir. Bunlardan hiç biri hakiki FaiL değildir. bunlardan mevcud olan güç Allahu TeaLa `nındıR.
  onlara kudret inden bir cüz vermişdir, bana verdigi gibi.
  Üçüncü mesajına içabet ederek de.
  "İhdina-s- Sırat-al-müstakim "__ (Ya Rabbi !) Hak, gerçek ve doğru olan yoLa beni ilet, nimetine erdir. >>>>>

  YanıtlaSil
 5. Devamı ___ "Sıratellezine en`amte aleyhim "__ Kendilerine nimet vermiş oldugun kimselerin yoluna . yani: Peygamberin sıddıkların , şehidlerin ve salihlerin yoluna beni erdir.
  "Gayr-il-mağdubi aleyhim ve leddalin "__ kendilerine azab etmiş olduğun kimselerin (yani yahudi) ve yoldan sapanların (yani hristiyan) yoluna değiL.
  _____ AmİN "_ Öyle ise mesajlarına icabet ettiğim halde , Zat`ına ve Sıfat`ına inandığım için icabetimi kabuL buyur , deR..

  YanıtlaSil
 6. Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti) Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam’ın batısında batma olduğu zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süfyani’nin alametleri olacaktır.

  Teorime göre :

  *İngiliz-Siyonist-FG Destekli Türk Ordusunun 'BİR KISMI' Doğu ve Güneydoğu'da Operasyona başlayıp çoluk-çocuk-kadın-yaşlı katletmeye başladığı zaman(Kürtlerin arasında Seyyid-Şeriflerde çok,bunlarda FERYAD ettiği zaman (bu ordunun yere batacağını da düşünüyorum.)

  *Sakarya Seyf'in dediği gibi Erdoğan öldüğü zaman ve yerine batı güdümlü karaktersiz bir kişi geçirildiği zaman

  *Muhtemel Şam'ın batısındaki batma İzmir depremi,olduğu zaman

  *Şam'dan üç kişi çıkmasını şu an için kurgulayamadım

  *Mısır'ın böyle durduğuna bakmayın,onlar öyle bir karışır,başlarındakileri devirirler ki Batı adamları düşürüldüğü için bu sefer direkt işgal eder,işte o zaman

  YanıtlaSil
 7. Sevgili kardeşlerim ALLAHIN selamı bütün insanlara olsun kısa bir zamandır yorum ve düşünce paylaşımlarınızı beğenerek takip ediyorum elinize yüreğinize sağlık kardeşlerim mehdi as araptan olsa ne Türk'ten olsa ne rustan çıksa kabüllenmeyecekmisiniz farzedinki zuhur etti fiysebillah herşeyimizden vazgeçip bakın herşey diyorum daha cebimizdeki Deccal'in en büyük tuzağı olan kredi kartlarını kırıp atamamışken kardeşlerim bu meydan er meydanı efendimizin müjdesi mehdi as ve döneminden önce çok şeylerimizi kaybedeceğiz daha doğrusu elimizden alınacak efendimiz diyorki dini ayağa kaldıracak benim sünnetimi ihya edecek şu anki ümmetin anladım sandığı ve yaşadığı dinle değil daha biz Kuran'ı Kerim'de rasül ve nebi kelimesini farsça peygamber ,salatı namaz vs diye yorumlayıp orijinin dışına çıkmışken o mübarek çıkıpta işin orijinali söyleyip hüküm vermeye başladığı zaman kaldıramayız anlayamayız daha hazır değiliz kardeşlerim daha çok ateşte dövülmemiz lazım geçmişteki boşvermişliğimizin hesabını vermemiz gerekir insan elleriyle ektiğini biçer rüzgar ekip yeşillik biçemeyiz fırtına biçeriz yok eğer ümmet islamı iyi anlayıp yaşıyor diyorsanız bugünkü manzara belli hakkınızı helal edin vaktinizi aldım .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dediklerinin hepsi doğru kardeşim. Hz Mehdi as Arap olacak ama dediğin gibi başka yerden olsaydı kabul edilmeyecek miydi sanki! Mehdi dünyayı kırıp geçirecek. Her devlete karşı savaşacak. Doğu ve batı ehli (halkı) ona lanet okuyacak; çünkü halk ondan önce itikatlarından ötürü bir ceza olarak onun ehl-i beytinden (Haşimoğullarından) çok zulüm görecekler. Halk onu olgun görünümlü beklerken genç görünümlü olacağı için halkın çoğu onu yalanlayacak ve uygulayacağı tam şeriat kanunları insanlara çok ağır geleceğinden ötürü onu kabullenemeyecekler. Mehdi de onları öldürecek. Cübbeli Ahmet Hoca'nın deyimiyle gerçekleri göremiyoruz, Allah için ne can verebiliyoruz ne mal verebiliyoruz, dini meselelerde işimize geleni kabul ediyoruz, biz ne itikadı bozuk insanlar olduk böyle. Eğer zamana sağ kalırsak uyanamadığımız sürece Mehdi bekle bizi kurtarır, seni beni bile keser. Mehdi'yi sadece zerr aleminde Allah'ın ahit aldığı ihlaslı müminler kabullenecekler. Allah sonumuzu hayır eylesin.

   Sil
  2. İncelenmesi gereken bir durum: Farklı meşreplerin farklı Mehdi algıları var. Bu nereden kaynaklanıyor.
   Hadisler nokta-i nazarında tek bir Mehdi algısı mı var, yoksa asıl Mehdi'den evvel gelen farklı zamanların Mehdi misal zatların hisseleri mi var?
   Mehdi sert mi davranacak, yoksa uyuyanı uyandırmadan mı, kan akıtmadan mı iş görecek?
   Bu açıdan bakarsak kardeşlerin fikirlerini istirham ediyorum.

   Sil
  3. Mehdi Anadolu’dan çıkacak. Çünkü Deccal yani “Süfyan, Fırat ile Dicle arasından çıkar” diye rivayet edilir. Yani o oradan başlayarak hüküm süreceğine işaret eder. Ve öyle olmuştur. Mehdi’nin milliyetinin ne önemi var. Ama Al-i beytten olacak. Yalnız Araplardan Al-i beyt çıkmaz. Evlilik yolu ile başka milletelere de geçer. Bugün Hem Kürt, hem Türk hem Acem vs Al-i beyt mensubu vardır. Irkçılık ve milliyetçilik taşlanacağına önce şu hakikate bakın. Hilafet nerede çöktü. Niçin? Bu fitneyi kim yönetti. Niçin? Bu hilafetin ilgası ile birlikte Süfyan çıkar. Onun da karşısına kim çıkar? Mehdi. Cabir ile Mehdi aynı kişidir. Cabir’in sıfatı Mehdi’dir. Cabir’e bu ünvanın verilmesinin sebebi ise onun küfri, askeri, keyfi ve cebri Süfyan’ın ve zihniyetini yıkması sebebiyledir. Bir din adamı çıkacak ve dünyevi bir küfrü saltanatı yıkacağına kinayedir. Mehdi hem Cabir, hem de Mensur’dur. Yani Mehdi=Cabir=Mensur’dur.Aynı kişinin çeşitli ünvanlarıdır. Her kaşif kendine keşfine uygun bir unvan vermiş. Bu da kafa karışıklığına yol açmış. Hz. Peygamber ise sadece Mehdi demiştir. Hilafetin ilgası ve dini hayatın söndürülmesini kim sağladı ise işte Süfyan odur. Süfyan Selaniklidir. Selanik Hanedanını gücüyle başa gelir. Ve gelmiştir. Süfyan kendisinin Süfyan olduğunu da bilmez, ki onu karşısına çıkanın Mehdi olduğu bilinsin. Mehdi 13. İmam veya Halife. 13. asırda ortaya çıkar. Şimdi 15 veya 14. asırdayız. Daha ne Mehdisi bekleniyor. Komünizmi Anadolu adete manevi bir Sedd-i Zülkarneyn oluşturdu. O Mehdi’nin manevi gücü idi.

   Ehl-i tasavvufun keşfiyatı ancak ve ancak onların seviye veya makamlarına gelmekle anlaşılabilir. Vecd halinde söylenen sözler aklı başında olanlar için hüccet değildir. Ehl-i tasavvufun istğrak ve sekarat halindeki sözleri doğru, ama ehl-i hakikati bağlamaz. Hallac-ı Mansur “Enel hak” demiş. Aklı başında değilken. Onu idam ettiler. Başkaları buna benzer laflar edince de onlara “mübarek mecnunlar” denmiş. Cibali Baba misali. İşte biz bunlarla mı hak ve hakikati öğreneceğiz. Rivayetler yol gösterici değildir. Kafa karıştırır. Pek ehl-i tasvvufa bel bağlamasanız iyi edersiniz.

   Falan zat veli imiş. Ne yapalım yani. Hayrını görsün. Kıbrisi de veli idi. Sabah akşam İngilizlere yağ yakardı. 2010-2011-121012-2113 için ne sözleri vardı. Hiçbiri doğru çıkmadı. Hepsi duruyor. Hatta ona yağ çeken bizim bir Mehdi taslağı var. Ona lütufkar olduğu kadar Türk halkına lütufkar olmadı. Çünkü hiss-i hayal ile maziden gelen rivayetlerin tevili mümkün değildir. Ayrıca İngiliz istihbaratının bilgi akışına tabi idi. İngilizlerin Türkiye’deki iktidara bakışı 2006’dan sonra sermaye akışları yüzünden değişti. 4. Kez mali saldırıda bulundular. Ama başaramadılar. Evet başaramadılar. O zamanda yan kuruluşları hareket geçirdiler. Türkiye mali açıdan önce Londra sonra Frankfurt ve sonra New York’a bağlıdır. Görüyosunuz hala hınzırlar gibi saldrıyorlar. Ama başaramayacaklar. Türkiye’deki en büyük ve tesirli yabancı parmağı bilinenin aksine ABD değil İngiliz’dir. İngiliz vesayeti en güçlü vesayettir. İngiliz hem ABD, hem İsrail ile ortak operasyonlar yürütür. Olmazsa onların işini bozar. İŞID olayının tezgahtarı kimdir.

   Onun için Mehdi konusunu ilmen ve hakikatçe irdeleyin yoksa kurcalamayın. Mehdi’yi herkes bilemeyecek. Bir şartla. Nur-u iman sahipileri hariç. O bir hidayet cereyanıdır. Bazı kaynaklar onun doğum senesini bile vermişler. Doğacağı yeri de. Böyle keşifler de var. Onlara bir bakarsanız bazı konularda kültürünüz artar.

   Sil
 8. bir rüya:

  Ahmet Davutoğlu Konya da bir stadyumda çok kalabalık halde toplanmış halka konuşma yapıyor. yanında Angele Merkel var ve ikisi de farklı koltuklarda ama yan yanalar. Davutoğlu konuşurken Merkel sadece izliyor.... hava güneşli ama yerler çamurlu. o esnada Recep Tayyip Erdoğan alana giriyor korumaları ile hızlı bir şekilde derken Erdoğan sırt üstü yere düşüyor ama hemen kalkıyor .. sırtı ve kafası çamur olmuş bir halde olmasına rağmen gülümsüyor sağına bakıp ve yoluna devam ediyor.....

  rüya bu ...

  YanıtlaSil
 9. Sevgili kardeşlerim ALLAH I'n selamı bütün insanlığa olsun hepimizde biliyoruzki mehdi as şu an için yaşamakta aramızda RasulALLAH efendimizin hadislerde bildirdiği birçok fiziksel özellikler ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatılmıştır velevki birçok özellikler sadece mehdi as tarafından görülüp bilinebilir diye düşünüyorum her insanın iki kürek kemiği arasındaki işaret sağ uyluğundaki işaret sağ eli üzerindeki işaret vs bunlar biraz kişiye özel tahminim mehdi as ilahi görevi hala verilmedi ancak kendisi birçok özelliklerinin farkında kimseyle paylaşmayıp beklemekte diye düşünüyorum.bu konuda kardeşlerim bilgi birikimlerimizden istifade etmek isterim ilginize teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 10. N . b Hammad hazreti ALi bin ebi talib tahriç etti . O da dediki "__ Mehdi nin dogum yeri Medinedir. peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem in EhLi beytinden dir. ismi peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem in ismidir. Hiçret edecegi yer BeytüL Makdis (Küdüs) dir. Sakaları sıktır, gözleri sürmeli olacakdır. Dişleri parlakdır, yüzünde bir ben vardır. Omuzunda peygamber Alehiselamın Alameti vardır, peygamber sallallahu aleyhi vessellemin softan bayrağı ile cıkacakdır. ( bugüne kadar hiç açılmamış mehdinin zuhuru ile açılcak sancak da "eL bİat`u Lillah yani Allah için biat ibaresi yazacakdır.) o bayrak dört köşeli olup dikişsizdir, ve rengi de siyahdır. O ndan bir hirc bulunur , O Resullullah Alehiselatı vessellem vefatından beri açılmamış olup Mhedi çıkınca açılacakdır. Allah üç bin melegi Mehdi ye yardım için gönderecekdir. ve melekler O `na muhalefet edenlerin yüzlerine ve arkalarına vuracakdır. O (Mehdi ) yaşı otuz ile kırk arasında (kırk 40 yaşında) oldugu halde gönderilecekdir.

  YanıtlaSil
 11. Naim b. Hammad, ebi ertad dan rivayet etti ki"_ Süfyani Kufe ye (ırakda bir şehir) girer üç gün lük bir işgalden sonra altmış bin kişiyi öldürür. buradan onsekiz gece kalır. Kufe nin mallarının hepsini paylaştırır. Ancak Süfyani nin Kufe ye girişi Türkler ve rumlarla "karkısa" da carpışmasından sonradır. sonra onların aralarında fitneler sokar ve onlardan bir grub horasana döner .
  Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Kufe ye girer, sonra horasan ehlini arar, Horasandan Mehdi ye itaat edecek bir grub zuhur eder.
  Sonra süfyani Medineye bir ordu gönderir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in soyundan (ehLi beytinden) bazı insanları Kufe ye getirir, sonra Mehdi ve mansur çıkıp kaçar ve süfyani onları araştırır. Mehdi ve mansur mekke ye vardıklarında Süfyani nin ordusu da beyda da (mekke medine arasında bir bölgenin adı) batmış olur.
  Sonra Mehdi medine ye gelerek beni haşimi den hapis de olanları kurtarır, ve bu arada siyah bakraklılar çıkarak bir su kenarına varırlar ve bunu duyan süfyani ve yakınları kaçarlar. Mehdi , bilahare Kufe ye inerek buradaki haşimileri kurtarır sonra kufe havalisinden kendilerine "usub" adı verilen bir cemmat çıkar ki silahlarını fark etmiş olan bir kısım basralılar (ırakda bi şehir iran ve kuveyte sınır körfeze sınır) da bulunur . böylece onlar kufe halkının esir bulunanları süfyanilerin elinden kurtarırlar. ve ardından siyah bayraklı ordu biat için Mehdi ye gelir.__
  Hakim, ebu hureyre den tahriç etti Rasullullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu "_ Şam ın alt tarafında kendisine süfyani denen bir " adam" cıkar ve ona tabi olanların cogu "kelb" den olur . Süfyani insanları öldürür ve hatta kadınların karınlarını deşerek çocukları katleder . onlara karşı "kays" toplanır ve onları öldürür , hatta zulmü o hale gelir ki kurtlar bile onu lanetlerler. Sonra ehLibeytim `den olan Mehdi "HARRA " da cıkar ( medineye yakın bi bölge yer) ve bu haber süfyaniye ulaşır, ve O Mehdi üzerine bir ordu gönderir.
  Ancak Mehdi süfyani nin ordusunu hezimete ugratır. Süfyani bunun üzerine yanındaki bütün askerleri toplayarak O`nun üzerine tekrar bir gönderir, fakat bu ordu "Beyda" ya (mekke medine arasında bölge) varınca yere batırılır. onlardan ancak haberci kurtulur.__
  (*
  yer isimlerine dikkat buyurun kafacılık akılcılık yapmakdan sa rivayet le giden şaşaırmaz velev ki tevil müceddid ulemamızda varsa onu paylaşır yoksa akli delil le degiL nakliyle olan şaşırmaz vessellem Allahu teala iman üzere olan müslüman kardeşlerimize maddi manevi ruhu bedeni selamet afiyet ikram buyursun ya halim ya kerim ya hannan ya menna ya deyyan ya zülcelali ve ikram (amin) hatalarımıza "Estağfirullah el azim eL kerim"

  YanıtlaSil
 12. http://www.erdemcetinkaya.com/#!13-Mehdi-Geldi-mi-2018de-Çıkacak-mı/c215v/D720AE84-69A4-4975-9052-3B0E0EE7F02C

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Ben okudum o siteyi . Mehdi konusunda adam kendisine yorulan şeylere cevap vermiş ben değilim diyor sadece. Doyurucu bilgi fikir teatisi yorum vb.yok...ya da yazacak bilmiyorum..deccalle ilgili de hiçbirşey bulamadım. Dabbe konusunu güzel işlemiş ama yalnızca birinci çıkışını vermiş ikinci çıkışı yok. Avusturalya kısmı saçma. Amerika ile ilgili bir şekil önermesi yok. Dabbe sadece asya tarafında görünüyor.

   Sil
 13. 2023 yılında artık zaferimiz ilan edilmiş olacaktır inş...hangi hz mehdiliği ilan edileceği önemli değil. bakın hz mehdi çıkacak demiyorum hz mehdiliği ilan edilecek diyorum... çünkü hz mehdi... dünya çapında yaptığı icraatler ile tanınacak...

  ayrıca gayb dönemleri incelenmeli bu mesele üzerinde durulmalı.. çünkü 2018 veya
  2020 yılında ilan edildi diyelim. şuan 2. gayb döneminde olması lazım yada . gayb dönemine girmeye yakın olması lazım...... yada gayb dönemleri farklı anlamda da olabilir... o halde 1. gayb dönemi ne oldu..... bizim 1. gayb dönemini biliyor olmamız lazım çünkü bilmeyeceksek niye haber verilmiş bu konuda bize

  . gezi isyanı çıkarsa ki teoriler çıkarsa daha güçlü çıkacağını gösteriyor... o zaman onun kaybolması 1. gayb dönemini de gösterecek 2. gayb dönemine şahit olduğumuz zaman...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ömer Avcı kardeş ben gayb olmasının hikmetini anlayamadım. Birde bu 2.gayb 1.gayb biraz açsan olmaz mı ? Teşekkürler.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Rte milletvekili olmasını,seçilmesini sayın Deniz Baykal sağlamıştır.Deniz Baykal olasaydı rte muhtar bile olamazdı..İşte demokratlık budur.Aynısını rte yapabilirmiydi? İsmet inönüde,chp nin kaybedeceğini bile,bile çok partili sisteme geçmiştir. Sizin bahsettiğiniz gayb dönemlerini Mehdi as yaşayacaktır. Açık,açık benim Mehdi adayım rte desenize

   Sil
  4. bakın anlatmak istediğim şey şu... hz mehdi ortaya çıktığı zaman.. gayb(hapis , uzaklaşma, yok olma vs vs) döneminin bitmesi gerekiyor...

   Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali’den rivayet edildi: “HZ. MEHDİ 2 KEZ İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLACAKTIR.” Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek....” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Hz. Mehdiyyil Ahir Zaman)


   bunu anlatmak istiyorum... söylediğiniz tarihlere göre şuan gayb döneminde olması ve de bizim hadisi şerifte bassedildiği gibi tanıdığmız bir kişi için öldü kayboldu vs vs dememiz lazım. diyebiliyormuyuz hayır.. o zaman 2. gayb dönemi başlamadı... bu yönü ile hz mehdi hz yusufa benzerliğinide söylemiştir peygamber efendimiz....

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu GAYBETİN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR"... Dedim ki: "HZ. YUSUF'UN SÜNNETİ NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE GAYBET"... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

   AL-İ MUHAMMED'İN KAİM'İNİN (HZ. MEHDİ'NİN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. BİRİSİ DİĞERİNDEN DAHA UZUNDUR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)

   Bu kıyamın sahibinin (Hz. Mehdi (as)'ın) iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (HAPİSTE KALDIĞI DÖNEM) O KADAR UZAYACAK Kİ ŞÖYLE DİYECEKLER: "ÖLDÜ." BAZILARI DİYECEK Kİ: "ÖLDÜRÜLDÜ." Bazıları diyecek ki: "Gitti..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 198)
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   gelelim benim yorumuma: HZ YUSUF kuyudan çıkıp mısır sarayında mısırın hükümdarı oldu... kuyu 1. gayb kısa süren. 2. gayb ise. sonradan eşi olan zülaha nın tabiri caiz ise sarkıntılık gibi bir davranışta bulunduğu iftirası sonucu oldu ve uzun oldu...sonrada mısıra hükümdar oldu...

   Tayyip erdoğan açısından bakarsak... hapse atıldı ve ona muhtar bile olamaz dediler... artık siyasi hayatı bitti dediler... o ne yaptı türkiye cumhuriyeti başkanı oldu ... ha bide sarayda kendisi.... ve ona hz yusuf olayındaki gibi olmasada atılan bir iftiradan bassetmek istiyorum belki duymayanlarınız olmuştur... kendisinin aile dostu olan emine erdoğan ile sıkı arkadaş olan defne samyeli ile mute nikahı kıydığı iftirası atılmıştı... google yazdığınız zaman hemen göreceksiniz...

   bakın ben kendisini defalarca gördüm ve hatta el sıkıştım.... yüzünde insanı etkileyen bir nur var... 61 yaşında olmasına rağmen yüzünde kırışıklık neredeyse yok... bu özellik said nursi de de vardır... yüzünde kırışıklık yoktur...

   gayb dönemi derken bundan bassediyorum... 2. gayb olmadı daha .. o yüzden gezi olayları veya savaş hali sonrasında rte kaybolursa emin oluruz... ama 2. gayb dönemi 1999 da ki dönemde olabilir... çünkü hadisi şeriflerde süre verilmemiş sadece 2. gayb 1. gaybten uzun olacak deniyor.. hapiste 4 ay kaldı... 1 gayb dönemi varmı ya da 1 gayb hapis değil başka birşey mi bunlar beni hep tıkayan konular emin olmaya çalışıyorum.

   çünkü 1997 28 şubatta öyle bir kararlar alındı ki insanların artık umudu kalmamıştı(yapılanları hatırlayın islam adına )
   tayyip erdoğan ise artık muhtar bile olamazdı gitmişti yok olmuştu( hadisi şerifi böyle yorumladım) ve umutların bittiği bir anda tekrra kolları sıvadı 2002 de tek başına iktidar oldu

   ve günümüzde 1000 yıl sürecek denen dayatmaları tarihe gömdü

   tayyip erdoğanın benzer yönlerinden yorumladım doğrusu ALLAH bilir
   3. dünya savaşımı olur 2. gezi ayaklanması mı artık 2. gayb dönemi bunlar olabilir yada bunlar olmaz saten 2. gaybı yaşamış şuanda savaşını ilmi ve siyasi veya skeri açıdan veriyordur... doğrusunu Allah bilir... kendi bakış açımı ve yorumlarım bunlardır

   Sil
  5. Mehdi’nin Askeri’ne

   Sen bu adı değiştir. İnönü’yü seven biri Mehdi’nin askeri olamaz. Olsa olsa D…l’in askeri olabilir. İnönü Türkiye’deki din ve vicdan hürriyetinni 2 nolu büyük düşmanıdır. Adam Allah adına ağzına almazdı. Öyle ki Allah adı geçiyor diye “Allahaısmarladık” bile demezdi. Bu çok ünlüdür. Onun döneminde bu ülkede din ve iman aleyhtarlığı en süt düzeydeydi. Öyle ki onun döneminde basında din ve İslam adı geçince bir daha yapılmaması konusunda bildiriler yayınlanırdı.


   İkincisi demokrasiye geçişimiz dış baskılarla oldu. Çünkü ABD 2. Cihan Harbi’nin galibi olarak çıkmış ve BM’lere üye şartı için de çok partili hayatı dayatmıştır. Bu sebeple mecburen demokrasiye daha doğrusu çok partili hayata geçildi. Demokrasiye daha yeni yeni geçiyor. DP, AP, ANAP, DYP’nin ve şimdi AK Parti’nin mücadelesinin ana esası demokrasidir. Yani tek parti yönetiminden kurtulmaktır. Yani CHP vesayetinden kurtulmaktır. Daha yeni yeni bunu başarabiliyoruz. O dönemin tarihin iyi okursan İnönü, bu kararı alınca M.Kemal’in Başbakanı Celal Bayar’ı Çankaya’ya çağırarak kurulacak partinin başına geçmesini tavsiye etti. Yani çok partili hayata geçişimiz bile muvazaa ile olmuştur. Çünkü Türkiye batının özellikle İngiliz vesayeti altındadır. Tam müstakil değildir. Daha bazı şeyler yazardım ama kaldıramazsınız. 4 darbeyi benim babam yapmadı. Kim yaptı ve kimin emriyle.

   DP kurulunca büyük Türk kahramanı Menderes CHP zihniyetini iyi bildiği için Bayar’ın bütün frenlemelerine rağmen milletin ve din ile vicdan hürriyetinin yanında olmuştur. Ezan kararını aldığı zaman Çankaya’da oturan Bayar direnir gibi oldu ve bunu imzalamak istemedi. Malum sebeplerden. Menderes uçağı binip Antalya’ya giderken Bayar’a şu mesajı yolladı: O kanunu imzalamazsa ben de dönmem. Ve çarnaçar imzaladı ve Türk milleti ezana yeniden kavuşurken Türkiye yeniden bilad-ı İslam safına döndü.

   Baykal’ın davranışı doğrudur. Müsbettir. Ama bütün dünyaya rezil olmamak için Türkiye’de demokratik hakların kısıtlandığı izlenimini vermemek için daha doğrusu ortadaki garabatin altında milletçe ezilmemek için öyle bir desteği verdi. Bundan önce şiir okuduğu diye İngiliz ve neocon vesayeti altındaki adamların koydurduğu yasak kararı rezilliğini konuşmak lazım. Sen Alan Makowski kimdir bilir misin? Araştır ve öğren, 28 Şubat’ın hem ağababası hem de tek otoritesi idi.

   Bediüzzaman Said Nursi’nin çok ünlü bir sözü vardır: “Zerrâtı günahkârlardan mürekkeb bir hükümet tamamiyle masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükümetin Hasenâtı seyyiatına tereccühüdür. Yoksa seyyiesiz hükümet muhâl-i adidir.” Şimdi bir bakanın “Bakara-makara” demesi ayıplanacaktır elbette. Ama öyle demiş mi? Kanun dışı bir dinlemeye takılan bir konuşma. Monotajı var mı yok mu? Şüpheli. Bana sorarsan öyle söylemiş ise tövbeyi gerektiren bir günah işlemiştir. Küfre bile götürür. Ama buna rağmen CHP’ye bana sevdiremez. Onlara ondan 1 trilyon kez daha……İnönü ve partisi Türkiye'de dini silmek istedi. Millet direndi ve hürriyetine kavuşunca onu geri getirdi. Söke söke.

   Sil
  6. Ömer Avcı

   Sen bu Mehdi işini fena taktın. Mehdi ile Mesih çok az insan tarafından bilinecektir. Kim olduğunu sen son nefesini verdiğinde dahi öğrenemeyeceksin bu kafayla. Mahşer’de görecek ve “eyvah ne kafasızlık yaptım” diyeceksin. Çünkü Mehdi rivayetleri gaybı ancak Allah’ındır hükmü gereği sadece geleceği bildirilmiştir.

   Şu olacak, bu olacak kısmı dahil hepsi mecazle, misalle ve perdeli olarak anlatılır. Yani tafsilatlı haber değildir, rivayettir. Mehdi’ye “sen Mehdisin” denecek o inkar edecek. Yani onu bilmek ancak sırr-ı imtihan ile mümkün olabilecektir. O da ilim ister.


   Mehdi’nin gaybubiyetinin iki sebebi vardır. 1. Deccal gelir onu kılıçla yani silahlı güçle ikiye böler ve geçer gider. Bu ne anlama gelir. Bölmek öldürmek demektir. Ama o ölmüyor. Yani cemaati ikiye bölünür. 2. Diğer ise Mehdiyet’in tahakkuku sırasında dünyevi hadiseler sebebiyle nazarlar başka tarafa döneceğinden daha doğrusu yandaş bulamayacağından vazifesi bekleyecek. Mesel budur.

   Türkiye’de Mehdiyet iki kez silahla. Yani iki darbe sonrası cemaati ikiye bölünerek tesiri zayıflatıldı. İlkini söylemeyeyim ama ikincisi fetoş ve cemaati, uzun yıllar silahlı bir gücün denetiminde çalıştı.

   Ahir zamanın melhemeleri 3 tanedir. 3. melheme 1990 yılından beri sürüyor. Yahudi deccaliyetinin denetiminde İslam dünyası 25 yıldır kan ve ateş çemberden kavruluyor. 3. Melheme diğer ikisine nazaran çoook düşük yoğunlukludur. Üçünde de Yahudi parmağı var. Üçüncünün finali İsrail’i ortadan kaldıran muherebedir. O şeref de kime ait bilir misin? Nerede, sen Mehdi’yi bul önce. Sana bir tüyo vereyim. 1950’lerde İslam ülkelerinin bağımsızlığını sağlayan Hz. Mesih’tir. 100 milyon nüfuslu savaşın galiplerinden bir ülkede faaliyet gösterdi. Mehdi’ni peşi sıra gelir. Arada 20-25 yıl fark vardır. Bütün Hıristiyan ve Yahudi rivayetlerinden ne denir? Mesih gelir, Yahudi devlet kurar, yani Filistin’e dönerler. Öyle olmadı mı? Öyleyse.Hadi görelim seni.

   Sil
  7. Geçen gün orijinal İngilizcesinden Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını sonuna kadar izledim. Bırakın İsrail'i ortadan kaldırmayı adamlar İsrail'e yapıyorlar resmen..İçeriye girerken Zatı Şahaneleri(His excellency) diye peşrev çektiler sonra adam içeriye girerken ayağa kalkıp öyle bağıra çağıra alkışladılar ki izlerseniz mikrofonların sesi bile yetmedi. Adam profesyonelce konuştu. Vurguları,mimikleri,ses tonunu alçaltıp yükseltmesi..Gerçekten tabi kendisine göre kendisini ifade etmesi cihetinden mükemmele yakın konuştu. Obamaya yalakalığı ihmal etmedi. İran ve nükleer programından uzun uzadıya bahsetti. Dört başkent İran denetiminde dedi. Tahran,Bağdat,Şam ve Beyrut. Adam kendine göre çok sağlam argümanlar sundu. Alkışların,tezahüratların haddi hesabı yoktu. Şunu demeye getireceğim : O bahsettiğiniz Mesih operasyonunun olabilme ihtimalini bile görmüyorum ben.

   Sil
 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sen bu Mehdi işini fena taktın. Mehdi ile Mesih çok az insan tarafından bilinecektir. Kim olduğunu sen son nefesini verdiğinde dahi öğrenemeyeceksin bu kafayla. Mahşer’de görecek ve “eyvah ne kafasızlık yaptım” diyeceksin. Çünkü Mehdi rivayetleri gaybı ancak Allah’ındır hükmü gereği sadece geleceği bildirilmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  kafayı takdığım doğrudur... hz mehdi demek islam adına savaşan kişi demek burda savaş kelimesini maddi manevi siyasi diyani... bütünü ile islam için savaşmasından bassediyorum. taktım kafayı çünkü islam adına savaşan bu kişin yanında olmak için çünkü onun o savaşında bende ALLAH katında yükselirim... hz mehdiye kafayı takmam aslında doğal olarak düşmana yani deccalede kafayı takmamdır... düşmanı iyi tanıyorum bu sayede...

  son olarak hz mehdiyi kimse bilmeyecekse neden o kadar hakkında bilgi vermiş peygamber efendimiz....fizikselden tutunda ahlakı yönlerine vs vs vs

  hz mehdiyi aramak düşmanı da gösterir . gösteri rki düşman kiminle uğraşıyorsa sende düşmanın karşısında olursun ... yani şu ahir zamanda islam adına savaşır ölürsün .. ozaman kabirde rahat edersin çünkü Allah ın emirleri içi savaşmışsındır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ömer Avcı kardeşim kusuruma bakma geç oldu. Evet gerçekten bahsettiğin izler görünüyor Erdoğan'da yalnız Mehdi'nin O olma ihtimali maalesef yok. Seyyidlik belgesi yok. Aynı Said Nursi veya Fethullah Gülen gibi. Mehdi'nin Seyyidliği tartışılmaz o yüzden eğer kafamızda bir Mehdi adayı varsa ki buna bizde dahiliz çünkü şeytan aleyhinnale bize kendimizi ve yaptıklarımı hoş gösterir - Seyyidliğe bakacağız. Bu Hadisle sabittir. Gerçek Mehdi kardeşimiz,önderimiz apaçık Peygamber Evladı olacaktır. Kendisinin Seyyidliğini bilmemesi,elinde belge olmaması vs.kesinlikle söz konusu değildir. Bunu karşılayan insanlar,aileler dünyanın her yerinde çok şükür mevcuttur. İnternetten araştır istersen belgeli Seyyid ailesi : Hamidiler. Birde tam bilmiyorum çeşitli Tasavvuf Şeyhlerinin soyları resmi belgeli mevcuttur. Nakibüleşraf kurumu bunun için vardı.

   Sil
 15. Mehdi’nin Askeri’ne
  Tevafuka bak. Bugün de Deniz Baykal Erdoğan’la o ünlü buluşmasını ve onun yasağının kaldırılması için pazarlık yapmadığını ve bunun doğru olmadığını yani Erdoğan'ın yasağının kaldırılmasında rolü olmadığını açıklamış? Bak ne diyor:
  "Orada bir buluşma var. Onlara yakın bir gazetecinin bana ’Sizinle görüşmek istiyor’ demesi üzerine bu görüşme gerçekleşti. Bu buluşma Tayyip Bey’in talebi üzerine olmuştur. İktidar partisinin genel başkanı. Seçimi kazanmış, görüşmek isteyecek. ’Özel, kimseler duymadan görüşelim’ diyecek ben ’Hayır görüşmem diyeceğim.’ Yok öyle bir şey. Çok doğal olarak ’elbette’ dedik. Ben yurt dışındaydım. Havaalanından bir arkadaş beni alıp onların söylediği bir yere götürüp orada bırakacaktı. Sonra da beni oradan alıp geri bırakacaklardı. Gittik, baş başa oturduk ve dediğim gibi lüferimizi yedik. İçeriğiyle ilgili bir şeyler söyleyeyim size. Tek kelime bile Tayyip Bey’in milletvekilliği, hukuku hakkında, başbakanlığı hakkında konuşmadık. Bu iş zaten bitmişti. Yani o buluşma olduğu zaman, tarih itibarıyla, bu konuşma Şubat’ın son haftasında oldu. 2003 Şubat ayının son haftası oldu. Tarihi 21 ya da 22 Şubat 2003. Anayasa değişikliği ise çok daha öncedendi. 2002’nin sonu ya da 2003’ün Ocak ayında oldu. Bunu tarihleriyle çıkardım ama kimse onlarla meşgul değil. Hikaye salçası gayet ilgi çekici. Herkes inanmış ve inanmaya devam ediyor."

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ABDURRAHİM ÇOKGUNGOR bey saten bugünlerde çına haberi paylaşmış.

   ayrıca erdoğanın milletvekili olamaz kararını hemen seçimden önce çıkarttılar... ve kendisi bu halde miting yaptı. ülkeyi dolaşırken şehir şehir. millet vekili olamayacağı bilindiği halde girdiği seçimi tek başına kazandı Allah ın izni ile... millet vekilliği veya başbakanlık bunlar terimsel ifadeler... mahkeme kararı ile düşerebilirsin ama doğuştan gelen liderlik vasfını Allah dan başkası düşüremez helede insanoğlunun kurduğu ve onu bile yorumlarken aciz kalan hakimler.

   Sil