.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

29 Ocak 2015 Perşembe

HAZRET-İ MEHDİ ALEYHİSSELAM


HAZRET-İ MEHDİ
ALEYHİSSELÂM
Resulullah Aleyhisselâm İsa Aleyhisselâm'ın nüzulünü haber verdiği gibi, Hazret-i Mehdi'nin de geleceğini, cismanî özelliklerini, maneviyatını, icraatlarını hepsini tek tek haber vermişlerdir. O kıyamete yakın bir zamanda insanların "Mehdi diye bir kimse yokmuş" diyecek kadar sıkıştıkları bir anda vazifelendirilecek, bütün dünyada hüküm sürecektir.

Mehdi; kelime olarak hidayet kökünden gelir. Allah-u Teâlâ'nın hidayetine ermiş mânâsını taşır. "Allah-u Teâlâ'nın izniyle hidayete erdirecek." mânâsını da ifade eder.
Allah-u Teâlâ kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Hazret-i Mehdi'yi ümmet-i Muhammed'in başına gönderecek, bu zât-ı muhterem doğrudan doğruya Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in vekâletini taşıyacak, onun vazifesini yapacak, garip duruma düşen İslâm'ı gariplikten kurtarmaya çalışacak. Çünkü bunun için gönderilecek. Allah-u Teâlâ onu muzaffer edecektir. Hazret-i Mehdi adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecâatli bir kumandandır.
Câhı's-sadefî -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuşlardır:
"Benden sonra halifeler bulunacaktır. Halifelikten sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zâlim idareciler olacaktır.
Daha sonra ehl-i beyt'imden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır." (Câmiu's-Sağîr: 4768)
Bu zât-ı âlî, şeriat-ı mutahhara'nın emir ve hükümlerine, tarikat-ı münevvere'nin edeb ve erkanına harfiyyen riayet edecektir; Allah-u Teâlâ'nın ahkâm-ı ilâhîsini, Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini yaşayacak ve yaşatacaktır.
Mehdi Hazretleri hakkında pek çok Hadis-i şerif nakledilmiştir. Ulemâ bunları mütevatir kabul ederler. Çünkü müslümanlar âhir zamanda Ehl-i beyt'e mensup bir zâtın çıkıp din-i İslâm'ı güçlendireceğine, adaleti hakim kılacağına, bu kimseye Mehdi denileceğine inanmış ve bu âlî zâtın gelmesini beklemektedirler.
Mehdi Hazretleri ile ilgili muhtelif Hadis-i şerif'leri arzediyoruz:

Zuhur Etmeden Önce Zemin Hazırlanacağı
ve Mutlaka Tâbi Olmanın Gerekliliği:
Abdullah bin Mesud -radiyallahu anh- anlatıyor:
"Biz, Resulullah Aleyhisselâm'ın yanında iken Benî Hâşim'den bir grup genç geldi. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onları görünce, gözü doldu ve rengi değişti. Ben: 'Ey Allah'ın Resul'ü! Şimdiye kadar, mübarek yüzünüzde hoşumuza gitmeyen bir manzara hiç görmemiştik, (şimdi ne oldu da bizi üzen bir ifade ile karşılaşıyoruz?)' dedim.
Şu cevabı verdiler:
"Biz öyle bir Ehl-i beyt'iz ki, Allah bizim için dünyaya mukabil ahireti tercih etmiştir. Benim Ehl-i beyt'im benden sonra belâ, kaçırılma ve sürgüne maruz kalacak. Nihayet, doğu tarafından beraberlerinde siyah bayraklar olan bir kavim gelecek. Bunlar hayır (saltanat) isteyecekler, fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine onlar savaşacak. Allah onlara yardım edecek. Bundan sonra istedikleri (hükümdarlık) kendilerine verilecek. Ne var ki, onlar bunu kabul etmeyip emirliği Ehl-i beyt'imden bir adama tevdi edecekler. Bu (Emîr) de, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın)." (İbn-i Mâce: 4082)

Mutlaka Gönderileceği ve Nesebi:
"Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allah-u Teâlâ o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak, zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolduracaktır." (Ebu Dâvud, Tirmizi)
Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz'den rivayet edilmiştir:
"O adam benim soyumdandır ki benim vahy üzere mücadele verdiğim gibi, o da sünnetim üzere mücadele verir." (Ikdü'd-Dürer)
"Müslümanlara Ehl-i beyt'imden bir adam melik olana kadar, dünya yıkılmayacaktır ve gitmeyecektir. Onun ismi ismime uyacaktır." (İmam-ı Süyûtî)
"Ümmet, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. İnsanlar saâdet asrı dönemine âdeta geri döner. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla kan bile dökülmez." (İmam-ı Süyûtî)
"Zâlimlerden sonra Cabir gelir, sonra Mehdi, sonra Mansur, sonra Selâm ve en sonra da Emirül Usub gelir." (İmam-ı Suyûtî)
Hazret-i Ali -radiyallahu anh-, oğlu Hazret-i Hasan -radiyallahu anh-e baktı ve şöyle buyurdu:
"Bu oğlum, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in isimlendirdiği üzere Seyyid'dir. Bunun sulbünden Peygamber'inizin adını taşıyan birisi çıkacak. Ahlâkı yönüyle Peygamber'inize benzeyecek, yaratılışı yönüyle ona benzemeyecek." (Ebu Dâvud: 4290)
Hazret-i Ali -radiyallahu anh-, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-e:
"Ya Resulellah! Mehdi bizden Âl-i Muhammed'den mi, yoksa bizim gayrımızdan mı?" diye sordu.
Buyurdular ki:
"Hayır, bilakis bizdendir! Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır." (Naîm bin Hammâd, Taberanî)

Ehl-i Beyt'ten Oluşu:
"Mehdi, kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim Ehl-i beyt'imdendir." (Ebu Dâvud: 4284)
"Mehdi'nin çıkış yeri Medine'dir, peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in Ehl-i beyt'indendir." (İmam-ı Süyûtî)
"Müjdeler olsun yâ Fâtıma! Mehdi sendendir." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa, onunla sona erdirecektir. Onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır.
Allah bizimle insanları nasıl şirk adâvetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Mehdi ile de fitne adâvetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır." (İmam-ı Süyûtî)
"Yeryüzünde dört kişi mâlik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kâfirdir. Müminler, Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselâm, kâfirler ise Nemrud ve Buhtunnasr'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytim'den birisi gelecek ve o da dünyaya mâlik olacaktır." (İmam-ı Suyûtî)

Vasıfları:
"Mehdi kırk yaşındadır." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir." (Ebu Dâvud: 4285)
"Mehdi'nin kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi neslimden bir şahıstır, yüzü parlak yıldız gibidir." (Câmiu's-Sağîr: 9245)
"Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutvanî bir aba bulunur. Tavırları İsrailoğulları'nın erkeklerine benzer." (İmam-ı Süyûtî)
"Dişleri aralıklı, alnı geniştir." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi Hasan'ın soyundandır, bacakları aralıklıdır." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir." (İmam-ı Süyûtî)
Rivayet edilmiştir:
"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Mehdi'yi anlatırken, dilinde pelteklik olacağını ve kelimeyi telâffuz etmek ona zor geldiğinde sağ elini sol uyluğuna vuracağını söyledi." (İmam-ı Süyûtî)

Vehbi İlmi:
"O, kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine 'Mehdi' denilmiştir." (İmam-ı Süyûtî)
"Onun fıkıh bilgisi on âliminkine bedeldir." (İmam-ı Süyûtî)

Sehaveti:
"Âhir zamanda bir halife gelecek, malı taksim edecek, saymayacaktır." (Müslim: 2914)

Bir Gecede Olgunlaştırılacağı:
"Mehdi bizden, ehl-i beyt'imizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder." (İbn-i Mâce: 4085)
Allah-u Teâlâ onu hıfz-u himaye'sine ve tasarruf-u ilâhî'sine alacak, bir gecede olgunlaştıracaktır. O gece onu Nûr'u ile dolduracak, yani onu Nûr'u ve Kudsî ruhu ile destekleyecektir.

Cennetle Müjdelenmesi:
"Biz Abdülmuttalib oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Câfer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi." (İbn-i Mâce: 4086)

İnsanlar Tarafından Çok Sevilmesi:
"Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmez." (İmam-ı Süyûtî)

Mücadeleci Oluşu:
"O vaadinden dönmez ve hesapları seri olarak görücüdür." (İmam-ı Süyûtî)
"Benim vahiy üzerine savaştığım gibi, o da benim sünnetim üzere çarpışacaktır." (İmam-ı Süyûtî)

Zuhur Senesini Haber Veren Alâmetler ve Zuhuru:
"Mehdi'nin beş alâmeti bulunur: Bunlar Süfyânî, Yemânî, semâdan bir sayha, Beydâ'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir." (İmam-ı Süyûtî)
"Bizim Mehdi'miz için iki alâmet vardır ki, Allah gökleri ve yeri yarattığından bu yana böyle bir şey vâki olmamıştır.
Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi'nin çıkışından önce, şarktan parlak kuyruklu bir yıldız doğacaktır." (İmam-ı Suyûtî)
"Güneş alâmet olarak, doğmadıkça, Mehdi çıkmayacaktır." (İmam-ı Suyûtî)
"Ramazandaki olayların alâmeti, kendisinden sonra insanlar arasında ihtilâfın olacağı semâda bir alâmettir. Sen ona yetişirsen azığını gücün yettiği kadar çoğalt." (İmam-ı Suyûtî)
"Ramazanda bir sedâ, Şevval'de bir nidâ, Zilkâde'de kabileler arasında bir savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur. Öyle ki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat ederler. 'Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz.' derler. Yer ve gök ehli ondan râzı olur." (İmam-ı Süyûtî)
"Semadan arz ehline şâmil olan bir ses ki, herkes bunu kendi lisanı ile işitir." (İmam-ı Suyûtî)
"Mehdi, başı üzerinde bir bulut olduğu halde çıkacak. O buluttan bir münâdi: 'Bu Allah'ın halifesi Mehdi'dir, O'na tâbi olun!' diye nidâ edecektir." (İmam-ı Süyûtî)
"Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin râzı olacağı Mehdi çıkar." (İmam-ı Süyûtî)

Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Çıkması:
"İnsanların ümitsiz olduğu ve: 'Hiç Mehdi falan yokmuş!' dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir." (İmam-ı Süyûtî)
"İnsanların üzerine belâ üzerine belâ yağdığı ve onun çıkışından ümit kesildiği bir sırada Mekke'de zuhur eder." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'den ve Ehl-i beyt'imden bir şahıstır. O insanların ihtilâf ve sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar." (İmam-ı Süyûtî)
"Açıkça Allah-u Teâlâ inkâr edilmedikçe Mehdi'ye biat edilmez." (İmam-ı Suyûtî)
"Çok acıklı durumlar ve elim, manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder. Doğudan bir İlç (acem diyarındaki kâfirlerden kuvvetli birisi) çıkar ve Beni Abbas'ın mülkünü yok ederek geçtiği her şehri feth eder. Karşısında hiçbir bayrak barınamaz. Geçtiği her beldeyi yakıp yıkar, istediği her şeyi elde eder. Allah ondan ve ona tâbi olanlardan merhameti kaldırmıştır. Kendisine isyan edeni zulme uğratır. Bunlar ağlayana merhamet etmez, şikâyetçi olanlara da cevap vermez. Ana, baba, kız, erkek herkesi öldürür ve Acem, Irak beldelerini feth ederek ümmete acıklı azap tattırırlar. Bunların arasında fitne, şiddet, helâk ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki içine girmedikleri bir ev ve zararı dokunmadık bir müslüman kalmaz. Çok keskin kılıçların ve şiddetli ihtilâflarla umumi belâların gelmesi, bu olayların özelliklerindendir. (O zaman) Çürümüş kemiklere bile gıpta edilir." (İmam-ı Suyûtî)
"Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman, Şam'ın batısında batma olduğu zaman, Şam'dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da Mısır'a çıktığı zaman, bunlar Süfyani'nin alâmetleri olacaktır." (İmam-ı Suyûtî)
"Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helâk olur. Süfyani ile ordusu kalabalık beş kabileyi istilâ eder." (İmam-ı Suyûtî)
"Beyda'da ordunun yere batırılışı Mehdi'nin çıkış alâmetidir." (İmam-ı Suyûtî)
"Süfyani, Halid bin Yezid bin Ebusüfyan'ın evlâdındandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan (çiçek bozuğu) eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tâbi olanların çoğu Kelb'dendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür, kendisine karşı toplanan Kays kabilesi'ni de iyice yok eder. (İşte o zaman) Ehl-i beytim'den Harem'de bir Resul çıkar. Onun haberi Süfyani'ye ulaşınca, Süfyani ona karşı ordusundan bir ordu gönderir. Ancak Mehdi, bu orduyu hezimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yanındakilerden bir orduyu, ona karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda'ya vardıklarında yere batırılır ve kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz." (İmam-ı Suyûtî)
"Medine reisi, Mekke'deki Hâşimiler'e bir ordu gönderir, ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam'ın o günkü sahibi olan Süfyani, içinde altı yüz yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimi'lerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çölde giderken, bir çoban farkederek: 'Vay Mekke'nin başına gelene!' şeklinde söylenirken, ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce: 'Sübhanallah! Kısa zamanda nasıl da yok oldular?' diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarısı yerin dışında kalmış bir yorganı yakalayarak çıkarmaya çalışır. Fakat çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi 'Elhamdülillah, bize kendisinden haber verilen alâmet işte buydu!' der."(İmam-ı Suyûtî)

Zamanının En Hayırlısı Olması:
"Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir. O Mehdi'dir." (İmam-ı Süyûtî)

Zuhur Şekli:
"Bir halifenin ölümü anında (ehl-i hâl ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde onu (evinden) çıkaracaklar. Rükn-ü Yemanî ile Makam-ı İbrahim arasında ona biat edecekler. Onları (ortadan kaldırmak için) Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda'da yere batırılacak. İnsanlar bunu görünce Şam'ın Ebdâl'ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş'ten, dayıları Kelb kabilesi'nden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbî'nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbî'nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. Mehdi, malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünneti(ni ihya eder ve onun) ile amel eder. İslâm yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. Sonra ölür ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar." (Ebu Dâvud: 4286, 4288, 4289)
"Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman, muhtelif beldelerden yedi âlim, her birinin beraberinde üç yüz on küsür kişi olduğu halde, birbirlerinden habersiz bir şekilde Mekke'de bir araya gelirler.
Biri diğerine: 'Burada ne arıyorsun?' diye sorar.
Ona şöyle derler:
'Biz o şahsı aramak için geldik ki, fitneler onun eliyle sönebilir. Kostantiniyye onunla feth edilir. Biz onu ismi ile ve anasının, babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız, Mekke'de olduğunu da biliyoruz.'
Bu yedi âlim bu konuda birleşirler, onu ararlar ve Mekke'de bulurlar. Ve kendisine: 'Sen falan oğlu falansın' derler. O ise: 'Ben sadece Ensâr'dan birisiyim.' der. Onların elinden kurtulur. Onu tanıyan ve bilenlere anlatırlar. Bunun üzerine: 'Aradığınız sahibiniz odur ve Medine'ye gitmiştir.' denilir. Bu defa onu ararlar, halbuki o tekrar Mekke'ye dönmüştür. Onu tekrar Mekke'de bularak yine: 'Sen falan oğlu falansın, annen de filân kızı filânedir, sende şu alâmetler vardır. Birinci defa bizden kurtuldun, uzat elini sana biat edelim.' derler. Bunun üzerine o 'Ben aradığınız değilim.' der ve tekrar Medine'ye gider. Medine'de yine aranınca tekrar Mekke'ye döner. Mekke'de kendisini Rükûn'da bularak şöyle derler: 'Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu Süfyanî ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun!' derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükûn ile Makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder.
Allah da onun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir. O daha sonra gündüz arslan, gece ise âbid olan bir kavimle beraber olur." (İmam-ı Süyûtî)
"Mehdi yatsı vaktinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in bayrağı, gömleği, kılıcı ve Nûr ve beyan gibi daha bir çok emanetler yanında olduğu halde, Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile şöyle hitap eder:
'Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah-u Teâlâ size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'an'ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın, Allah ve Resul'üne itaati koruyun. Kur'an'ın ihya ettiğini diriltin, yasaklarını da yasaklayın ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fenâ bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır ve bu kesindir. Ben sizi Allah'a ve Resul'üne, O'nun Kitab'ı ile amel etmeye, bâtılı yok edip, sünneti ihyâ etmeye dâvet ediyorum.'
Bu hitaptan sonra, yanında sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan, Bedir ehli sayısınca üç yüz on üç kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun ashâbı gece âbid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah, Mehdi için Hicaz toprağını feth ederek hapisteki Haşimî'lerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklılar ise Kûfe'ye inip biat için Mehdi'ye yardım gönderirler. Mehdi ordusunu her tarafa gönderir. Zulmü ve zâlimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah-u Teâlâ onun elindeki Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar." (İmam-ı Süyûtî)
"Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir." (İbn-i Ebi Şeybe)
"İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın haccederler. Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına koşarlar. Ve ona geldiklerinde onu Kâbe duvarına yapışmış ağlar bir halde bulurlar.
Ben onun göz yaşlarını adeta görür gibiyim.
Ona: 'Gel sana biat edelim!' derler. O ise: 'Yazık size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz.' der ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz ona biat ediniz, çünkü o yerde de gökte de Mehdi'dir." (İmam-ı Suyûtî)
"Süfyânî, bir ordu göndererek Medine'de Beni Haşim'den kim varsa öldürülmesini ister. Beni Haşim'den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi, Mekke'den çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine'den kaçan bu insanlar Mekke'de onun etrafında toplanırlar." (İmam-ı Suyûtî)
"Cebrâil Aleyhisselâm onun sağında, Mikâil Aleyhisselâm ise solunda olur. Yeryüzünün muhtelif yerlerinden gelen taraftarları toplanır ve ona biat ederler. Böylece yeryüzü daha önce zulüm ile dolduğu gibi, şimdi de adaletle dolar." (İmam-ı Süyûtî)
"Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır." (İmam-ı Suyûtî)
"Allah-u Teâlâ onu sevdikleriyle destekleyecek." mânâsını taşıyor.
"Mehdi çıktığı zaman, Ehl-i Kehf'e gidib selâm verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalmazlar." (İmam-ı Suyûtî)
"Süfyani Kûfe'ye ulaştığı ve Âli- Muhammed'in yardımcılarını öldürdüğü zaman Mehdi çıkar ve onun bayraktarı Şuayb bin Salih Temimi olur." (İmam-ı Suyûtî)
"Şuayb bin Salih Temimi orta boylu, esmer, hafif sakallı olup, elbiseleri beyaz ve bayrakları siyah olan dört bin askerle çıkar. Bunlar Mehdi'nin önünde olurlar ve karşılarına çıkan herkesi hezimete uğratırlar." (İmam-ı Suyûtî)
"Mehdi'nin bayrağında: 'Biat Allah içindir.' yazılıdır." (İmam-ı Suyûtî)
"Yaşı küçük sakalı hafif ve sarışın bir genç çıkar, Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlya'ya (Kudüs'e) kadar ulaşır." (İmam-ı Suyûtî)
"O (Mehdi) dünyanın her yerine teveccüh eder ve her zâlimi yok eder. Ehl-i İslâm'ın kalbini Allah onunla ihyâ eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda da bin dükkânın bulunduğu bir şehre gelir, orayı feth ettikten sonra dünyayı kuşatan yeşil deniz üzerindeki Kat'i şehrine gelir. Bu denizin arkasında Allah'tan başkasının bilmediği şeyler vardır. Kat'i'nin uzunluğu bin mil, genişliği ise beş yüz mildir. Mehdi'nin askerleri üç tekbirle şehrin duvarlarını yerle bir ettikten sonra bir milyon insanı öldürerek burayı feth ederler. Hazret-i Mehdi daha sonra bin adet binekle buradan Beyt-ül Makdis'e geri yönelir. Filistin de Trablussam, Akka, Sur, Gazze ve Askalanı da alarak buradaki hazineleri Kudüs'ü şerife getirir. Deccal çıkıncaya kadar burada ikamet eder. Daha sonra da İsa Aleyhisselâm nüzul eder ve Deccal'i öldürür." (İmam-ı Suyûtî. Hazret-i Ali-radiyallahu anh-den)
"Ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve yahudilerden bir cemaat onun elinde müslüman olur." (İmam-ı Suyûtî)
"O, kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine: 'Mehdi' denilmiştir. O, Tabut-u sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır." (İmam-ı Suyûtî)

Hakimiyeti:
"O zât insanlar içerisinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in sünneti ile amel eder. İslâm yeryüzüne tam mânâsı ile yerleşir. Yeryüzünde yedi sene kalır, sonra vefat eder ve müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar." (Ebu Dâvud: 4286)

Zamanının Bereketi:
"Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne kadar onun benzerini kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacaktır. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: 'Bana ver!' diyecek, Mehdi de: 'Al!' diyecek." (İbn-i Mâce: 4083)
"Onun hilâfetine yer ve gök ehli, yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile sevinir. Zamanı bereketli olur, nehirler suyunu, yer verimini artırır, hazineler çıkarılıp Şam'a getirilir." (İmam-ı Süyûtî)

İsa Aleyhisselâm İle Buluşması:
Ebu Ümâme el-Bâhilî -radiyallahu anh-den şöyle rivayet edilmiştir:
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize hitab etti. Deccal'i anarak şöyle buyurdu:
"Sonra Medine şehri, sakinleriyle beraber üç defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münâfık erkek ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi de Deccal'in yanına gidecekler. Böylece demirci körüğünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi Medine de içindeki pisliği dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denilecektir."
Ümmü Şüreyk bint-i Ebi'l-Aker -radiyallahu anhâ-:
"Yâ Resulellah! Peki o gün Araplar nerede olacak?" diye sordu.
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
"Araplar o gün az olurlar ve büyük çoğunluğu Beyt'ül-Makdis (Kudüs)te bulunacaklardır. İmamları da sâlih bir insan (Mehdi) olacaktır. Sonra imamları öne geçip kendilerine sabah namazını kıldıracağı sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselâm sabah vaktinde inecektir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselâm'ın öne geçip cemaate namaz kıldırması için imam (Mehdi) arka arka yürümeye başlayacak. Fakat İsa Aleyhisselâm elini onun omuzlarına koyacak ve ona:
'Geç öne namazı kıldır! Zira kamet senin için getirildi.' diyecektir.
Bunun üzerine imamları (Mehdi) onlara namazı kıldıracak-tır." (İbn-i Mâce: 4077)
İsa Aleyhisselâm'ın inişini bildiren hadis-i şerif'lere göre; İsa Aleyhisselâm bir sabah namazı zamanı Şam'a inecektir. Üzerinde açık sarı elbise bulunacak ve kendisini bir bulut getirecektir. Bulutun üzerinde İsa Aleyhisselâm iki melek arasında ve onların omuzlarından tutunmuş vaziyette bulunacaktır. Onun indiğini duyunca hemen yahudiler ve hıristiyanlar karşılamaya koşarak: "Biz senin ümmetiniz!" diyeceklerse de onlara: "Yalan söylüyorsunuz!" diyerek kendilerini paylayacak ve ashabının ancak müminler olduğunu söyleyerek onların halifesini arayacak ve onu namaz kıldırırken görünce geri çekilecektir.
Câbir bin Abdullah- radiyallahu anh-den rivayet edilen diğer bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyuruyorlar:
"Ümmetimden bir taife, kıyamet gününe kadar hakk için muzaffer bir şekilde mücadeleye devam edecektir.
O zaman Meryem oğlu İsa da iner. Müslümanların emiri 'Gel bize namaz kıldır!' der. Fakat o: 'Hayır! Allah-u Teâlâ'nın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz.' buyurur." (Müslim: 156)
"Deccal, Beytül Makdis'de müminleri muhasara altına alır ve onlara (müminlere) öylesine şiddetli bir açlık icabet eder ki açlıktan yaylarının kirişini bile yemek zorunda kalırlar.
Onlar bu halde iken, âniden karanlığın içinden bir ses işitirler ve: 'Bu tok bir adamın sesidir!' derler. Bir de bakarlar ki o, İsa bin Meryem'dir. Namaza kalkarlar, müslümanların imamı Mehdi geri çekilir. Bunun üzerine İsa bin Meryem; 'Geç öne namaz senin için ikâme olundu!' der. Mehdi de onlara namaz kıldırır ve bundan sonra İsa Aleyhisselâm imam olur." (İmam-ı Suyûtî)
Yani Allah-u Teâlâ'nın ona verdiği lütfu tebeyyün ediyor. "Siz Allah-u Teâlâ'nın Resulü'nün nurunu taşıyorsunuz." mânâsına gelir.
İsa Aleyhisselâm dahi onu kabul edecek ve Allah-u Teâlâ'nın tayini olduğu için öne geçmeyecek.
İsa Aleyhisselâm ki önüne geçmiyor, onun önüne kim geçebilir? Veya karşı gelebilir? Geçtiği zaman durumu ne olur?
Onun nurunu, onun vekâletini taşıdığı için ulül-azm bir peygamber dahi öne geçemiyor.
Nitekim ikisi de Hazret-i Peygamber'imizin ümmeti olarak gelecek, vazife yapacaklar.
Hülasa-i kelâm İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm beraberce İslâm dininin muzafferiyeti için çalışacaklar, kendilerine verilen vazifeyi bîhakk'ın yapacaklardır.

 http://www.hakikat.com/dergi/151/bsyz15108.html
41 yorum:

 1. Hadis alimi değilim fakat burada geçen her hadisi,rivayeti vb.herşeyi tek tek mantık çerçevesinde irdelemeyi teklif ediyorum.

  Bütün arkadaşlarda görüşlerini yazarlar inşallah. Sonra bu fikirler bir yorum-bilgi havuzuna dönüşür bazı kısımlarda ortak kanaat olur düşüncesindeyim.

  Aslında bu hadislerin orjinallerinden fikir çıkarmak en iyisi zira Arapçanın kendine has kuralları,kelimeleri,tamlamaları,deyimleri vb.var. Meselâ Medine'den kasıt şehir mi yoksa Medine şehrinin kendisi şeklinde bazı tartışmalar zaman zaman olmuş.

  Birde hadislerin sahih olup olmadığı meselesi var. Hadisler kimden nakil edilmiş ? Zayıf hadis mi kuvvetli hadis mi ? Vb.

  Bu konu üzerinde derin derin mantık süzgecinden geçirilerek ve yine geçmiş tarihi birazda olsa bilerek aynı zamanda mevcut durumunda değerlendirilmesi yapılarak sağlıklı bir gelecek düşüncesini de kavrayabilenler tarafından daha iyi yorumlanabilir.

  Parçaları birleştirmekte zor iş aslında..Zira ortada olan bir sürü parça var ve bu parçalar sağlıklı bir biçimde oluşturulmayınca bütünlük hasıl olmuyor. Elimizde muallakta olmayan parça az gibi. Parçalar genellikle puslu ve bazı şeylerde iç içe geçmiş durumda..Zaten bu konuyu incelerken Mehdi hadislerini kronolojik olarak sıralamassak yine istediğimiz bütünü elde edemiyoruz.

  Kıymetli fikirlerinizden istifade etmek dileğiyle..

  YanıtlaSil
 2. Şuayb bin Salih,ahir zamanın 4 büyük şahsiyetlerinden biri…Bazı Hadis-i şerifler yanlış veya eksik nakledildiği için ya da birileri tarafından bilinçli olarak Efendimiz(sav)e ait sözler birbirine karıştırıldığı için ne yazık ki şu an Suriye’de mücadele veren Şuayb bin Salih de karıştırılmaktadır.Zaten ahirzamanın 4 büyük şahsiyetinin özellikleri birbirine karıştırılır.Bir karaktere kendisinde olmayan özellikler eklenir.

  Şuayb bin Salih, 2012 yılında Suriye’de siyah sancağı açtı.Açılan bu siyah sancak, beklenen siyah sancak olmayıp Suriye’deki belli sayıda müslümanı zalimlere karşı korur.Keza Şuayb bin Salih, Mehdi ile uzaktan akrabadır.Şuayb bin Salih, Mehdi’nin ev halkından biridir yaşı 27 veya 28dir.Yaklaşık 1 yıldır bizzat mücadele etmektedir ve yakın bir zamanda 4000 kişiyi tamamlayacaktır.Şuayb bin Salih ömrünün sonunda şehit olacaktır ve şehit olması yakınlaşmıştır.Tamamlayacağı 4000 kişiyi Mehdi’ye teslim edecektir.Siyah üzümler henüz tamamlanmadı.

  Değiştirilmiş İncil’de bahsedilen 4 atlı vardır.iblis değiştirdiği şeylerin özelliklerini karıştırır.4 atlı ifadesi doğrudur ancak at temsilleri değiştirilmiş İncil’de hatalıdır.Doğrusu şu şekildedir:
  • Hz.İsa, soluk renkli atın binicisidir.
  • Mansur, beyaz renkli atın binicisidir.
  • Mehdi,siyah renkli atın binicisidir.
  • Şuayb, kırmızı renkli atın binicisidir.

  Armageddon veya Melhame-i Kübra’nın perdesini -ki bu perde kırmızıdır- kızıl kılıçla Mansur kesecektir bu sebeple büyük savaş Mansur’un komutasında bitecektir.Kızıl kılıç-kızıl perde batın ile ilgili bir durumdur…Şuayb bin Salih, 2012’de siyah sancağı açmasıyla birlikte dünyada savaş dönemi başlamıştır.

  Şuayb bin Salih,Suriye’de bir üniversiteside öğrenciyken Suriye’de iç savaş başlamış ve bu sebeple okuduğu üniversiteyi bırakmak zorunda kalmıştır.Şuayb bin Salih’in hedefinde Anadolu yoktur ama Şuayb, Kudüs üzere hareket eder.Çoğu şii kaynağı hatalı olsa bile,bazı şii kaynaklarında yer alan “18 ay kılıç taşır,Kudüs’e varamadan öldürülür.” İfadesi Şuayb bin Salih içindir.Her ne kadar şii mezhebinde olanlar bunu bilmeseler de… Şuayb bin Salih’in temsili kırmızı atının arkasında cennet bahçesi görünmüştür.Şuayb bin Salih’in yukarıda da belirttiğim gibi şehit olması yakındır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sakarya Seyf rahmetli Abdülkerim kıbrisi ordunun bölünüp bir kısmının Anadoluya gideceğini söylüyordu.Bu ordunun başında Mansur bulunur desek doğru olur mu ?Bölünen ordunun diğer kısmı da Şuayb bin Salih önderliğinde Kudüs'e doğru gider.Yazdıklarınla böyle bir sonuç anladım

   Sil
  2. Ehli sunnetin onca kaynagi dururken ne idugu belirsiz sia kaynaklarina basvurmak neden? Tenzih ederim, ama buradaki bazi yazarlarin ve buraya benzer bazi bloglarin takiyye yoluyla sia propogandasi yaptiklarini dusunuyorum.

   Sil
  3. Yolumuz Ehl-i Sünnet vel-cemaattir. Takiyye ile zerrece işimiz olmaz. Bazen Şia kaynaklı kaynaklara kıyaslama maksadıyla -onlar da böyle düşünüyorlar kabilinden- alıntı yapılmıştır. Nasıl görünüyorsak öyleyiz. Şia propagandası yapan kimselerin ve blogların var olduğu konusunda sizinle hemfikirim.

   Sil
  4. Sakarya seyf saygı duyuyorum sana ufkumuzu açıyorsun ALLAH razi olsun

   Sil
 3. Mehdi,Hz.Ebubekir karakterlidir.Çoğu alim ne yazık ki Mehdi’yi Hz.Ömer gibi beklemekte ve tanıtmaktadır.Mehdi’yi farklı kılan durum, teknolojiyi bitirip bir üst seviyeye geçme bilgisi kendisine verilecek olmasıdır.Sadece bilgi verilmeyecek,üst seviyeye geçirme izni de Mehdi’ye verilecektir.İzin olmadan bilgiler saklı durur.

  Mehdi’nin yaratılışı Efendimiz(sav)den çok farklıdır.Efendimiz(sav),daha beyaz uzun boylu ve yüzü daha farklıdır.Mehdi ise esmerimsi,genç görünen birisi,omuzları geniştir.Mehdi’nin velilik durumu Muhyiddin Arabi ile aynı konumdadır.Arabi’nin sert bir karakteri vardı Mehdi ise yumuşak karakterlidir.Hz.Ebubekir’e ahlak yönüyle çok benzemektedir.Mehdi,Sahibüzzaman değildir.Sahibüzzaman ne Hatemül Veli ne Mehdi’dir.Sahibüzzaman Hz.İsa’dır.

  Mehdi iki kere kaybolacaktır ilk kaybolmayı kendisi isterken ikincisinde deccale hizmet edenler tarafından kaçırılacaktır.Mehdi kendisini inciteni incitmez,kimseyi kırmak istemez,karşısındaki kişinin kırılacağını anladığı an susar.

  Beklenen orduda Mehdi de yer alacaktır.Ancak Mehdi’nin kim olduğunu, ordunun sonradan komutanı olan Mansur bilecektir.Ayrıca bazı hadis-i şerifler eksik veya hatalı nakledildiği için Beklenen Siyah Sancak hakkında yanılgılar oluşmaktadır.
  “Sizler Horasân tarafından siyah sancakların geldiğini gördüğünüz zaman, o sancakların yanına varın. Çünkü orada ALLAH’ın halîfesi ve Mehdî olacaktır.” Hadis-i Şerif

  Aslında bu hadisi nakledenler tek bir kelimeyi(ve) unuttukları için “ALLAH’ın Halifesi” kısmı yanlış anlatılmaktadır. “ALLAH’ın Halifesi”tektir ve Mehdi’den farklı bir kişidir.Bu kısmı bilinçli olarak açıklamayacağım.Mehdi’yi Hz.Ömer karakterli beklemekten vazgeçin.Mehdi,Hz.Ebubekir karakterlidir.Hz.Ebubekir’in halife olmasını sağlayan hikmet, Mehdi’nin de halife olmasını sağlayacaktır.

  Keza Şuayb bin Salih’in Mehdi’ye teslim ettiği 4000 kişi de Beklenen Siyah Sancak ordusuna katılacaktır. Beklenen Siyah Sancak, Kudüs’e kadar yenilmezdir,israil’i hemen yıkmamasının sebebi günü geldiğinde Mehdi’yi kurtarmak içindir.İstanbul ve Roma fetihleri silahsız tekbirlerle olacaktır.Çünkü Melhame-i Kübra’daki kahramanlığı görenler,şaşkınlık ve korku içinde olacaklar.Az bir sayıyla kat be kat üstün sayıda orduları yenen Yenilmez ordu dünya tarihinin benzeri görülmemiş bir zaferi yaşayacaklardır.Şehirlerin silahsız fethedilecek olmasının sebebi Melhame-i Kübra’daki zaferdir.

  ALLAH’ın selamı üzerinize olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bilimkurgu roman yazmayi dusunurmusun?

   Sil
 4. Kronolojik olarak bazı tahminler :

  Albert Pike'ın kurguladığı 3.madde de Siyonizm ve İslam'ın birbirlerini yok edeceği,tüketeceği savaş nasıl başlayabilir,buna ne sebep olur diye düşünürken kendi kurguma bir başlangıç yapayım dedim. Bakalım nasıl oldu..

  * Süleyman Mabedini yapmak için Mescidi Aksa'nın yıkılması gerekiyor. Böyle bir durumda İsrail-Müslüman Arap savaşı başlayabilir
  * Araplar bir önceki savaşlarında olduğu gibi tekrar yenilecekler.
  * İsrail yorgun düştüğü için ya Türkiye ya Rus-Türk veya Rusya tarafından yıkılacak.
  * Rusya-Çin yahut sadece Rusya Türkiye'ye savaş ilan edecek
  * Rusya İstanbul'u işgal edecek. * İstanbul geri alınacak,Ruslar çekilecek.* Çin Ortadoğuya özellikle ve Türkiye'nin doğusuna kalabalık bir askerî guçle saldıracak.* ABD uyarı üstüne uyarı yaptığı halde Çin işgaline devam edecek. * ABD Çinlilerin üzerine daha evvelden geliştirdiği şarbon benzeri bombalar atacak toplu ölümler olacak.

  Bu kurgulardan birisi..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sakarya seyf sorum olacakti. Abdülkadir geylani velilerin lideri degil mi ? Mertebe bakimindan en yüksek hatem mi ?

   Sil
 5. Hadisi şerifleri ravileri imam buhari ve Türmizi ibni mace ve diyer EhLi sünnet imamları imam suyuti muhammed berzenci en saglam en güvenilir kaynaklar dır. başkalarının sözüne itiitba yokdur. ve aynı zamanda asırlarda gelen müceddid meçdehid ehLi sünnet Alim evliyaların sözlerine eserlerine itibaa vardır. meczubi kişilerin bazı gaybi konuları kendilerini baglar bazen istitraç da olabilir. buna mukabiL Ahir zaman Alematlerikonusunda ehLi sünnet velcemmat olan eser yazan geçmişde ve günümüzdeki Alim evliyaların sözleri daha kıymet teşkiL eder. ki en az günde 70 defaa resullullah alehiselamın Ruhaniyeti iLe istişa eden ulemanın eseri kamİL evliyanın eserleri önemsenir. meczubane iki zuhurat ve telkinde oldum denmemelidir. imamı RABBANİ RAHMETTULLAH ÜMMETİN 1000 yılın müceddidlerinden olup her asırda 100 yılda bir de mecceddiler gelir bazen 30 yılda bir de o zamanın insanına görevLi olan Alim kamiL evliyalar gelir eserler yazar . bu görevler zamanımıza kadar devam ede gelmişdir.imamı rabbani gayb bilgileri konusunda eserlerinde keşfin çeşitlerini paylaşmış dır. nakşibendiler sadadları keşifden daha cok nisbete ehemiyet vermişlerdir.

  YanıtlaSil
 6. 1--kısaca İMAMI Rabbani şehy Ahmed eL faruki kudise sirruh ____ imam-ı Rabbani müceddidi elfi sani, kayyummu semedani ekmeL erin mürşidi KutbuL gavsuL ferd ve Hazreti ALİ Radıyallahu anhın özüdür.. zira şeyhi (hocası) muhammed el baki den kesbi kemaL ettikden sonra ayrıca emir el müminin Hazreti ALİ keremallahu vecheh in Ruhaniyeti onu (imamı Rabbaniyi) terbiye etmişdir. -971 yılında Serhend şehrinde dogmuştur. Kayyumu rabbani babasından şeri ve akli ilimleri tahsiL etmiş tir.. muasırlarının bircok alimlerin den dahi, akli ve şeri ilimleri tahsiL etmiş tir. Babasından Kadri, Sehreverdi, Çişti, tarikatlerinden izin almış, bu üç tarikatte irşad postuna oturmuşdur. Fakat bununla beraber Nakşibendi tarikatindeki kerametti ve Azim nisbetin SIRRINI dahi tahsiL etmeyi şiddedle arzulardır, bu arzu ve meyli gittikçe artıyor, kendi keşfinde tanıdıgı meşayıha (evliya mürşide) müraççat eder himmetlerini (dua) taleb eder fakat zahirde de araştırıdı. / Şeyhi muhhamed Hace imkengi , zamanın kutbuL gavsuL azamı idi Halifesi oLan şeyh Muhammed el baki yi buharadan hindistana gönderdermişdi. / kayyummu Rabbani onun hindistana gelişiiyle sevinmişdi, Ziyaretine gitti ve ilk mülakatta , irşadını, kemalatını göstermeksizin , ilim irfanı ve tevazusu ile Şeyh muhammed el baki nin elini tuttarak teslim oldu... iki ay ve bir kaç gün sonra Şeyhi Muhammed eL-Baki kuddise sirruh , muradiyet ,mahbubiyet, KemaL,ve TekmiL makamlarına muvaffak olduguna şahaded ederek , müridlerinin terbiyelerini ve irşad larını ona (imamı RABBANİYE) Teslim etmişdir..devamı gelcek işlh

  YanıtlaSil
 7. 2-devamı__(imamı Rabbani rahmettullah) Kayyumu Rabbani mukaşefe ilimlerinde dahi çok terakki etmiştir. Kendisi bazı kemalatlarını şöyle açıklamışdır. (imamı rabbani rahmettullah buyurdu ki__Allahu Teala KIYAMETE kadar vasıtaLı vasıtasız Tarikatime giren kadın ve Erkeklerin isimlerini bana bildirmişdir.. Benim bu NisbetiM KIYAMET GÜNÜNE KADAR EVLADIMIN VASITASIYLA DEVAM EDECEKDİR. HATTA MEHDİ ALEHİSELAM DAHİ BENİM BU ŞERİF NİSBETİMDE OLACAKDIR. RasullullaH SaLLaLLahu ALeyhivesseLLeM Kelam ilminde mücdehid oldugumu ve şefaatimle binlerce insanın kurtulacagını haber vererek kendi MuBAREK eliyle bana icaze yazdı . ve bunun gibi benden öncekilere yazmadıgını bildirdi.. / Allahu Teala Hindistan da ki peygamberlerin kabri şeriflerien beni muttali etti. onların kabirlerinden nurların fışkırdıgını görüyorum... /Allahu TeaLa irşaad ve halkın hidayete ulaşmasında bana yüce bir kuvvet verdi. Şöyleki KURUMUŞ BİR TAHTAYA TEVECCÜH ETSEM YEŞİLENECEKDİR. / Mezheb imamlarımız İmam Şafi ve imam Hanefi nin Ruhaniyetlerinden de ve daha bir cok evliya izam ın Ruhaniyetlerinden nisbet ve istifaze etmişdir Ayrıca Nakşibendi, kadri,Çişti, Sehreverdi meşahıylarının ruhaniyetlerinden de istifaze etmişdir. istifaze ettihgi bu nisbeti sırrı 300 den fazlahalifesine bırakmış kısmı azamisini ogLu Muhammed MasuM (RAHMETTULLAHA) TESLİM ETMİŞDİR HER BİRİ CANlI KİTAB İDİ___ üstazı azam seyyid ismaİl çetin hocanıneserinden faydalanılmışdır.....___ demekki burdan da anlaşıldı gibi Mehdi Alehiselam İmamı RABBANİ RAHİMEHULLAHIN meşrebinden dir. nisbetinden dir. nakşibendiye nin müceddiye ilim kolu kadiriyeyi Aliye koLu

  YanıtlaSil
 8. Bilgisine güvenilebilecek ekonomi ve siyasetten anlayan bir prof.dr. 1 gün önce Rusya,Avrupa ve Türkiye'de esaslı bir ekonomik kriz için düğmeye basıldığını ve bundan sonra da siyasetin yeniden dizayn edileceğini yazdı.

  Ege Ordu Komutanı Şifa Üniversitesini niye ziyaret etti ?

  Pensilvanyanın son umudu TSK'dır. Mustafa abinin dediklerine katılıyorum. Bir kanat ki paralelciler ve yandaşları olduğunu zannediyorum darbe teşebbüsünde bulunabilir.

  Yapılan araştırmalarda Türk halkı için iki öncelik vardır : Dine saygı ve ekonomi.

  Ekonomik operasyonun başlamasını zaten bekliyordum. Yunanistan'da sol'un kazanması da Amerikan cia yapımıdır. Maksat Yunanistan üzerinden AB'yi fikir ayrılıklarına sürmek sonrada dağıtmaktır. Bu bariz biçimde görülüyor..Sol aday o kadar çok vaat verdi ki bunları yapmak yine araştırdığıma göre imkansız. Eğer içerisi karışırsa Türkiye'ye savaş açmaları kaçınılmaz..Türkiye'yi zor günler bekliyor diyorum..Evet fetih ile müjdelendik ama savaş bir milleti sarsar. Savaş yıkımdır.. Şu durumda olması kaçınılmaz gözüküyor.

  Albert Pike'ın bahsettiği siyonizm-İslam savaşı patlak verdiğinde ki mescidi aksa kilit durumda, avrupanın harap olması da kaçınılmazdır..

  Allah ehli imanın yardımcısı olsun.

  Ortaya salınacak itleri,yağmacıları,tecavüzcüleri,katilleri,milleti zehirleyenleri Davut'a temizletsin inşallah..

  Ekonomiye dikkat !!!

  YanıtlaSil
 9. Mükemmel Olmayan Gelecek Senaryosu-1

  Milad : 11 Eylül Saldırısı.

  Sebep : Küresel Sermayenin ABD Millî Sermayesini tehdîdi.

  Sonuç : Ülkelerin işgali,Silah-Petrol-Üretim-Ticaret Kanadının büyümesi,kârını arttırması

  Ne durumda ? : İki kanat halen çatışıyor,11 Eylül'le beraber Küresel Sermaye darbe yedi. Peşisıra Millî Kanadın kirli defterlerini internet yoluyla sızdırdı(cezaevi/işkence görüntüleri). Buna karşılık Millî kanat işi derinden halletmeye karar verdi. Bazı istihbarat örgütleriyle beraber Yunanistan'da solu iktidara taşıdı.

  Millî Kanadın Yunanistan'la hedeflediği : Türkiye-Yunanistan savaşı başlatıp Avrupa Devletleri arasındaki ayrışmayı hızlandırmak,birliği fiîlen dağıtmak.

  Türk-Yunan savaşının başlama ihtimali ve muhtemel sebep,gidişat ve sonuç senaryoları : Yunanistan'da iktidara gelen sol mevcut ekonomik vaziyetin farkında olmasına rağmen çok ütopik vaadler verdi. En ünlü ekonomistler bile bu vaadlerin yerine getirilebilmesine -imkânsız- gözüyle bakıyor. Yalnız şu da varki güçsüz olanlar güçlülerin vaadiyle bazı şeyleri yapabilirler. Bu yüzden AB'de ki aklın borç silme vaadinde bulunup Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtma ihtimâli vardır. Evvelce böyle bir hadise cereyan etmiştir,tarih tekerrür edebilir.

  Bir ihtimâlde Rusya'nın Yunan Sol iktidarını desteklemesiyle cesarete gelen Yunanistan'ın yine Türkiye'ye saldırma ihtimalidir. Burada dezavantaj olabilecek husus Türk-Yunan savaşında Rusya'nın Yunanistan'a maddî ve askerî desteği olabileceği. Bu savaşın gidişatı ve seyrini değiştirebilir. Yunanistan'la savaş Nato'dan bağımsız Ege Ordusunun yanında diğer ordu birliklerimizinde olaya müdahil olmasıyla Nato'dan dışlanma sebebimiz olabilir.

  Millî Kanat Avrupa içinde malûm olayları yönlendirip uygulamaya sokuyor. Asıl büyük hedef Avrupa'da bir iç savaş meydana getirmek. En önemli kozları da orada bulunan Müslümanlar.

  YanıtlaSil
 10. Mükemmel Olmayan Gelecek Senaryosu-2

  Türkiye'nin durumu : Çözüm Sürecinde sadece Pkk'yı muhattap almanın bir bedeli olabilir. Bunun yanında silahlı mücadelenin yalnızca bu örgüt tarafından yapılması,diğer grupların devlete toplu halde saldırmaması muhattaplığın yalnızca örgüte atfedilmesi mantıklı görünebilir.

  İnşaat ekonomisiyle ayakta duran bir hükümet bir süre sonra konut piyasasındaki daralmadan dolayı zorluk çekmeye başlayacaktır. Küresel veya Ekonomik kanat yanında ülkemizi istemektedir. Bundan dolayı ellerindeki tüm kartları ortaya süreceklerdir. Ekonomistlerden bazıları Türkiye'ye ekonomik darbenin düğmesine yakın bir zamanda basıldığını ifade etmişlerdir.

  Türkiye için halihazırda halen Pkk'nın silahlı eylem ve sempatizanlarını toplu isyana çağırma kozu vardır. Özerklik ya da Federal yapının getirileceği iddiasıyla örgüt kendisine daha fazla sempatizan ve hareket alanı sağlamıştır. Örgüt kendi kendini tam olarak yönetememektedir. Dışarıdan bazı ülkelerin örgüt içinde eylem yapma potansiyeline sahip ekipleri bulunmaktadır.

  Türkiye ve Dünya'da yaşanabilecek gelişmeler : Teorimize göre Yeryüzünde iki büyük güç odağı çarpışmaktadır. Bu kanatlar Faiz-Finans-Bankacılık-Borsa lobisi olarak tanımladığımız yerleşik bir memleketi olmayan bazı büyük ailelerin kontrolündeki Küresel Sermaye ile Silah-Petrol-Kimya-Üretim-Ticaret bloğunun mecburen yerleşik olduğu bir kısım Millî Devletlerdir. Daha da üst bir tanımı İngiltere ve emrindeki trilyonlarca dolar ile müttefikleri Almanya-Fransa ve Çin ile Amerikan Millî Kanadı-Rusya ve Türkiye'nin Millî Kanadıdır.

  ABD'de bu iki kanadı temsil eden iki büyük güç halen çatışma halindedir. Bu çatışmalar başta 11 Eylül ve sonrasında yakın zamanda ülke içi etnik savaşa sebep olabilecek hadiselerdir. Küresel Sermaye Kanadı'nın tohumlarını atmaya başladığı beyaz-siyah iç savaş senaryolarının yanında ekonomik anlamda doların değerinin aşırı düşürülmesi ya da doların değerinin sıfırlanması, eyaletler arasında yine ekonomiden dolayı ayrışmaların olabileceği hususu çokca dillendirilmektedir.

  Öte yandan Amerikan Millî Devleti Küresel Sermaye'nin sermayesini,üretim merkezlerini ve bilgi teknolojilerini Çin'e taşımasını bilmektedir. Göreceli olarak bir süre sonra Çin'in bazı önemli sahalarda kendisinden güçlü olacağını varsayarak donanmasının %60'ını Çin'in doğusuna kaydırmaktadır.

  Küresel Sermaye'nin Çin kozuna karşılık Rusya Avrupa Birliğini herkesin malûmu Ukrayna vb. bir sorundan dolayı askerî olarak işgal edebilir.

  YanıtlaSil
 11. Mükemmel Olmayan Gelecek Senaryosu-3

  Senaryo :

  Küresel Sermaye Ak Parti iktidarını Erdoğan yüzünden kendisine bağlayamamaktadır. Bundan dolayı önünde bazı seçenekler mevcuttur :

  1-Erdoğan'dan ebedî kurtulmak.
  2-Parti içindeki muhalif kanadı partiden ayrıştırmak.
  3-Ülke içi anarşiyi körükleyip ekonomik darbeleri de indirmek ve bu yolla iktidar partisinin oylarını seçimlere kadar tek başına iktidar olamayacak kadar düşürmek.

  1->Ebedî kurtulmanın formülü bellidir,defalarca denendi,hâlen deneniyor ancak başarı sağlanamadı.
  2->Muhalif Kanat -sebebi her ne olursa olsun- 4 milletvekilinin oylamasında kendisini göstermiştir. Buna mukabil ortalama 40-50 civarında milletvekili ayrışmak için Abdullah Gül'ün önderliğinde kurulabilecek bir hükümete bakmaktadır. Abdullah Gül Partisini kurarsa 40-50'den daha fazla 70-80 civarında milletvekili Ak parti'den ayrılabilir.
  3->Küresel Sermaye planlarının daha muhkem olması için ülke içi anarşiyi ve ekonomiyi sarsmayı da uygulamaya koymuştur. Hedef Erdoğan'dan kurtulamazlarsa Ak Parti'nin tek başına iktidar olmasını engellemektir.

  Neler olabilir ?

  1->Darbeyi her zaman tepeden yahut ana damardan indirmeyi seven İngilizler ve ABD'deki kanatları tepeden inme bir darbeyi yürürlüğe koyabilirler. Bu darbeyi öncelikli olarak ordu içindeki adamları ve FG sempatizanlarının işbirliğinde kurguluyorlar. Bununla ilgili son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. KKK Amerika'yı -davetli- olarak ziyaret etti ki bu komutan hakkında Kemalist cenahın FG'cidir şehadeti mevcuttur. Ege Ordu Komutanı'da geçenlerde FG'ci bir üniversitenin rektörüne ziyarette bulunmuştur. Bir blogda da KKK'nın FG'ci olduğu evvelden ima edilmiştir ki bloğu hepimiz biliyoruz.

  Yakın zamanımızdaki bu hareketlenmeler :


  http://www.yenisafak.com.tr/gundem/abdye-surpriz-ziyaret-2069163
  http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28064163.asp
  http://haberler.rotahaber.com/Genelkurmaydan-Hulusi-Akar-aciklamasi_507929.html (rotahaber cemaatin sitesidir.)
  http://duzceyerelhaber.com/turkiyeden-dunyadan-haberleri/18875-Orgeneral-Hulusi-Akar-icin-carpici-iddia#.VM3w2dKsXCs
  http://www.bugun.com.tr/hulusi-pasayi-cok-once-kesfetmistim-yazisi-748857 (bugün cemaatçi koza-ipek
  http://www.odatv.com/n.php?n=onu-acilan-yeni-genelkurmay-baskani-cemaatle-isbirligi-mi-yapiyor-2812141200
  http://sonkalemedya.net/haber/-cuvalci--abd-liden-org--akar-a--nisan-/


  https://www.facebook.com/izmirsifauniversitesi/photos/pcb.864918620218274/864918526884950/?type=1&theater
  https://www.facebook.com/izmirsifauniversitesi/photos/pcb.864918620218274/864918523551617/?type=1&theater

  http://safaasya.blogspot.com.tr/2014_06_01_archive.html


  http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/tgbliler-mumtazer-turkoneyi-fena-yakaladigundem/milletvekillerine-rekor-zamyurt/akpli-ciftci-akpye-isyan-ettikultur-sanat/insanliki-kesti-cezayiri-dikecekgundem/ermeni-soykirimi-yalanini-yasar-kemale-sormayingundem/akpli-kuzu-hesabimiz-tutmadigunde-h13570.html

  YanıtlaSil
 12. Mükemmel Olmayan Gelecek Senaryosu-4

  Seçim öncesi Erdoğan'a suikast ve ölümüyle beraber ortaya çıkan karışıklıkta Öcalan'ın bir şekilde kaçması.

  Suikast sonra Siyasî-Ekonomik Kaos,Anarşi ortamı.

  Bu ortamdan dolayı Ak Parti'nin çeşitli sebeplerden dağılması.

  Ordunun yönetimi ele alması.

  Büyük bir operasyonun başlatılması.

  Doğu-Güneydoğu-K.Irak-K.Suriye'de geniş operasyonların başlaması.

  Pkk ve İşid'e ağır zayiat verdirilmesi.

  Öcalan'ı ölü ele geçiren Komutan'ın kahraman olması.

  Bir süre sonra yönetimin sivil(!) idareye bırakılması.

  Bu sivil idare kimlerden oluşur dersiniz ? Erdoğan'sız ve Ak partisiz olacağı kesin.

  ***

  Diğer alternatif senaryo :

  Oluşan karışıklık ortamında dolayı mevcut hükümetin azledilmesi ve yerine teknokrat mit-asker-sivil karışımı bir hükümet.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Böyle bir senaryoyu çok yerde okuyorum, ilk olarak geçen hafta teoriler.com diye bir sitede de rastlamıştım, ilginç geldi. Tabi bu senaryonun gerçekleşmesi için önümüzde taş çatlasa 2-3 ay süre var. Zaten seçimler haziran başında, ne olacaksa mayıs başına kadar başlayıp bitmeli.. Mart-Nisan çok kritik. Belki bu ay (Şubat) içerisinde emarelerini, başlagıç kıvılcımlarını görürüz.

   Sil
  2. Nokta kardeş zaten emareler görülmeye başladı. Kardak ziyareti,Türk düşmanının bakan olması. Yunanistan zamanı gelince bize saldırır Allahu alem. O kadar vaadi bu batık ekonomiyle yerine getirmek imkânsız. İçerisi karışınca dikkati dışa çekmek için savaş en kestirme yöntemdir bence.

   Sil
 13. 3. DÜNYA SAVAŞI KOKUSU...
  _________________________
  Bülent ESİNOĞLU: Son provokasyon Sahte Bayrak mı olacak?
  Amerika’nın şimdiye dek, denemediği provokasyon çeşidi, sanırım kalmadı.
  Güney Amerika’da kazandığı provokasyon becerisini, dünya geneline yayarken pek fazla zorlanmamıştı.
  Hükümet düşürme, hükümet kurma, hükümetlere yapamayacakları işleri yaptırma, ŞANTAJ, solu sağa kırdırma, yerli firma batırma, vekâlet savaşları tertipleme velhasıl kendi çıkarına bir mekanizma kurmak için, yapmadığı hile, desise, kışkırtma ve yalan kalmamıştır.
  Bu anlamda, geçtiğimiz elli yılda, Washington bir savaş, ölüm ve kışkırtma makinası gibi çalışmıştır.
  Ancak, dünya dengeleri öyle bir yere geldi ki, Amerikan çıkarlarını ve egemenliğini sürdürmek için, bir ülkenin içinde veya birkaç ülkenin içinde yapılacak, tek tek provokasyonlar, artık dünya dengelerini yeniden oluşturmak için yeterli değildir.
  Bir başka önemli ve tespit edilmesi gereken husus da; bir yandan ulus devlet emperyalizm çelişkisi sürerken, öte yandan, emperyalist ülkeler arası çelişkiler de, su yüzüne çıkmaya başladı.
  Eğitim, üretim ve üretime bağlı olarak teknolojinin Asya’ya geçmiş olması, Amerikan egemenliğini sonlandırmakla kalmadı, emperyal güçler arasındaki işbirliğine de darbe vurdu.
  Ukrayna’da başlatılan ve esas itibariyle, Rusya ve Avrupa’yı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan Ukrayna provokasyonu, Rusya/Avrupa savaşına yol açacak düzeye getirilememiştir.
  En azından son iki yıl için, bu böyledir.
  Rusya’nın ısrarla savaştan uzak duracağını açıklaması ve Avrupa’nın savaş korkusu, şimdilik, ABD’nin bu büyük kışkırtmasını boşa çıkarmıştır.
  Artık, Amerika’nın deneyebileceği son bir provokasyon şekli kalmıştır. O da, nükleer silahla yapacağı bir denemedir.
  Amerika ve Avrupa basınında dolaşan, yeni komplo teorileri arasında, nükleer silah ile yapılacak bir provokasyonun sonuçları tartışılıyor.
  Sahte Bayrak, adı altında, konuşulanlar, ürkütücü boyutlardadır.
  Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Kazakistan’dan Fransa’ya dönerken, Moskova hava alanına acil iniş yapıyor. Ses ve manyetik alan yalıtımlı bir odada, Putin ve Hollande görüşüyor.
  Putin, “Washington’un Fransa’ya bir nükleer saldırı yapacağını ve bunu, Rusya’nın yaptığını söyleyerek, Avrupa/Rusya savaşını çıkarabileceği yönündeki, bilgi ve projenin ellerinde olduğu” bilgisini Holland’a verdiği konuşuluyor.
  Haberi veren kaynak, haberi kendi linkinden üç gün sonra kaldırmış olsa da, haber, ya da komplo tartışılıyor.
  Haberin ciddiye alınması ve tartışılır olması, Washington’un sicilinin provokasyonlarla dolu olmasındandır.
  İngiltere, tescilli ABD uşaklığını kabul ederek, Fransa ve Almanya’dan ayrılmıştır.
  Almanya ise, yakın çevresini sömürerek, Amerika’ya karşı kendini ekonomik olarak koruyabilmiştir. Yetişmiş insan gücü ve geleneklerini de, bu hesaba katmak gerek.
  Fransa ise emperyal çıkarlarını genişletme bakımından, Afrika devletleri ve halklarıyla kapışmak zorunda kalmış, orada da karşısına Amerika ve Çin çıkmıştır.
  Dengeler hızla bozuluyor.
  Washington eşkıyasının, hangi çıkarı için hangi provokasyonu kullanacağı değil, son provokasyonun nükleer silahla mı, yoksa başka bir şeyle mi, yapılacağını düşünmek gerek.

  https://tr-tr.facebook.com/BanuAVAR/posts/945517475458266:0

  YanıtlaSil
 14. Mükemmel olmayan Gelecek Senaryoları : Mehdî'nin çıkışı

  İngiliz aklının çok yönden mevcut iktidarı alaşağı etmek için saldırdığını ve şiddetin dozunu da arttıracağından bahsetmiştik. Şimdi bazı şeyleri inceleyelim :

  *Türk milletinin yapısında Kahramanlık vardır ve kendi için çıkan kahramanları sicili ne kadar bozuk olursa olsun sahiplenir.

  *İngiliz aklı Şeytan aklı olduğu için bundan yararlanmayı MK.'da çok iyi becermiştir.

  *Yeni planda bahsettiğimiz gibi ekonomik kriz,anarşi,yağma,suikastlerin oluşturduğu kaos ortamında yine İngiliz aklı bir kahraman oluşturma peşindedir.

  *Bu kahraman 12 Eylül'de sağ-sol'un biçildiği gibi bu sefer başka hedefleri yok etmeye odaklanacaktır(pkk gibi)

  *Yalnız bu işte çok ileri gidecek ve masum halk ile beraber güney ve doğu illerimizi yangın yerine çevirecektir.

  *Hadiste buyrulan 'Ehli Beyt'ime düşman kesilir' den maksat Kürtlerin arasında bolca bulunan Seyyid ve Şeriflere işaret olabilir.

  *Ehli Beyt feryad edince Hz.Mehdî a.s. huruç edecektir.

  *Komutan kahraman Mehdî hain görülecek,imtihan çok çetin olacaktır.

  Allahu alem.

  Bu da alternatif bir senaryo.

  YanıtlaSil
 15. Yere batacak ordu bizim ordumuz olabilir. bu da diğer bir notum..

  YanıtlaSil
 16. Mücadelenin son kısmında :

  Kahraman olan komutan vasıtasıyla FG Türkiye'ye dönüp başa geçirilebilir..

  ***

  Tabi bunlar alternatif senaryolardır doğrusunu Cenabı Allah bilir.

  ***

  Geçenlerde İsa a.s hakkında bazı tahminlerde bulunmuştum. İsa a.s. yahut Ruhul Kudüs'un yerleşeceği ruhun dedeleri marangozluk mesleğiyle iştigal ediyor olabilir. Burada onu da ekleyeyim.

  Davut ile İsa a.s. ya da Kutsal Ruh'un aynı kişide toplanacağını sanıyorum Allahu alem. Bunu reenkarnasyona bağlamıyorum. Sadece bir gücün Davut'a yardım edeceğini sanıyorum.

  Allahu alem.

  YanıtlaSil
 17. Erdoğan'ın FG'e galip gelmesi artık bana göre de imkânsız. Sakarya Seyf buna Cabir Süfyana yenilecek diyor. Eldeki verileri de değerlendirdikten sonra FG'i ancak Davut'un Kutsal Ruh yardımıyla yok edeceğini sanıyorum. Hem bedenen FG'i öldürecek hemde sapkın düşüncelerini bertaraf edecek.

  Medine'deki alimin Mehdî tarafından öldürülmesi kısmında Medine'yi ABD,alimi de FG sanıyorum Allahu alem..

  YanıtlaSil
 18. Zorlama bir teori daha :

  Erdoğan'a birşey olmazda Davut'ta yanına yardımcı verilirse Davut Talut'un kızıyla evlenebilir, isterse Davut -evli- olsun :)

  Talut'u da biliyoruz kızını da..Davut ortalıkta yok :)

  YanıtlaSil
 19. Süfyan çıkmadan ya da çıkınca Nusaybin'de katliam olacaktır diye bir rivayet mi vardı ?

  http://www.nushaber.com/haber/2853/nusaybinde-ydg-h-kalasnikofla-devriye-atti.html

  http://www.nushaber.com/haber/2847/nusaybinde-ydg-h-internet-cafe-basti.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. -Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki: Süfyani (ordusunun komutanı Haddam), Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraünnehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta, bir vak’a da Şırnak’ta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi karayolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan (Afganistan'ın güney kesimine düşen Afganistan-İran sınır bölgesinden) gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vak’asından sonra Medayin’de de büyük bir vak’a olur. Kerkük’te (Akarkûka'da) de kurtulabilenin onu anlatacağı (sert) bir vak’a görülür ve sonra (Babil’de) büyük bir katliam meydana gelir. Nusaybin arzında da bir vak’a olacak ve Ahvaz’da kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır.

   -Nuaym'ın, Ebu Cafer'den rivayetine göre;
   Süfyani (ordusunun komutanı Haddam), Kufe'yi ve Bağdat'ı ele geçirdikten sonra ordularını her tarafa gönderecektir. Bunun üzerine Maveraünnehir'den ve Horasan'dan gelen yardımcı güçler, ona tabi olacaklardır. Onların başlarında Ümeyyeoğulları'ndan bir adam bulunacaktır. Tüs şehrinde, Rey şehri çevresinde ve Tehum bölgesinde şiddetli çarpışmalar olacaktır. İşte bu sırada Horasan'dan siyah bayrak taşıyan askerler gelecektir.
   Onların başlarında da Haşimoğullarından, sağ avucunun içinde 'ben' bulunan bir genç olacaktır. Allah (c.c.) onun işini kolaylaştıracaktır. Daha sonra on genç, Rey şehrine doğru yürüyüşe geçecek ve Temimoğulları'ndan Şuayb isimli bir gençle karşılaşacaktır. Daha sonra bunlar anlaşıp Mehdi ile ittifak edecekler ve ona katılacaklar.
   Böylece güçlenen Mehdi komutasındaki askerler, büyük kahramanlık örnekleri sergileyeceklerdir. Sonra Sicistan'dan büyük bir ordu gelecektir. Onların başlarında da Adiyoğullarından bir adam olacaktır.
   Allah (c.c.) Mehdi'nin ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır. Rey şehrindeki çarpışmalardan sonra Medayin şehrinde de çarpışmalar olacaktır. Canlarını kurtaranlar bunları haber vereceklerdir. Bundan sonra Babil'de büyük bir katliam olacaktır. Daha sonra da Nusaybin çevresinde çarpışmalar olacaktır.

   Sil
  3. Siyah Tepe kardeşim teşekkür ederim.

   Sil
 20. Bu arada neden Mehdî'nin yığınla sermayesi olacak ve defineleri çıkartacak diye düşünürken aklıma iki teori daha geldi,bunlar beyin fırtınası saçma gelebilir :

  BDPS-KRS sistemini çökertmek için,

  Ve bu sisteme savaş açarsa elinde olmayan madenleri elde etmek için.

  Madenler Mehdî'ye ya da Davut'a lâzım. Savunma Sanayiisini sür'atle inşa etmesi lâzım.

  Sermaye'de kısaltmasını yazdığım sistemi kaldırmaya çalışırsa çokca lâzım olacak.

  YanıtlaSil
 21. Bu konuyu güncelleme ihtiyacı doğdu bence :


  Yunanistan'da ütopik vaadlerle seçimi kazanan sol iktidar Türk düşmanı sağ parti ile koalisyon yaptı.

  Yunan koalisyonunun vaadlerini yerine getiremeyeceği hususunu televizyon ve diğer yazılı-görsel medyada tüm ekonomistler ağız birliği etmişcesine söylediler.

  Vaadler yerine getirilemeyince halkın sokaklara çıkması kaçınılmazdır. Yunan halkı bizim halkımızın çoğunluğu gibi ulul emre itaat farzdır akidesini benimsemez,sokaklar yangın yerine döner.

  AB borç silinmesi karşılığında perde arkasından Türkiye'ye saldırtabilir ve bu yüksek ihtimaldir.

  Türk-Yunan savaşı adım adım geliyor işte delilleri :

  http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28081725.asp

  http://www.dunya.com/kardakta-sular-isiniyor-251753h.htm

  http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/01/31/avrupada-yunanistan-krizi-buyuyor

  http://teknokule.com/ekonomi/avrupa-da-yunanistan-krizi-buyuyor-ekonomi-haberleri-31986.html

  http://www.bigpara.com/haber-detay/gundem/s-p-yunanistana-sopasini-gosterdi/975406/

  ***

  ve bu da 29 ekim tarihli washington post gazetesinden bir harita. burada rusyanın normal olmayan bir biçimde avrupa semalarında bombardıman uçaklarıyla devriye attığını yazıyor ki son zamanlarda bu olaylar daha da arttı,aradan 3 ay geçti unutmayalım. Türk f-16'larının engelleme uçuşu da belirtiliyor.

  http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/two-days-of-russian-aircraft-intercepts/1422/

  bu da bir ingiliz gazetesinden haritalı anlatım :

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2814350/RAF-jets-scramble-intercept-Russian-bombers-North-Sea.html

  http://www.amerikaninsesi.com/content/abd-rusya-nin-askeri-ucuslarindan-kaygili/2519936.html

  http://onedio.com/haber/baltikda-casus-kovalamacasi-389239
  ***

  ***Güncel*** Rusların Hava Sahası ihlâlleri :


  http://www.dunyabulteni.net/gunun-haberleri/320937/rus-jetlerinden-ingiltere-hava-sahasina-taciz

  http://www.gundemkibris.com/rus-buyukelci-ingiltere-disisleri-bakanligina-cagrildi-105049h.htm

  http://www.haber7.com/guncel/haber/1286421-rus-ucagini-turk-f-16lari-durdurdu

  http://www.ahaber.com.tr/dunya/2015/01/30/rus-bombardiman-ucaklari-ingiltere-semalarinda

  ***

  Bütün bunlar yalnızca 'ben buradayım' ya da 'gövde gösterisi' şeklinde algılanmamalı.

  Üstelik şu haberde :

  http://barentsobserver.com/en/security/2015/02/russian-bomber-intercepted-norwegian-f-16s-carried-nuclear-warhead-01-02

  Geçen hafta(Ocak son haftası) Norveç kıyısında dolanan Rus Bombardıman uçağı 'NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI' taşıyormuş..Yani boş boş gezmiyor..Bu neyin tatbikatı ? Tabii ki keşif ehlinin ve stratejik tahminler yapan akıllarında bahsettiği gibi Rusya'nın Avrupa'ya dalacağının ispatı gibi..

  ***

  Washington Post haritasına gelen bir yorum (iyi kötü çevirdim) :

  Rusya açıkca olası bir savaş durumunda sadece Avrupa ve Nato'nun vereceği cevabı test etmiyor,aynı zamanda bu cevapların nerelerden gelebileceğini hesaplıyor(hangi hava üssü,kaç uçak vb.) .Şüphe yok ki bu ilerideki bir savaş için iyi bir istihbarat toplama biçimi..

  https://www.youtube.com/watch?v=42Vfgywoj7I

  videonun 5:40'dan sonra interaktif anlatıma bakınız..

  YanıtlaSil
 22. ***

  İsveç,Finlandiya,Ukrayna,Belarus,Kafkaslar Nato ütesi değil.

  Eğer Rusya bahsedilen ülkeleri birebir işgal ettikten sonra Nato'ya harb ilan etmesse ikinci bir ihtimal gözüküyor : Çok hızlı bir şekilde kıtalararası füzeler ve ağır bombardıman uçaklarıyla saldırmak.

  Saldırının ilk aşaması kıtalararası füzelerle konvansiyonel savaş,

  Bu ilk saldırıda Avrupa'da bir çok askerî hedef vurulur,

  Akabinde kalanları Ağır bombardıman uçaklarıyla imha etmek,

  Devamında kara ordusuyla kalan yerleri işgal.

  Bu arada Topol benzeri atom bombasından yaklaşık 52 kat güçlü füzeleri unutmayalım. Bu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından yakalanıp vurulması çok zor zira atmosferden çıkıp yukarıda hedefe kilitlenip -anlatıldığına göre- dikey olarak 7000 küsür km.hızla hedefi en fazla 200 metre bir sapma ile vuruyorlarmış. Ayrıca içindeki başkaca füzeler yerdeki hava savunma sistemlerine karşı -sahte hedef- olayını gerçekleştiriyorlarmış. Yani bu füzelerin hasarı çok büyük,yakalanması çok zor,hedefe kilitlendiğinde müthiş bir hızla hareket ediyorlar,normal füzelerin aksine dik bir rota değil yanıltmalı zikzaklı bir rota izliyorlar..

  Allah ülkemizi korusun. Bizde Nato üyesiyiz..

  YanıtlaSil
 23. 1-Rusya’nın Kırım politikası ve Ukrayna topraklarında sergilediği tutum, geri adım atmayacağını gösterdi, NATO, Polonya ve Baltık Cumhuriyetleri’ne yığınak yapıyor, 2-Polonya’nın yedek askerleri sessizce kışlalarına çağırması ve ülke çapında sivil savunma eğitimlerine başlaması dikkat çekicidir, 3- Rusya ile NATO kuvvetlerinin birbirlerine çok yakın coğrafyalarda bu kadar çok askeri tatbikat yapmaları, son olarak İngiliz hava kuvvetlerinin ilk kez Manş Denizi üzerinden güneye yönelen nükleer kapasiteli Rus ağır bombardıman uçaklarına müdahale etmesi hayra alamet değildir.

  ***

  http://haber.stargazete.com/yazar/ukrayna-3dunya-savasi/yazi-996387

  YanıtlaSil
 24. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Son haftalarda Rusya roket sistemleri, ağır toplar, tanklar, zırhlı araçlar ve elektronik savaş sistemleri dahil yüzlerce parça gelişmiş ekipman sağladı.


  http://www.tgrthaber.com.tr/dunya/50890.html

  ***

  ABD-İsrail ilişkileri hayatımda gördüğüm en kötü seviyede

  http://www.aa.com.tr/tr/dunya/459421--abd-israil-iliskileri-hayatimda-gordugum-en-kotu-seviyede

  ***

  YanıtlaSil
 25. http://buguntv.com.tr/pkkli-sabri-ok-baharda-savasa-hazir-olun-video-9750

  YanıtlaSil

 26. Şeytan bilemez ki kimdir o! Şimdilik ‘bir’ meçhuldür!

  Elbette! Cenab-ı Hakk'tan başka kim bilebilir ki geleceği! Bizim yapmaya çalıştığımız ise akleden 'bir' kalbin 'hakikat' yolculuğu! Rabbimize sığınıyoruz ve tefekküre öyle başlıyoruz! Yolcu da O'nun, yolculuk da, bu yazan 'kalem' de! Bir günahımız olursa affedilir inşaallah! Niyetimiz halis! Çünkü tehlike büyük! Şeytan sürekli oyun kuruyor! Biz de anlamaya çalışıyoruz ne yapmak istediğini! Ve o gizli tuzaklarını fark ettikçe de size aktarmaya gayret ediyoruz! 'An'lamayabilirsiniz! Ama hemen bir yargılama yapmayın! 'Oku'maya çalışın! Ön kabullerinizi unutun! Engel teşkil ederler size! Perdelerler hakikati! Geçmiş dün de kalmıştır! Gelecek ne olursa olsun yenidir! Ve anlayabilmeniz için de sizlerden, günlük hayatınızın dışına çıkıp bakabilmeniz beklenir! Tefekkür şarttır! Tüm manaların dışından 'bir' soyutlama! Yeni 'bir' mana yolculuğuna açılma! Sınırlandırılmamış anlamlarla önce! Kâinatın genişlemesi gibi! Açın zihninizi! Ama görüyoruz ki daha iskeleye bile inememişsiniz! Değil ki 'bir' açılma! Nefsinizin isteklerinden kurtulamıyorsunuz! Oysa insan, nefsinin esiri olursa 'bir' nefes bile alamaz! Hakiki 'bir' nefes! Üfleyemez kendi 'ney'ini! Ve üfleyemezse de nefesi kâinatla birlikte zikredemez! Sır buradadır! Nefesinizin kâinatın ahengiyle zikretmesi! Zikrullah! Ancak böylesi 'bir' birliktelik içinde zikredebilirse, 'Tevhid' sağlanabilir! 'Bir' Tevhid zikri! Kelime-i Tevhid! Tüm kelimelerin 'bir' zikri! Musikisi! Ahengi! 'Bir'liği!

  İnsan da 'bir' kelimedir 'aslında'! 'Bir' Cennet kelimesi! Şimdi ise dünyada! Ve 'küfür' içinde! Şeytanın oyuncağı olmuş!

  Ey insanlar! Küfürden uzaklaşın! Şeytanın sizi 'haz ateşi'nde yakmasına izin vermeyin! Açın gözünüzü! Kalbinizin gözünü! Tek 'bir' mana içinde olsun! Sahte 'şeyh'lerin peşini bırakın! Hakiki olun! Zikriniz sizin kalbinizdeki manaların açılmasına 'bir' vesile olsun! Sadece Allah(cc) için zikredin! Dua edin! Secdelere kapanın! İnsan küçük 'bir' kâinattır! Ama o sonsuz kâinatla iç içedir! Ancak zikriniz sayesinde o sonsuz kâinatla 'bir'lenebilirsiniz! Ve kalbiniz size açılır! Kalbiniz 'fatiha'dır! Açar! Açılır! Ve girersiniz işte o kapıdan! 'Bir' olursunuz o sonsuz âlemleriyle Rabbinizin! İnsan 'bir' mucizedir! Ve kendisini keşfetmelidir! Nefsini bilen Rabbini bu yüzden bilebilir!

  Ey insanlar! Şeytan sizin hakikat yolculuğunuzu gizlice izlemeye çalışıyor! Sizi her an takip ediyor, kaydediyor! Siz onun kendisini böylesine güçlü göstermeye çalıştığına bakmayın! Tüm kibrine rağmen korkuyor insandan! Benim bile bilmediğim o 'sır' hangi müminin kalbinde açılacak diye korkuyor! Ey secde kardeşlerim! Şu an kendisi bile bilmiyor ki hangi müminse o! Kalbinde 'bir' sır taşıyan! Şeytan nasıl bilecek ki onu?

  Ey Mehdiyet!

  'Şeytan' seni bizden önce bilemez!

  Hayati Sır

  YanıtlaSil
 27. Ey insanlara merhamet eden, aciyan Rabbim!
  Bekleyenlere beklediklerini nasip et! Amin
  (Hz. Yakup (AS)

  HZ.MEHDİ (a.s)'NİN ÇIKIŞI
  Salı, Temmuz 22, 2014
  Hamd, Rahman ve Rahim olan Allah'a Mahsustur. Salat ve selam O'nun (s.a.s), ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Gaybi Hadisler Grubu olarak uzun bir süre bu başlık üzerinde çalışıyoruz. Hamdü senalar olsun ki sonunda çalışmalarımızı bitirdik ve sizlere sunuyoruz.Uzun bir süredir Rabbimizin yardımıyla sitemize ait manevi ifşaatlar, ilhamlar ve ebcedi hesaplamalarını yayınladık. Bunun yanında ayet, hadis ve evliya ifşaatlarıyla paralel hareket ettik. Artık çalışmalarımızın sonuna geldiğimizi, ilim yoluyla Hz.Mehdi'nin işaretlerine yaklaştığımızı ve ordusuna katılıp cihat etme sürecine girdiğimizi belirtmek isteriz.

  Hz.Mehdi'nin çıkışının yaklaşmasıyla saklı ledün ilminin damlalarını daha çok görmeye başladık. Bereketini ve feyzini hissetmeye başladık. Dünya çapında gelişmelerin gittikçe İslamiyet lehine doğru kaymasını fark eden Yahudiler ve Haçlı orduları, Filistin, Çeçenistan, Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve diğer Müslüman ülkelerde işgal ve fitnelerine ağırlık verdiler. Hz.Mehdi'nin çıkışına kadar katliamların ve fitnelerin daha çok artacağına şahit olacağız. Ne yazık ki İslamın son kalesi olan Türkiye'de Hz.Ali (r.a)'ın belirttiği gibi "Türkler cüş ettiklerinde" iç savaş çıkmadan ve parçalanmadan Hz.Mehdi çıkmayacaktır.

  Müslümanlar arasında en çok zulme uğrayan Filistin halkının kurtuluşuna az kaldı. Hadislerde belirtilen Yahudi ağacı Gargatın barındırdığı gaybi tarihleri lanetli Yahudilerin kaderini deşifre eder. Müslim kaynaklı hadiste Gargat ağacının (إِلاَّ الْغَرْقَدَ) küçük ebced hesabına göre 1948, büyük ebced hesabına göre 2023 yıllarına işaret etmesi, 1948 yılında kurulan İsrail'in 2023 yılında son bulacaktır. Metafizik istihbaratına sahip Recep Tayyip Erdoğan'ın neden 2023 yılını vizyon hedefi seçtiğini biliyoruz.

  Son zamanlarda ortaya çıkan Sahte Siyah Bayraklılar (IŞİD) ve Şii rivayetlerinde olan Şeysabani, Suriye ve Irak'ta yapmış oldukları fitnelerle Ahirzaman şahıslarının alametleri olmuşlardır. http://www.gaybihadisler.com/2014/06/isid-lideri-ebubekir-el-bagdadi.html  Hadislerde ilahi kader sıralamasında çıkacak olan Ahirzaman şahısları şöyledir.
  1-Süfyan Taraftarları
  2-Hz.Mehdi Taraftarları (Gerçek Siyah Bayraklılar)
  3-Süfyan
  4-Hz.Mehdi

  فيظهر السفياني "Böylece Süfyan (Süfyan Taraftarları) zuhur eder" Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin Hicri 1437 yılına (2015-2016 yılları arası) işaret eder. Bu yıllarda Süfyan ordusunun temelleri atılacaktır. Suriye ve Irak'taki yaşanan bu gelişmelerin sürece ne kadar çok yakın olduğumuzu gösteriyor.

  Aradan 1 yıl sonra sonra hadislerde bahsedilen Horasan bölgesinden Hz.Mehdi Taraftarları olan Siyah Bayraklılar çıkacaktır. Yine Naiym bin Hammad kaynaklı hadislerde أصحاب الرايات السود "Siyah Bayraklı Taraftarlar" büyük ebced hesabına göre 2017 yılına, أهل خراسان "Horasan ehli" büyük ebced hesabına göre Hicri 1438 yılına (2017 yılına) işaret eder.
  http://www.gaybihadisler.com/2013/09/siyah-bayrakllarn-cks_3180.html

  Hadislerde Siyah Bayraklıların Süfyan Taraftarları ile ilk çarpışacağı yer Estahir kapısıdır ve galibiyetle sonuçlanacaktır. Estahir kapısı İran sınırları içerisinde olup Irak sınırına yaklaşık 300 km uzaklıktadır. Naiym bin Hammad kaynaklı hadiste يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم "O (Hz.Mehdi'nin Siyah Bayraklı komutanı),Süfyan taraftarları ile savaşır ve onları yener" Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin büyük ebced hesabına göre 2018 yılına işaret eder. Böylece Siyah Bayraklıların ilk galibiyeti 2018 yılında olacaktır. 2018 yılında İran içlerine kadar ilerlemiş bir Süfyan ordusuna tanık olacağız. Dikkat edilirse bu hadis Süfyanın değil Süfyan Taraftarlarının yenileceğini belirtir. İlerleyen yıllarda Süfyan, rivayetlerde belirtildiği gibi Hz.Mehdi ile aynı yılda çıkacaktır.

  YanıtlaSil
 28. "Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Küfe’ye iner, ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, O’na biat için elçi gönderirler." (Suyuti). Siyah Bayraklıların İran sınırları içerisinde Süfyan ordusunu mağlup ettikten sonra Irak'a indiklerinde Hz.Mehdi'nin çıkacağını unutmamak gerekir.

  فإنه المهدي في الأرض "Şüphesiz o, yeryüzündeki Mehdi'dir" Naiym bin Hammad kaynaklı hadisin büyük ebced hesabına göre 2019 yılı Hz.Mehdi'nin çıkışını düşündüğümüz yıldır. En doğrusunu Allah bilir.

  Geçen yüzyılın müceddilerinden Said Nursi Hazretlerinin Hicri 1340 senesinde yazmış olduğu Süfyaniyetin 100 yüzyıl süreceği ve bu sürecin Hicri 1440 yılında biteceği Miladi olarak 2019 yılı karşımıza çıkıyor. Bununla beraber kitaplarında Hz.Mehdi'nin yüzyıl başında çıkacağını da belirtmiştir. Nasıl ki Hilafetin yıkılması 1919 yılından itibaren başladıysa 100 yıl sonrası olan 2019 yılında Hilafet battığı topraklarda tekrar dirilmeye başlayacaktır.

  Rum Süresinin 4.ayetinde,"Bundan önce de sonra da emir, Allah'ındır. O gün müminler, sevinecekler" kısmı 2010 yılına tekabül eder. Bu ayet indikten 9 sene sonra önceki emire işaret edilerek Rumlar galibiyet kazandı. Ayetteki sonraki emir olan müminlere müjdelenen habere istinaden 2010 yılına 9 yıl eklediğimizde 2019 yılı karşımıza çıkar.

  Enfal süresi 18.ayeti şöyledir. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ "Bu böyledir. Şüphesiz Allah, kâfirlerin tuzağını bozar." Ayetin ebced değeri Hicri takviminde 1440 yılı (Miladi 2019 yılı) olarak çıkması onun çıkışı ile kafirlerin sebep olduğu fitnelerin ve planların son bulacağına inanıyoruz.

  Grubumuzda bulunan bir Allah dostunun rüyasında eşinin 4 sene sonrasında 2018 (yılında) Hac vazifesini yerine getirdikten sonra Hz.Mehdi için Mekke'de beklediğini görmüş ve bu Allah dostu dönüş için eşini ikna edip İstanbul'a geri dönmüşlerdir. Demek ki 2018 yılından sonra müjdeli haber gelecektir.

  2004 yılında Hakkın rahmetine kavuşan ve önceden Suriye fitnesi çıkacağı zaman Türkiye'ye akın eden mültecilerin olacağını haber veren Abdullah Gürbüz Baba Hazretleri, o yıllarda Hz.Mehdi'nin hayatta olduğunu ve henüz kendisinin mehdi olmadığını talebelerine belirtmiş olup video kayıtları mevcuttur.
  Levamiül Ukul Şerhi Ramuz El Ehadis kitabında Hz.Ali (r.a) şöyle buyurmuştur. "Besmelenin harflerini sayın ve sonunda zamanın bitmesini ve Mehdinin çıkmasını bekleyin. Ona uyarak selameti bulun". Yukarıdaki diğer ipuçlarında gösterdiği gibi besmelenin işaret ettiği 2016 yılının sonunda sürecin başlayacağına ve Hz.Mehdi öncesi son dakika alametlerinin gerçekleşeceğine şahit olacağız. http://www.gaybihadisler.com/2013/09/besmelenin-srr-ve-2016_3852.html

  Bununla beraber Deprem süresinin son ayetinin son cümleleri 2016 yılını işaret eder. Bu yıldan itibaren dünya çapında depremlere şahit olabiliriz. En doğrusunu Allah bilir.
  http://www.gaybihadisler.com/2013/09/zilzal-suresi-ve-2016_9428.html

  Naiym bin Hammad kaynaklı bir hadis şöyledir:
  "Safer ayında (Hz.Mehdi'nin çıkışının sonraki ay) insanlar müttefikler halinde 4 gruba ayrılacaklardır. Birincisi Mekke'deki adam (Hz.Mehdi), ikincisi ve üçüncüsü Şam'daki 2 adam. Süfyan ve El-Hakam'ın oğlu mavimsi Esheb. Dördüncüsü Mısır ehlinden güçlü bir adam (Abga, Sisi'yi devirecek ve Mısır kontrolünü sağlayan İslami ordu). Kinde kabilesindeki adam (Amerika) sinirlenir. Şam'ın hakimiyeti için savaşanlara karşı yürür. Mısır'da güçlü olan adamı (Abga'yı) öldürür ve Mısır'ı yok eder. Sonra Mekke'deki adama karşı savaşmak için hazırlanır (Amik Ovası Savaşı)."
  Amik Ovası Savaşı 2019 yılından sonraki yıllarda meydana gelecektir. En doğrusunu Allah bilir.

  Artık sürece hızlı bir şekilde giriyoruz. Er ya da geç Ortadoğuyu saran bu ateş Türkiye'ye sıçrayacaktır. Hazırlık babında bir Müslüman olarak namaz ve duaya sarılıp Siyah Bayraklıların çıkışını beklemeliyiz. Allah bizleri onun ordusunda bulunmayı nasip etsin.

  Gaybi Hadisler Grubu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Sayın 3hilal sizi nasıl takip edebilirim. Babasız doğanı dabbede gördük sanırım.

   Sil