.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

16 Ocak 2014 Perşembe

MEHDÎ NEREDE, HANGİ MİLLET İÇİNDE VAZİFE YAPACAK ?

Hz. Mehdî'nin neseben Âl-i Beytten olduğuna dair rivayetler vardır. Ancak bu, Hz. Mehdî'nin illâ Araplar arasında çıkacağını göstermez. Hatta hadislerden Arapların dışında zuhur edeceğini çıkarmak bile mümkündür. Meselâ Tirmizî'de yer alan bir hadiste, “Hz. Mehdî'nin Araba hakim oluncaya kadar Kıyametin kopmayacağından” söz edilir ki, buradan Arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz. Çünkü Araba hâkim olmak için onların dışında olmak gerekir.

Bir rivayette, Hz. Mehdînin Doğu tarafından çıkacağı bildirilir.
İbni Haldun ve Kurtubî, yukardaki rivayeti teyid eder tarzda Hz. Mehdî'nin Meşrık, Horasan ve Amuderya taraflarından geleceğini kaydetmektedirler. Kurtubî'nin onun Kuzey Afrika'dan çıkacağını söylemesi ise, o günlerde bir ıslahatçı ve mehdîye duyulan ihtiyaç sebebiyledir.

Başka bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz: Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdîye zemin hazırlayacaklar, yani Hz. Mehdî onlar arasında hükümran olacaktır.

Bu hadis Doğuda bulunan veya Doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki,—Allahu a'lem—bunlar o zamanlar Doğuda bulunan, sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir.

İs'afü'r-Rağıbîn'de buna daha da açıklık getirilmiştir. “Mehdî Rum'dan, Türklerden ayrılmayacaktır.”

Birçok hadis kitabıyla birlikte Hakim'in Müstedrek'inde yer alan, Buharî ve Müslim'in şartlarına uygun gördüğü bir hadis-i şerifte ise siyah sancaklılar diye nitelendirilen bu topluluğun kahramanlıklarına dikkat çekilir :
“'Hazinelerinizin yanında üç kişi savaşacak. Üçü de halife oğludur. Fakat hiçbiri halife olamaz. Sonra Doğu tarafından bir takım siyah sancaklılar belirir ve öyle bir savaşırlar ki, böyle bir savaşı hiçbir kavim yapmamıştır.' Peygamberimiz daha sonra bir kısım şeyler söyledi ki hafızamda kalmadı. Devam edip şöyle buyurdular: 'Siz bu siyah sancaklılarla gelen zâtı gördüğünüzde kar üzerinde emekleyerek de olsa gidip ona bîat ediniz. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdî'dir.'”

Kitabü'n-Nihaye'de yer alan rivayette ise Hz. Mehdî'nin bu siyah sancaklılarla teyid edileceği, ona muvafakat edecekleri ifade edilmektedir.

Seyyid Ahmed Hüsameddin (r.a.) İstihraçnâme'sinde Mehdînin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

"Müslümanlardan bir zât gelecek, bu zâtın şerefi, Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa güneşin şuâı gibi şûlenisar olacaktır."

Bütün bunlar, Hz. Mehdînin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir.

Düşmanlarının ehl-i içtihad âlimlerinin mukallidleri olduğunu, Mehdînin kendi imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklarını, fakat karşı da gelemeyeceklerini söyleyen Muhyiddin Arabî, onun kılıncının ise "kardaş"ları olduğunu söyler. Bu kılınçtan korktukları için ister istemez hâkimiyetine boyun eğerler. Muhyiddin Arabî şöyle devam eder:
"Onun açık düşmanları fukahâ olacak. Elinde kılıncı, yani "kardaşları" olmasa idi katliyle fetvâ vereceklerdi. Lâkin Cenab-ı Hak, onu keremiyle ve kılınç ile temizleyecek; onlar ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak, hattâ ahkâm hususunda ilimleri de azalacak. Mehdî'nin gelişiyle âlimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar, hem de bir şeyler umacaklar. Kalben ondan nefret edecekler, fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler."

  Benî Asfar'ın gadri" diye Antakya'daki "Melhame-i Kübra" (Büyük Savaş), onların gadriyle alâkalı olacak. Dost görünecekler, müttefik görünecekler; ondan sonra hıyanet edecekler!.. "Hatay'daki savaşta dost ve müttefiklerimizden ihanet göreceğiz"

  35/13. Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam'ın ortasında toplanın. O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır. “Hz. İbn-i Abbas RA”


354/13. Allah bu ümmete Deccal ile Melhamenin kılıcını birden vermez. “Hz. Muaz RA”
298/1. Yakında siz Rumlar'la emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona müslümanlardar biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gecekler. Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak. (Amik Ovası'nda önlenecek olan hadise)”Hz. Zu Mihmer RA”

Not: Görüldüğü gibi Rumlar (Hristiyanlar) bir düşmana karşı müslümanlara yardım maksadı ile, müttefik olarak, Amik ovasına 960 000 kişilik, 80 tümenlik bir kuvvet getirdikten sonra, müslümanların o düşmana galib gelmesi üzerine anlaşmayı bozup, gadirlik yapacaklar ve müslümanlar üzerine hücum edecekler. Bu harbe Melhame-i Kübrâ deniyor ve Antakya'da Amik Ovası ve civarında cereyan edeceği anlaşılıyor. Bu harbde merkez Şam'da bulunuyor ve müslümanların başında kumandan olarak Hz. Mehdi AS bulunuyor. Ve Allah'ın inayeti ile müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor.

518/4. Benden sonra hulefâ, hulefadan sonra umerâ, umerâdan sonra melikler, meliklerden sonra cebâbire, cebâbireden sonra ise ehl-i beytimden bir kimse gelir de, o yeryüzündü adaletle doldurur. Ondan sonra da kâhtani gelir. Beni gönderen zâta kàsem ederim ki, o, diğerlerinden dûn değildir. “Hz. Abdurrahman ibn-i Kays RA”

477/6. Kâhtan'dan (Yemen'de bir yer) bir adam çıkıp da asası ile insanları sevk etmedikçe kıyamet kopmaz.”Hz. Saad RA”

Şu anda dağınık olan Türk devletleri birleşerek hz. Mehdi (a.s)'ye yardım edeceklerdir:

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim'in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti. ...ve köşe bucakta benim oğluma (hz. Mehdi (a.s)'ye) yardım edecek olan dağınık Türk bayrakları zuhur edecek. (Gaybeti numani, s. 323)

...Allah ona (MEHDİ'YE) Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı FETHETTİRECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)122 yorum:

 1. Yorumumu neden sildiniz ? Küfür mü ettim hakaret mi ettim ?

  YanıtlaSil
 2. Bir yanlışlık olmalı. Hiç kimsenin yorumunu silmedim. Lütfen aynı yorumu tekrar yazınız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben yorumu yayınladım Mustafa kardeşim yorum silindi ya sen sildin ya da bi hata oluştu. tabiki insani refleks olarak senin sildiğini düşündüm sen silmemişsin kusura bakma diğer ihtimali gözden çıkararak direk sana yüklendim. hakkını helal et. yorumumuda zaten gaybihadisler de görmüşsündür

   Sil
  2. Şimdiye kadar hiç bir arkadaşımın yorumunu silmedim. Gaybi hadisler sitesine bakacağım. Çekinmeden lehte aleyhte herşeyi yazabilirsin. Zira herkes kendi yazılarından sorumludur. Sadece kişilik haklarına saldırı niteliğinde yazı yazılmamasını beklerim. Şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Taraflar bazen ağır yazdıklarında kavl-i leyyin üslup konusunda hatırlatma yaparız o kadar.

   Sil
 3. Hz.Mehdi (AS)'ın Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (SAV) soyundan geleceğini biliyoruz. Ancak Medine'den çıkar ifadesi Arapça'da medine şehir manasına geldiği için Araştırmacı Yazar Oktan Keleş gibi düşünenler tarafından bu şehrin İstanbul olabileceği hususunda tevil edilmiştir. Sonuçta Türkler arasından çıkabilir Hz.Mehdi (AS) diye düşünürsek sizin verdiğiniz bilgilerle de örtüşmektedir.

  Rahmetli Barış Manço tarafından yazılan "Kayaların Oğlu 2023" şiirinde pekçok sırlı ifade bulunduğu ve Türklerin ve İslamın cihan hakimiyetine atıfta bulunduğu müjdelediği ifade edilmektedir.http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=44 "Kayaların Oğlu" ifadesinden Hz.Mehdi (As) ve kardeşleri olması kuvvetle muhtemeldir. Siyah sancak ve kırmızı sancağın birleşmesine inşallah az kalmıştır. Türklerin Hz.Mehdi (AS) 'ın askeri olacaklarını da nasipse müjde olarak biliyoruz. 2014 senesinde Şeytanilerin Deccal ve kıyamet konusunda ciddi beklentiler içerisinde olduğunu, projeleri için milat yılı olduğu hususunda ciddi adımlar atacaklarını okuyoruz. Hz.Mehdi (AS)'ın zuhurunun yaklaştığını onlar da zannediyorum ki düşmanları olarak biliyorlar. Bu sebeple dünya üzerinde şerri, kaosu körüklemek istedikleri bir dönem içerisine girdiğimizi söylemek çok da yanlış olmaz sanıyorum. Şeytanilerin Deccal'i yetiştirme konusunda gayretlerini arttırıp dünya insanlarının önüne çıkarmak için sabırsızlandıkları anlaşılmakta. Ancak Rahmani güçler de gerek metafizik sahada gerekse de her alanda Şeytan ve ordusuyla mücadelesini arttırmakta. İnşallah sıkıntı zamanlarının sona erip altın çağın başlayacağı günlere kavuşmak ümidiyle diyelim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Mehdi alametleri kardeşim, iyisin hoşsun ama hadisleri tevil etti ve küfre düştü demen çok haddini aşan bir söz. İnsanları küfürle suçlamak çok tehlikelidir. Seni seven bir kardeşin olarak uyarayım dedim.

   Sil
  3. Olayı düzeltelim ve sadece şu kısmı verelim o zaman:
   Mehdi nereden çıkacak?=
   http://www.youtube.com/watch?v=2IDNHgmhiBI
   http://www.youtube.com/watch?v=ODShwOfbfto

   Sil
  4. Muhterem mehdi alametleri hocam evet zat-ı alinizin ikazı için teşekkür ederim. Zaten Hz.Mehdi (A.S) hakkındaki bilgiler hadislere ve kıymetli Ehli Sünnet alimlerinin ifadelerine, yazdıklarına, aktardıklarına dayalı olduğu ve bu husus biraz müphem, gizli olduğu için zaman zaman farklı görüşler ileri sürülebildiği kanaatindeyim acizane. Şahsi kanaatim -ki asla bir iddia peşinde değilim sadece bilgilenmek, fikri teati maksatlı buradayız- Hz.Mehdi (AS)'ın nerede çıkacağından ziyade özellikle biz Müslümanların O'nu tanıyıp tabi olması meselesinin daha kıymetli ve ehemmiyet-i haiz olduğu fikrindeyim. Çünkü anlayabildiğimiz kadarıyla günümüzdeki en önemli sorun Deccaliyet sisteminin Hak ve batıl konusunda ciddi karışıklıklar, kaos oluşturup, oluşturdukları illuzyonlar, sahte ekonomik krizler, laboratuvarlarda üretilen suni hastalıklar vb biyolojik, finansal saldırı ve savaşlar gibi yollarla insanlığı sözde sahte kurtarıcı aslında büyük aldatıcı Deccal'e hazırlayıp zihinlerde kurtarıcı olarak sunma gayretinde olduklarını müşahade etmekteyiz. En büyük tehlikenin bu olduğunu, birçok hususta Hızıri bilgiye ihtiyaç duyduğumuzu, fitne zamanları içinde bulunduğumuzu, Müslümanlar olarak evvela kendi aramızdaki suni ihtilafları giderip ondan sonra Deccaliyet sisteminin etkinliğini, illuzyonlarını, insanlık üzerine uyguladıkları kara büyüyü etkisiz kılmamız gerektiğini düşünüyorum acizane. Allah bizi Hamd olsun ki kendi halimize bırakmamıştır. Hz.Hızır (AS) komutasında 1'ler, 3'ler, 7'ler, 40'lar ve Rical-i Gayb Erenleri ile Allah dostları metafizik ve her sahada bu insanlık düşmanı Şeytaniler ile mücadele etmektedir.

   Sil
 4. mehdinin ilerde yapacakları belli olduğu için mehdi kim belli olsa illa imha edilmeye çalışılacaktır imha etmek isteyenler ise mehdiyi kendi cemaat ve hiziplerinden bekleyenlerden israile kadar uzun liste tutar
  demek çıkıncaya kadar şartlar oluşuncaya kadar gizli kalacak
  ha birde mehdi den bahsediyoruz adnan hoca burayı takip etmiyor sanırım

  YanıtlaSil
 5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 6. Mehdi'ye dair bilgim yoktur fakat şurada http://gaybihaberleri.blogspot.com/2013/12/3-dunya-savasi-senaryosu.html biraz ifade edilen Nato (Amerika, Nato ülkeleri, İsrail..vb) -Arap (Rusya, Çin, İran ve Arap ülkeleri savaşında çıkması muhtemeldir. Bu savaşın 2020'ye kadar başlayacağı (hatta başlayıp biteceği) ileri sürülüyor. Benimse asıl söylemek istediğim; burada; dünya savaşı sırasında veya sonrasında (3 veya 4- bu arada sadece dört dünya savaşı olacağı bilgisi var), Mesih'e tabi manevi güçler (başka ifadeyle Yaratan'ın hizmetkarları) dünya yönetimine el koyacaktır. Bu durum Mesih'in gelişi (İsa Mesih'in dönüşü) olarak ifade edilir ve bazı kaynaklarda bu koşul, 'altın çağ' olarak anlatılır. Bu düzen manevi güçlerin ifşa olduğu, şeytanın ve yandaşlarının tasfiye edildiği, insanların ruhen kemale erdiği veya kemale ermeye yaklaştığı 'manevi komünal bir düzen' olacaktır. Doğrusunu (nasıl olacağını, zamanını..vs), tabii ki yalnız Allah bilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Son olarak; yeri gelmişken; üçüncü veya dördüncü dünya savaşı (ki dördüncüsüne, üçte eğer 'sözkonusu değişim' olursa yeryüzünde gerek kalmayabilir ve genelde birçok kaynakta üç dünya savaşı anlatılır ancak bir ara derinlemesine yaptığım incelemelerde dört tane olabileceğinin bilgisine ulaşmıştım), herhangi bir tarafın kazanmasından öte (ne kadar kayıplar milyarları bulacak olsa da!) halkın kazanacağı savaş(lar) olacaktır, yani halklara merhamet Hakk'tan gelecektir ve Hakk (başka ifadeyle, Mesih'in düzeni) gelip batıl (bu sahte dünya düzeni) zail olacaktır; ileride bir gün...

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Evet Ozzy kardeşim, 3. Cihan Harbi'nden sonra hem kimyasal silahların (ateşli silahlar ve nükleer silahlar) oluşturduğu tahribattan (tabi bu arada biyolojik silahlar da kullanılacak ancak onlar tabiatı mahvetmez, sadece canlıları yok eder), hem doğal afetlerden hem de doğa üstü tabiat olayları vuku bulacağından ötürü insanların tekrar kalkan, kılıç, mızrak, ok, ağız tüfeği, arbalet, mancınıklar gibi silahlar ve dünyada kalan binek hayvanlar kullanılacak ve tekrar çoğaltılacaklar. 3. Cihan Harbi'nin ardından Süfyani öncesinde şerli (zorba) insanlar zuhur edecekler ve bölgesel savaşlar olacak, Süfyani zamanında da bölgesel savaşlar olacak, Hz. Mehdi a.s. zamanında da bölgesel savaşlar olacak ancak Hz. Mehdi a.s.'ın savaşı Cihad savaşıdır. Hz. Mehdi'nin zuhurundan 17 veya 19 sene sonra (19 sene sonra olabilir) Melhame-i Kübra (Büyük Kahramanlık Savaşı) olacak ve bu savaş Amik Ovası'nda başlayacak ve Şam bölgesinde vuku bulacak.
   Aslında görüldüğü gibi kimyasal ve biyolojik silahların kullanıldığı 3. Dünya Savaşı'ndan sonra şerli insanların zuhuruyla başlayıp Hz. Mehdi a.s.'ın Heraklius ehlinden bir kral vasıtasıyla Rumlar'la yapacağı sulh anlaşmasına kadar olan zaman zarfındaki savaşa 4. Cihan Harbi, Rumlar'la olan sulhun 7 veya 9 sene sürüp bozulmasının ardından Avrupa'daki tüm Müminler'i şehid edip onların Hz. Mehdi a.s. ve Müminler için bir kadının hamilelik mühleti olan 9 ay içinde toplanmasının ardından Amik Ovası'na gelip oradan başlatacakları ve Şam bölgesine kadar açılacakları Melhame-i Kübra'ya 5. Cihan Harbi, Hz. İsa a.s. ile Deccal'in yapacağı savaşa 6. Cihan Harbi, Ye'cüc ve Me'vcüc kavminin dünyada yapacağı tahribata da 7. Cihan Harbi denmemektedir. Zira 1.Cihan Harbi'nden önce ve Resulullah Efendimiz'den sonra tarihte birçok dünya savaşları olmuş fakat hiçbirine dünya savaşı denmemiştir. Sadece kimyasal silahların kullanıldığı savaşlara dünya savaşı denmektedir.

   Sil
 7. Mehti niçin araplardan yada için den gelmeyecektir? Çünki şer içerden hayır dışardan gelir .Bu cümleyi açacak olursak çok uzunsürer ve ben bazı hususları dilegetirmekte zorlanırım yani bazı şeyler harflere dökülemiyor malesef.Evet kökeni Araptır Ama türktür İstanbul geçin .Konuya biraz ilmi bakın ve onagöre tartın insanın neden yaratıldıgını unutmayın ve hangi topraklarda ne yetişiyor hangi toprak hayırlı ve insanların şu an neye ihtiyarçları var karşılaştırısanız azbuçuk tahmin edersiniz.Ama ilmi olan yada anahtarı olan bulur.Tekrar söylüyorum İstanbul degil Ha bide daha erken

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Kardeşim, Hz. Mehdi a.s. Resulullah s.a.v. Efendimiz'in ehli beytindendir, onun mezarının bulunduğu o manevi kutsal şehir olan Medine'de doğumludur ve doğal olarak soyu Arap ırkındadandır ve Peygamberimiz'in 40. kuşak torunudur.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 8. Bizde tersini söylemiyoruz kardeş söylediklerin dogrudur Siz yukarıda yazılanları anlamıyorsunuz yada anlayamıyorsunuz.mesela biryol Mirac hadisesi hediyelerin verildigi bir gerçektir bu konuyu araştırıp kafa yorabilirsiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Neyi anlamıyuz biz asıl sen anlayamıyorsun, tamam söylediklerin doğru yalnız soyu arap mı türk mü ihtilafa düşüyorsun.
   Mirac hadisesinde Müminler'e manevi üç hediyenin verildiği gerçeğini herkes biliyor, bunun bizce kafa yorulacak bir tarafı yok.

   Sil
 9. mehdi alametleri kardeşim;Mehdi as.'ın seyyid olması Türkiye'de doğmasına engel midir?Ülkemizde binlerce seyyid yaşıyor elhamdülillah.Muhammed Raşid Erol hazretlerinin ''Mehdi bizdendir,evladımızdır''sözü bu bağlamda nakşi olacağını da ifşaa etmektedir.Ben Mehdi as'ın Türkiye'de yaşayan bir seyyid olacağını ümit ediyorum.Zira sancak düştüğü yerden kalkar.Allah cc.'a emanet olun...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim sen hadislere değil, yanlış evliya keşiflerine bakıyorsun, ben senin dinde izlediğin yola hiçbir şey demiyorum, herkes kendi itikadından sorguya çekilecektir nihayetinde.

   Sil
  2. Gaybi konularda birinci sıra Kur'an ayetleridir. Ondan sonra hadisler gelir. Üçüncü sırada Kur'an ve Hadislere mutabık evliya keşifleridir. Dördüncü sırada sadık rüyalar gelir. Bundan başka bazı hiss-i kabl-el-vukular olabilir ki, ancak vukuundan sonra bir mana ifade eder.

   Sil
  3. Nostradamus ve kahinler bizim itikadi alanımıza girmezler. Onları alıp kalbimize koymuyoruz. Ama onların da ne dediklerini bir kenarda tutuyoruz. Onları tasdik etmiyoruz. Sadece böyle demişler diyoruz.

   Sil
  4. Sancak ( ya da yiğit) düştüğü yerden kalkar sözü, hiçbir şer'î mesnedi olmayan boş bir sözdür. Hilafet Medine'de düştü sonra Kufe'de düştü, sonra Şam'da düştü, sonra Bağdad, sonra Kahire ve en son İstanbul'da. Düştüğü yerden kalksa İstanbul'a sıra gelmez. Şer'î konulara nefsiniz katmaktan vazgeçin. Az daha İmam Mehdi, Türk Cihan Hakimiyetini sağlar diyeceksiniz. Mesak-ı kavliniz ona gidiyor! Unutmayın ki eski hal muhaldir!

   Sil
  5. kardeş sen bizi uyarırken seni rahatsız edenin kavmiyetçilik olmadığından emin misin?

   Sil
  6. Ata sözü ile dini hakikatleri birbirine karıştırma. Ata sözü bir tecrübenin ürünüdür. Hakikat olmasa da gerçek veya doğruyu ifade eder. Şer-i şerif böyle doğrulara cevaz verir. Unutma ki Kur’an’da ve Hadis’te sarih olmayan bir çok hüküm ya imam içtihadı ile veya icma-yı ümmet ile şer-i şerife girmiştir.

   Eğer yakın tarihi bilse idin. Ve nelerin olup olmadığı bilse idin ve de Mehdi ile temsil edilecek hilafetin ne zaman olacağını bilseydin gevezelik yapmazdın. Çünkü, ilk 4 halifeden sonraki halifeler tam gerçek halife değil,ısırıcı ve suri halifelerdir. Hz. Hasan ile devam edemeyen raşid hilafet, ki bu hilafet manevidir, Mehdi ile temsil edilecektir. Yani Mehdi 5. Büyük halifedir. Ona bu görev ilham-ı İlahi ile verilecek.

   Şimdi Suri hilafet ne zaman battı. O gün Mehdi manevi hilafeti üstlendi. Biraz yakın tarihi oku. Hilafetin battığı yer İslam deccalinin huruç edeceği yerdir de. İslam deccali huruç eder ve hakimiyet kurarsa karşısına Mehdi dikilir. Bu gibi hususlar sizin izninize ve yüksek bilgilerinize tabi değildir.

   Mehdi bilindiği gibi Halifetullah’tır. O küfrün en katı görüleceği İslam bayraktarının arasından zuhur edecek bir al-i beyt mensubudur. Hz. Peygamber 5 Horasanlı bayraktan muradı, 5 büyük İslam-Türk devletinin taşıdığı bayraklı hakimiyeti getirip Hz. Mehdi’ye teslim edeceklerini kast eder. Yani Türkler Mehdi’ye hakimiyeti vereceklerdir. Bu ne anlama gelir. Mehdi tevhidi Hz. Mesih ile cihana yayacak ve hakim kılacak kimsedir. Kendisi Türk asıllı olmamasına rağmen ilk gücü ve talebeleri Türkler’dir. Tabi burada Türk derken siyasi anlamda bir devlette bulunan Türk-Kürt-Araplar kast edilir. Bu işte 1000 yıldır İslam’ın bayraktarı ve kılıcı olan bu Türkler’in bu kez kalemle yani ilimle Mehdi’nin ordusunu teşkil edecektir. Manevi cihad ile tevhidi cihana yayacaklardır. Bunun ilk aşaması Türkiye‘de küfr-ü mutlakın mağlup edilmesiyle fecr-i sadıkın başlaması, daha sonra da Alem-i İslam’daki Seyyidler ve dini cemaatlerin katılmasıyla ittihad-ı İslam’ın tesisi ve hilafet-i İslamiye’yi ihya etmektir. Biz onun fecrine kıl payı yaklaştık.

   Ahir zaman hizmetkarı Mehdi’nin en büyük engelleyicilerinden biri de fukaha olacak. Mehdi’nin kardaşları yani talebeleri olmasa idi onu linç edeceklerdi rivayeti var. Sen şer-i şerifin mümessili değilsin. Şer-i şerifin olabilmesi için önce imanla mü’minlerin olması, sonrada bu mü’minlerin İslam cemiyetini meydana getirmesi sonra da hakimiyeti ele alması lazımdır. Bu da bütün dini cemaat ve grupların, meslek ve meşreplerini muhafaza ederek (çünkü İslam cemaatleşmeyi öngörür), esasta ittihad etmeleri ile olacak.

   Bir de hatırlatayım şer-i şerifini yüzde 99’u iman, ibadet ve ahlaktır. Sadece yüzde biri avam için siyasettir.

   Sil
  7. İyi ki Bediüzzaman Kürtler içinde zuhur etmiş ama hayatının çoğunu Türkler içinde geçirmiştir. Bu sebeple Türkleri ve Kürtleri kopmayacak bir şekilde birbirine bağlamıştır.
   Abdullah Yeğin Abinin bana ilk dersi şu olmuştur. "Türk var, türkçülük yok. Kürt var, kürtçülük yok."
   Kürtler bölücü bir unsur değil, islam birliğine vesile olacaktır.

   Sil
 10. Kur'andaki gaybi haberler hakkında başta Muhyiddin-i Arabi olmak üzere bir çok zat pek çok ayet-i kerimenin ebcedi ve cifri açıdan bazı manalar çıkarmışlardır.

  YanıtlaSil
 11. Dün gece rüyamda Esed'in öldürüldüğünü gördüm. Dün bu rüyamı mesajda yazmak istedim, ama vazgeçtim. Bugün Cenevre görüşmeleri öncesinde Esed'in işkence ile öldürttüğü 11.000 kişinin fotoğrafları yayınlandı.Sanki yakınlarda Esed ile ilgili hayat memat meselesi gelişmeler olacak gibi görünüyor. Tabi ki gaybı Allah bilir.

  YanıtlaSil
 12. Evvelki günkü rüyamın tabiri bu olsa gerek:

  Ergün Diler
  22 Ocak 2014 /Takvim
  Kör şeytan!
  Esad için ilk ciddi uyarı Şam'da havaya uçan Ulusal Güvenlik Merkezi'ydi! Bunu anlamadı! Üstesinden geleceğini sandı! Arkasındaki güçler onu buna inandırdı!
  Ben de sana iki ay önce "Belki en sadık adamı 'Bu ülkeye çok zarar verdiniz!' diyerek onu infaz edecek.
  Bekle biraz!" demiştim!
  Çok net hatırlıyorum!
  Tamam! İşte o gün geldi ve gereği yapıldı!
  Ben havaya uçacak sonucu çıkarmıştım inanın!
  Yok, dünya değişti! KARAKTER suikastları moda! Nasıl Bizim Başbakanımıza saldırıyorlarsa, biz de aynısını yapıyoruz! Esad ölse kahraman olur! Türkiye de suçlu! Biz daha ŞIK olanını yaptık!

  YanıtlaSil
 13. 3 yıl önceki bir yazı faruk aslan takma ad yazmış fakat ilginç
  http://www.farukarslan.com/genel/en-cilgin-kiyamet-teorisi/

  YanıtlaSil
 14. Esed'in Suriye'de yaptığı katliamı belgeleyen fotoğraflar vicdanı olan herkesi sarstı. Dünya, BM Güvenlik Konseyi'nden ve Cenevre'den gerçek çözüm adımları bekliyor. Suriye’de 13 yıl askeri polis olarak görev yapan “Cesar” kod adlı itirafçının paylaştığı 11 bin infaz fotoğrafı dünya basınında geniş yer buldu. Dünya liderleri ise sessizliğini koruyor.

  YanıtlaSil
 15. Yeni Şafak yazarı Fevzi Öztürk: Türkiye bunu atlatacak başlıklı yazısında:
  "Hülasa; mart sonundaki seçimlere kadar oldukça hareketli günler geçireceğiz. Ve bu dönem Türkiye tarihindeki 'en önemli üç ay' olacaktır. Beklentim; Türkiye bu süreci atlatacak ve yeni bir döneme merhaba diyecektir.." demiş...

  Bunu okuyunca Nazım Kıbrısi'nin üç ay sürecek tertip konusu aklıma geldi. Biz genellikle önce iç ve dış güçler ortalığı kaosa verecek. Ardından üç aylık bir tertip hükümeti olacak zannederken sakın bu üç ay içinde bulunduğumuz Mart sonuna kadar ki süre olmasın. Öyleyse bu süreç 17 Aralıkla başlamış ve 31 Mart sabahı sona erecek diyebilir miyiz.
  Yerel seçimlerin sonucu eğer net bir şekilde hükümet lehine tecelli ederse üç aylık kaos plancıları gereken cevabı almış olacaklar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yeni Şafak'tan Cem Küçük'ün yazısı:
   "Üzerinde çalıştıkları yeni plan: Seçim sonuçları!"
   "
   Şimdiki yeni planları yerel seçimlerde kritik ya da başa baş geçecek muhtemel yerlerde AK Parti aleyhine karar çıkartmak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) en büyük kozları olacak gibi görünüyor."

   Sil
 16. Aklıma gelen bir yorumu paylaşıyorum.
  17 Aralık operasyonu patladığında ertesi günük batılı gazeteciler sözbirliği halinde bu operasyonun F.Gülen ve cemaatin hükümete karşı hareketi olarak lanse ettiler.
  Aslında bu operasyon Finans Kapitalin Erdoğanı devirmek ve kontrol dışına çıkan Türkiyenin tekrar zapturapta alınması için ülke içindeki 5. kolu kullanılıyordu.
  Bu 5.Kolun önemli bir kısmı da daha önceden cemaate monte edilmişti. Eğer bu operasyonun arkasında açıkça kimler olduğu belli olsaydı Türkiyede batıya karşı şiddetli bir reaksiyon oluşacaktı. Batı bu reaksiyonu araya cemaati koyarak, operasyonu cemaate yaptırarak Türkiyenin savunma reflekslerini cemaat üzerine yansıttı. Cemaat içindeki paralel yapı elemanları bunu cemaate anlatabilmek için Erdoğanın ülkeyi felakete sürüklediği ve eğer devrilmezse Türkiyenin dış müdahale ile yok edileceği kaygısıyla bu işi kendilerinin yapması gerektiğine ikna oldular.
  Mesela dedik....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. bu dediğinin doğru olma ihtimali çok yüeksek...

   Sil
 17. Evet, cemaat kandırılmış olabilir. Hatırlarsanız 17 Aralıktan önce 1 ay dershane tartışması gündemdeydi. Erdoğan illa kapatacağım diyordu, birileri kapatmak zorundasın demişti. Böylece 1 ay boyunca cemaat tabanı ile hükümet arasındaki duygusal bağ koparıldı. Bunun üzerine 17 aralık gelince herkes cemaatin rövanşı olarak baktı olaya.

  Daha önce de AKP ve cemaat üzerinde oynanan bir oyun olduğunu, her iki tarafa operasyon yapıldığını söylemiştim. Fakat, bir arkadaş iki taraf üst kademesi arasında problem olmadığını, danışıklı dövüş olduğunu söylüyordu. Gelinen noktada ben danışıklı dövüş göremiyorum. Eğer gerçekten öyleyse, tarihin en büyük oscar ödülünü vermek lazım sahnedekilere :)

  YanıtlaSil
 18. Valla bu yoruma göre cemaat kandırılmış olabileceği gibi iktidar da tufaya getirilmiş olabilir. Burada sadece yorum seçenekleri öne sürüyoruz. Gerçeği bilemiyoruz.

  YanıtlaSil
 19. Müslümanın müslümana kahrından Allah korusun...

  YanıtlaSil
 20. İşte havaric olayı, İşte cemel, işte sıffin, işte Haccac, işte Abbasilerin Emevileri yok etmesi... İşte yüzlerce müslüman - müslüman savaşı ve sayısız fitneler...

  YanıtlaSil
 21. Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, hükümet cemaaat kavgasını tek şeritli köprüde kafa kafaya çarpışan iki arabaya benzetti.

  YanıtlaSil
 22. Hüseyin Gülerce böyle diyor:
  Diyelim ki bazıları, Hizmet’in ruhu ile bağdaşmayan bir iş yaptılar, sadece Allah’ın rızasına kilitlenmiş, gerçekten bugüne kadar görülmemiş bir fedakârlık destanı yazan milyonlarca insanı üzmenin, kırmanın âlemi nedir?


  YanıtlaSil
 23. İddiaya göre paralel güçlerden ‘Derhal örgüt davası açın’ talimatı alan savcılar dayanaksız ve sansasyonel iddialarla tamamlayacakları iddianame için uygun mahkeme ayarlayarak şov yapacak.

  YanıtlaSil
 24. Adliye koridorlarında HSYK tarafından görev yerleri değişen savcıların, “Şimdilik böyle bir durum olabilir. Gidiyoruz ama geri geleceğiz. AKP yıkıldıktan sonra daha iyi yerlere geleceğiz. O zaman bizlerin gücünü göreceksiniz” diye meslektaşlarına göz dağı verdikleri iddia edildi. (Gazetelerden)

  YanıtlaSil
 25. Hemen tüm islami muhitler, İstanbul’un kaybını büyük bir felaket olarak değerlendiriyorlar. 31 Mart sabahı “kaybedilmiş bir İstanbul” sonucu, Türkiye’de kimi sevindirir, kimi üzer... Ahmet Taşgetiren

  YanıtlaSil
 26. Merkez Bankası, 2.30’u aşan dolara müdahale etti. 3 milyar dolarlık müdahaleye rağmen tansiyon düşmedi. Talebin Londra merkezli olduğu belirtilirken, bazı kesimlerin ‘kriz çıkıyor’ diye yabancıları telefonla aradığı söyleniyor.

  YanıtlaSil
 27. Akşam saatlerinde 2.3050’yle yeni tarihi zirveye ulaşan dolar, Merkez Bankası satışlarıyla 2.29 seviyesine geriledi. Merkez Bankası’nın yaklaşık 3 milyar doların üzerinde doğrudan satış yapmasına rağmen dolardaki tırmanışın perde arkasında Londra merkezli alımların etkili olduğu tahmin ediliyor.

  Merkez’in her dolar satışında 3 yabancı kökenli bankanın yüklü miktarda alım yapması da dikkat çekti. Piyasalarda konuşulanlara göre gerek 27 Nisan 2007 e-muhtırası, gerekse Gezi olaylarında olduğu gibi Türkiye’den bazı kesimlerin, yabancıları telefonla arayarak ‘kriz’ çığırtkanlığı yaptığı söyleniyor. Yabancı yatırımcıları arayan kişilerin “Türkiye’de kriz çıkıyor, siz neden dolar almıyorsunuz” dediği konuşuluyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bu kadar doları alacak tl yi nereden buluyor bunlar
   bu ara bizim millette yaman
   depolar patetes dolu halk ucuz yemesin diye çiftci ihtikar yapıyor elinde kalır inşaallah
   kimi pirinç kimi başka bir malı bu halk ucuz yemesin diye stokluyor
   eskiden ecevit iktidara gelince demirel ekibi bunu yapardı şimdi onların çocukları sahnede

   Sil
  2. Demek ki stokçular havada kriz kokusu alıp krizi fırsata çevirmek niyetindeler... Kriz daima halkı ezer, ama bazılarını da zengin eder...

   Sil
  3. FED tarafından basılan dolar 85 milyar dan 75 milyara düşmüş durumda (aylık). Bu durum 85 den 40 a inerse yada 20 ye inerse dolar olur 4 lira. Bu aptal ekonomik sistemi sorgulamak hala hükümetin aklına gelmiyor. İşte bunu bağırıp duruyoruz, sisteme karşı ol yoksa sende batacaksın be adam az kaldı diyoruz! Hala AB kapısında bekleyen bir iradeden sistemi değiştirmesi beklenemez. Bu ülke ekonomik olarak batacaktır. Ayın 21 ve 22 sinde 6 milyar TL den fazla borçlanmaya gidildi... Allah yardımcımız olsun, bir köşede altınınız olsun.

   Sil
 28. Esad’a karşı savaşan Suriye Ulusal Konseyi’nden Dr. Halit Hoca, paralel yapının MİT kontrolündeki TIR’lara düzenlediği operasyonların kendilerini vurduğunu söyledi. Hoca, “TIR baskınları, Türkiye üzerinden Suriye’nin kaderine saldırıdır” dedi.

  YanıtlaSil
 29. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 30. paralel yapı kck kimlik kontrolu yapıyor..madem dış güçler yapıyor diyor avrupaya gitti sorsaydı ya paralel yapıyı yazık ya çalınan ları küresel şebekeyle anlaşanların gürültüsünden başka bir sey degıl..sizde tutturmussunuz bir türkü paralel yapı 7500 polis tasfiye oldu..ama halen her yerden belge cıkıyor..vah vah paralel yapı he..mite bakın oradakı bir yapılanma ülkenın canına okudu..

  düşün kocaaaaaaaa mit tırları yakalatmadan nakliye çekemiyor..komik olmayın bilal erdoganın yedıgı haltları tartmadan konuşmayın ayrıca elllllllll kaideeeeeee israil amerikan ortak bankasıdır..yasin el kadı en baba finasördür...bilal iyi bilir...

  suriye 4 e bölünecekk..özerk kürt bölgesi.....orta sünni devleti.....türk sınırında selefi işid ortadakıne düşman bir devlet suud israil amerika ve türkiye vargücüyle çalışıyor olsun diye...nasurialevi devleti....sonuçta türk sınırı sünni görüntülü sapık selefiler de olacak ehli sünnet orta kısım ile bglar kopuk olacak...ve israile enınde sonunda suriye topraklarına girecek golanı geniş tutarak şamın dısına kadar çizecek..siz halen paralel deinnnn...sayın gül ne dedi güzel şeyler olacak anlayana....
  milli görüş ikiye biçilerek kp kuruldu sakın milli deme israil amerikan usagıdır.san minute demesine bakma sen

  YanıtlaSil
 31. dün ak partili dedıkı erdogan olsaydı hicret 1400 sene evvel yşanmazdı...yani tepenin nasıl bir akıl iran pers tutulması yasadıgına örnek..onu dıyenın ımanını sorgulaması lazım...peygamberımızın tebliğ ve mücadele şeklini eleştırmekde ne demek...halifenız erdogan deyın sapkınlık ta son nokta..

  YanıtlaSil
 32. Tayyip Feto nun işini bitirsin bi önce. Feto nun işi bittikten sonra bi Allah ın sevdiği kul Tayyibinde işini bitirir. Şu an ki denklemde önce Feto nun işinin bitmesi lazım.

  YanıtlaSil
 33. O mübarek çıkmadan evvel Allahualem ayağına çelme olacakları Cenabı Allah hallaç pamuğu gibi atacaktır. Vahhabilerin ve Şiilerin yıkılışına şahit olacağız. Aynı şekilde Gülen Cemaati de İslâmdan saptığından devletten tasfiye edilecektir. Başbakan seçimleri bekliyor..İranlılar körfez ülkelerine saldırı planlıyorlar ve bu vuku bulduğu zaman Suudlarda işin içine gireceklerdir. Bizim ülkemizi bekleyen asıl tehlike ayaklanmalar olacaktır. Küresel sermaye tarafından ülkede terör estirilecektir. Sermaye Ukrayna'yı düşürdükten sonra sıra bize gelecektir. Bahane hazır : Yolsuzluklar.. Bu noktada cemaat küresel sermayenin taşeronluğunu yapacak,göstericilere polis marifetiyle aşırı şiddet uygulayıp olayları alevlendirecektir.

  Ortaya birde elkaidenin bombalı saldırıları eklenince seyreyleyin gümbürtüyü..Ülkede güvenlik yok bahanesi ile de marjinal örgütler özellikle batıdaki şehirlerde mahallelerde polisçilik oynayacak,halkı sindirmek için halkın üzerine ateş açılacaktır.

  Bugüne kadar yorumlarıma adam akıllı eleştiri dahi olsa almadım. Ama olsun ara ara yazmaya devam edeceğim. Unutmayalım bizi gerçekten zor günler bekliyor..Başbakan'ın cumhurbaşkanı olmaması için ortalığı ateşe verecekler bunu sakın unutmayalım. Cemaat özellikle tırları durdurduğu için ihanet içindedir. Yerel seçimlerde iktidar partisi yeterli oyu alırsa silindir gibi üzerlerinden geçecektir. Bunu kendileri de bilmektedir ve o sebepten iktidar partisinin oy kaybetmesi için var güçleri ile çalışıyorlar..Hükümetin yanında saf tutan Said Nursi'nin yaşayan talebelerine bile olur olmadık şeyler söylüyorlar..

  Görülen bir rüyada yeşillikler üzerinde karşılıklı bağdaş kurmuş bir çok insan aralarında satranç oynarken diğer taraftan elleri sopalı yüzlerce insanın cami kapısına benzer kapıdan üzerlerine geldikleri görülmüştür..Artık yorum gerektirmeyecek kadar açık bir rüyaya denilecek birşey yoktur..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rüya kısmını anlamadım ama nihayet geniş bir perspektiften bakan elle tutulur bir yorum.... Evliya İfşaatlarına da uyuyor. Şeyh Ahmet Yasin de yakın zamanda Türkiye'de amacın halkı sokağa dökmek olduğunu söylemişti. Zaten medyayı takip edince bu amaç açıkça kendini belli ediyor. Memur, enflasyon, zam, kriz söylemleri....
   Bu arada yorumlar bölümünü cemaat savunması haline getiren nadan arkadaşlar artık blogu çekilmez hale getiriyorsunuz...

   Sil
  2. @ KYE kardeşime... Şiilerin yıkılışı: İran Hürmüze müdahale edince Batı ve Araplar İran'a vuracak.
   Vehhabelerin yıkılışı ise: Muhyiddin-i Arabiye göre Mehdi çıktığında ilk işi Arabistanda yanakları sakalsız olan taifeyi yok ederek işe başlayacak.
   Sünnilere karşı zaten Irak çökertilmiş. Suriye iç savaşta... Mısır'da darbe oldu. Türkiye çökertilmeye çalışılıyor. İranın saldırıya uğramasının ardından Türkiyede karışıklık olacak...

   Sil
  3. pekii mustafa Kardeş Mehdi a.s Tam olarak hangi şehirde doğacak...? bellimi bence İst değil?

   Sil
 34. Anlamadım kardeş rüyayı açarmısın biraz

  YanıtlaSil
 35. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 36. cemaat ve fettullah gülen karşıtlığı almış başını gitmiş..size olacakları söyleyeyim...cemaat daima ayakta kalacaktır...asker kökenli zuhur ettiğinde insanlar geçmişe baktığında şöyle diyecekler...cemaatte ak partide masummuş..yezid zihniyetliler bize oyun oynamış...iki kahraman icab edeni hakkıyla yapmış allah ikisindende razı olsun diyecekler...fakat o mehdinin büyük komutanı zuhur etmeden hiç kimse bunu anlayamayacak....sonra mehdi kaim zuhur ettiğinde kendine hazırda bir cemaat bulacak ...bu cemaat risalei nur okumuş olacak...allahu teala onları koruyup mehdiye cemaat asker yardımcı ve ashab kılacak...zamanı geldiğinde tüm dünyadan imanlarına vesile olan bu millete vefa borçlarını ödemek için mehdinin önderliğinde bize yardıma gelecekler...kabul edin etmeyin ...hadis: Ondan önce bir fitne olacak, Hz. Ali'nin soyundan bir adam çıkacak ve etrafına GENİŞ bir cemaat toplanacaktır. Bu insan, Allah'ın dinine zerre kadar muhalefet etmeyecektir. Sonunda ölecek veya öldürülecektir. Bilahare de Mehdi zuhur edecektir. (kaynak gaybihaberleri)
  ya işte böle...güvendiğim şeyide söyleyeyim...eğer ben haksızsam hüsnü zan olur...sonuçta hüsnüzanım allaha secde edenleredir..PEKİ YA SİZ HAKSIZSANIZ?

  YanıtlaSil
 37. "felsefem" kardeşim... İslam için çalışan bütün cemaatlerin başımız üstünde yeri var.
  Bu arada "zamanı geldiğinde tüm dünyadan imanlarına vesile olan bu millete vefa borçlarını ödemek için mehdinin önderliğinde bize yardıma gelecekler...kabul edin etmeyin" dediğinize göre Mehdiyi bildiğiniz anlaşılıyor. Bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Çünkü bu blogun amacı da o mübarek zatı tanımaya çalışmaktır.

  YanıtlaSil
 38. Ya çıldırcak raddeye geliyorum kardeşler bazen kusura bakmayında.... Yahu adam bbc e çıkıyor bizim hükümeti yerden yere vuruyor.... çözüm sürecinden tutta atın nalına kadar görüş belirtiyor devlet başkanı edasıyla siz hala bana zan dan bilmem neden bahsediyorsunuz. Ya siz körsünüz ya da benim gözlerim iyi görüyor. Hiç bişey bilmeseniz bunlar yeter görmeye ama................. neyse selametle..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sakin olmakta fayda var. F.Gülen onca seneden beri kalktı BBC'ye mülakat verdi. Bir yerde sesini nereden duyuracağını seçerek safının da orası olduğunun belli etti. Bu arada 12 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanmış bir Başbakanı muhatap almayıp kendisinden arkadaş diye söz etti. Bunun sebebi Batı Erdoğanı sildiği için artık onu yok sayıyor.

   Sil
  2. İşte Admin kardeşim bu durumu gördükce sevmediğim bir adam olan başbakan a bile dua etme isteği geliyor içimden. Kısa ve öz analizi yapmışsın benim anlamadığım bunu hala bu adamı savunanlar göremiyor mu. Bu kadar netken herşey daha hangi zan dan bahsediyorlar. Adamların kafaya bakarmısın. Hocaefendi amerikayı ele geçirdi size hainmiş gibi geliyor havaları. Şimdide bbc i ele geçirdi derler bunların kafa böyle. Ben artık bu adamın bu yaptıklarından hikmet arayıp hala hüsnü zan duyanlarada açık ve net söylüyorum HAİN gözüyle bakıyorum. Şu andan itibaren benim gözümde fethullah güleni destekleyenler (herşey ortaya ayan beyan çıkmasına rağmen) hem ülkesine ihanet ediyor hemde ümmete. Artık HAİN leride muhatab almayacam

   Sil
 39. mustafa kardeşim...mehdiyi bilmiyorum...ama hakkındayüzde yüz emin olduğum şeyleri söyleyeyim..1 mehdi kaimin riselei nurlarla irtibatlı olduğu kesindir...2 acayip bir şahıs olduğu kesindir...yani bizim mantığımıza aykırı fakat şeriatta yeri yok diyeceğimiz ama aslında olan işleri olan bir zattır...kuranı kerimde geçen hz hızır hz musa kıssasına benzer işler...3 deccal çıktığında kendine hazırda bir cemaat bulacak bunlar masonlar ilimunaticiler kabalacılar vs vs.hz mehdi kaimde kendine hazır bir cemaat bulacak...bence bunları arap yada şia cephesinden aramayın ...zira o cemaat mehdiye araplardan ve siyah bayraklılardan önce biat edecek...şuna eminimki onlar türk ve türk dostlarından olacaklar...4 mehdi irşad ehlinin mehdisidir...kimsenin imanı beni ilgilendirmez diyen araplarmı yoksa irşat etmek için hindistanda budist tapınağında 5 yıl yatan insanlarmı...vs vs..ÇÖZEMEDİĞİM OLAY ŞU Kİ...MEHDİ İMAN NURUYLA BULUNUR....MANTIKLA BULUNACAĞINI SİZE KİM SÖYLEDİ BEN ONU ANLAMIYORUM....BEYLER ŞUNU HEPİNİZ KABUL EDİN MANTIKSIZ OLACAKKK MANTIĞI SONRADAN ANLAŞILACAK...ASIL SORUN ŞU.:MANTIĞINI ANLADIĞIMIZDA HAYATTAMI OLACAĞIZ...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Külliyatta "Mehdi nur-u imanın dikkatiyle tanınır" yazar. Buna göre Mehdi, Mehdi iddiasıyla görünmeyecektir. Ancak hadislerde Mehdi'nin Mekke'de rical-i gayb tarafından bulunup, Mehdi olduğu kendi zoraki kabul ettirildikten sonra ilan olunacağı ifade edilmektedir.

   Sil
 40. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 41. Genel bir rica:
  Arkadaşlar... Herkesin tabi olduğu ve savunduğu fikir ve inançları olabilir. Ancak üslup kişinin aynasıdır. Fikirlerimizi güzellikle savunursak belki onlara tabi olanlar çıkabilir. Ancak sert üslup ancak uzaklaştırır. Onun için İmam-ı Rabbani Mektubatında "her küp içindekini sızdırır" demiştir. Onun için bal mı sızdırılıyor yoksa keskin sirke mi? lütfen dikkat !!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hakkı söleyip savunanlara bal, HAİNLERE sirke admin kardeşim

   Sil
 42. Rüya : Satranç oynayanlar şu anda iktidar savaşında olan Cemaat ve İktidar partisi. O kapıdan girecekler az kaldı hepimiz görürüz. Silahlı saldırılar,kışkırtmalar,ekonomik operasyonlar zaten başladı..Ortalık yangın yerine dönüp terör olayları artacak(Ukrayna örneğine bakın yeter,adamlar hükümet binalarını kuşatıyorlar.)

  İran Hürmüz'e özellikle saldırtılacak,kaostan düzen planlayanlar bunu ayarlayacak. Batılıların İran'a vurmasından önce Araplarla İranlıların birbirini yemesini bekleyecekler elbette aynen Suriye'de olduğu gibi. Enerjideki kesilmeler sebebi ile tüm dünyada petrol krizi baş gösterecek,görmek için alim olmaya gerek yok.

  Mehdi'nin Türkiye'de zuhur edeceğini,hadislerdeki anlatımların şifreli olduğunu tahmin ediyorum Allahu alem.
  Türkiye'yi hem Irak gibi bölmeye,hem Suriye gibi iç savaşa sürüklemeye,hem ordu içinde halen aktif olan bazı birimler marifetiyle darbeye itmeye uğraşacaklar ve uğraşıyorlarda zaten.

  Gülen Cemaatinin tasfiyesi kanlı olacak göreceğiz Allah izin verirse. Başbakan'a 'arkadaş' diye hitap eden adamda edep,terbiye aramam ben. Babasının oğlu sanki. Üstelik İngiliz bbc ve yahudi wsj'a konuşuyor,kimlerle oturup kalktığı bir insanı çok kolay ele verir. Tekrar söylüyorum cemaatin tasfiyesi kanlı olacak gibi görünüyor.

  Asker kökenli dediğiniz kişi ehli tarik muvazzaf olmayan bir albay onu da yazayım.

  Mehdiye cemaat olacaklar gülen cemaati değil öncelikle Türkiye'de bulunan ellerinde şecere kayıtları olan Seyyidlerdir. Bununla beraber Hazret eğer o zamana kadar İran kalırsa onlarlada iletişime geçecek. Seyyidlerin yardımı ile onlarında iman ve fıkıh konusunda orta yola gelmeleri için uğraşacaktır. Yardımcıları Seyyid olunca İranlı mollaların kabul etmeme gibi bir ihtimali olmuyor.

  Mehdi a.s.'ın Risalelerle irtibatlı olması tabii ki mümkün ve ihtimali de yüksek. Zira avamın taklid imanını var gücüyle tahkikiye çevirmek için uğraşacaktır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ayrıca bkz: (Bunlar daha iyi günlerimiz) :


   http://www.ensonhaber.com/ukrayna-basbakani-istifa-etti-2014-01-28.html

   http://www.ensonhaber.com/sisli-belediyesine-silahli-saldiri-2014-01-28.html

   http://www.haberdar.com/bahceli-den-el-kaide-uyarisi-3968541-haberi

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 43. Artık kesinlikle inanıyorum ki, "bu işte bir iş var arkadaş!".. Görünen başka, perde arkası başka.. Biz perde önünü tartışıyoruz 40 gündür. Erzurum'da, Fethullah Gülen'e meydan okuyan bir bakanımız var (Kendisi de Erzurumlu). Meydan okunmaz/okumamalı demiyorum, fakat lokasyona dikkat edin, İzmir olsa neyse, Edirne olsa neyse, ama Erzurum.. Dün hakeza Burhan Kuzu'nun gafları.. Partisinin oy oranı iyice düşsün diye uğraşan siyasi yetkililer. Cemaatin gaflarını saymıyorum, onlar da ayrı bir vaka.. Hepsi birden tütsülenmiş büyülenmiş olamazlar ya? Yok yok, yine diyorum, bu işte başka bir iş var arkadaş.. Bu kadar derin bir akıldışılık ancak akılcı bir plan/strateji ürünüdür. Rastgele gelişmez.

  YanıtlaSil
 44. sacred spirid kardeşim...hay ağzına sağlık...yaa arkadaş bu kadar zamandır bunu anlatıyorum...hadi hiç birşey bilmese bir insan ama ifşaatları bilse ve deseki"ya arkadaş 1 seneye kalmaz muvazzaf olmayan bir albay nasıl olurda türkiyenin başına geçer" demiyorlar işte....vay f gülen bbc ile röportaj yapmışta..vay tayyip erdoğan özel yetkili mahkemeleri kaldırıyormuşta...daha az önce tayyip erdoğanın ağzından "özel yetkili mahkemeleri kesinliklikle kaldırmayı hedefliyoruz" dedi...normal şartlar altında bunun adı saçmalıktır...AMA HESAB EDİLMEYEN BİRŞEY VAR..NORMAL ŞARTLAR ALTINDA DEĞİLİZ KARDEŞİMMMMM......ben şahsen bu dünyada yaşayan
  mehdi kaim dışında fethullah gülen tayyip erdoğan ahmet davutoğlundan daha akıllı zeki bir insan tanımıyorum tanımıcamda...biz hasta bakıcıyız..onlarda ordinaryus prof dr.cerrah bilim adamı...hasta bakıcı aklımız bu ordinaryusların planlarını anlamayacak iş olup bitmeden önce...size tavsiyem...illa anlamaya çalışacaksanız ...ortaya asker kökenliyi koymadan teoriüretmeyin zira yanlış olur...mesela şöyle diyebiliriz..."polis teşkilatında inanılmaz atamalar yapılıyor acaba asker kökenliye zemin mi hazırlanıyor....örneğin...neden olmasın...detayını bilseydim bunu savunurdum mesela...

  YanıtlaSil
 45. Tutturmuşsun asker kökenli. Neymiş efendim albayken nasıl ordunun başına geçecekmiş. İyi de bunu iddia eden sensin kardeş ?? ben şimdi sen dedin diye oturup da albayken ordunun başına geçecek asker kökenliye göremi hadislere bakıcam rivayetleri değerlendiricem ya da gündemi buna göre yorumlayacam ??? komik oluyorsunuz bazen

  YanıtlaSil
 46. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 47. nurcu kardeşlerden ya da bilenlerden üstadın Mehdi as için ''acib şahıs'' sözüyle neyi kasdettiğini detaylıca açıklamalarını rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 48. Mustafa Bey;
  Cemaat- Ak Parti Savaşının görünen yüzünde Cemaat haksızdır ama görünmeyen yüzünde Ak Parti haksızdır. Bu konuda arkadaşlarımızın ne demek istediğimizi anlamaları ve yanlış istikamete yönelmemeleri açısından ve hep birlikte doğruları bulmamız açısından bloğumuzdaki üç adet yazıyı yayınlar mısınız? Savaşın görünmeyen yüzünü detaylı yazdık İnşaallah.Hiç bir şey göründüğü gibi değil.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. safaasya hocamızın yazıları için link:
   http://safaasya.blogspot.com.tr/

   Sil
  2. ben fethullah gülenin görünmeyen yüzünü şükür ki bu olaylardan öncede görebiliyordum. o zaman da böyle savunan çoktu. ama şu saatten sonra fethullah gülen i en ufakda olsa aklama çabasına girenler benim gözümde hem ülkesine hemde ümmete ihanetkonumundadır. tayyibin zaten ne mal olduğunu biliyoruz. ama şu durumda tayyibin fetoyu bitirmesi önemli

   Sil
 49. Ayrıca Hz.Mehdi AS Türkiye'den çıkmayacak, Mekke'de zuhur edecek ve Kral Abdullah'ın yerine devrim ile geçecektir.Türklerle ilgisi ise Türkiye'den medine'ye göç etmiş ana dili Türkçe olan ve kendisine Türk'üm diyen bir seyyid olabilir Allah-u Alem.Yada Mit ajanı bir seyyid olabilir.Ama Mekke'de çıkacağı ve Arabistan'ın başına geçeceği kesindir.Türkiye'den çıkacak olan kişi ise Hz.Mehdi AS en önemli komutanı olabilir.Ve bu kişi de Gülen Cemaatinin ordudaki imamı olabilir Allah-u Alem.Cemaati kullanmış biri de olabilir, yani cemaate karşı olan ama cemaat tarafından yetiştirilmiş biri de olabilir.Biz arkadaşlara hararetli merakları için sadece şunu söyleyebiliriz.Bir okurumuz Hz.Mehdi As'ın kim olduğunu kesinlikle biliyor ve onu hiç bir yerde görmedim, gördüğümde paylaşırım diyor.Yani bildiğimiz kişilerin hiç biri değilmiş.Rüyasında Hz.Peygamber SAS efendimiz tanıştırmış.Ama zahiren hiç bir yerde görülmemiş. Öyle diyor okurumuz.biz de inanıyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Safa kardeşim neler diyorsunuz siz, Hz. Mehdi a.s. Medine-i Münevvere'de doğmuş olup Arap soyundan ve Resulullah s.a.v. Efendimiz'in ehli beytinden biri olacaktır ve zuhuru Mekke'de olacaktır, Türkiye'ye daha sonra gelecektir. Yani Türkiye'de doğacak, çıkacak bir Mehdi yok. Hele hele MİT ajanı olabilir ifadesinden ötürü kınıyorum sizi! Bir Peygamber torunu olacak olan o seyyid için böyle şeyler söylenmesi hiç hoş değil. Ayrıca Hz. Mehdi a.s. devrim ile kral Abdullah'ın yerine geçen kimse olmayacak. Siz de bilmelisiniz ki, hadisler doğrultusunda; kral Abdullah ölünce halk hükümet kurması için kimse üzerinde tevafukta bulunmayacak ve bu anlaşmazlık ve çatışma Allah’ın isteğiyle Sahibul Emr’e (İmam Mehdi’ye) kadar devam edecektir. Kaç yıllık hükümetler sona erecek (3. Cihan Harbi ile), yerine birkaç yıllığına kısa süreli hükümetler (saltanata dayalı krallık rejimi) kurulacaktır, işte o zaman Mekke ve Medine'de yeni melikler başa geçecekler (işte Hz. Mehdi büyük zorluklarla ve ihlaslı bir grup halkın desteği ile bu Mekke emirini katledecek) ve Mekke ve Medine haremleri arasında çatışmalar çıkacak (birbirleriyle savaşacaklar), çok büyük sıkıntılar ortaya çıkacak ve Süfyani huruc edecek, zorluklar son raddeye ulaşacak, birçok büyük olaylar cereyan edecek. Ardından Hz. Mehdi a.s. zuhur edecek.

   Sil
 50. ***'Gülen Cemaatinin tasfiyesi kanlı olacak göreceğiz Allah izin verirse.' Yani inşallah olur diyorsunuz, var mı böyle bir mantık. Bir kere başbakan bırak kanlısını normalde de tasviye edemez, etmez de zaten.***

  Bunun boyle olmasini elbette bende istemiyorum fakat o kisiler makamlarini ve kazanimlarini kaybetmemek icin hem -silahli catismaya- girecekler hemde memleketi yangin yerine cevirecekler,bu dediklerimi unutmayin. Basbakan tekrardan bir Abdulhamid olmayacak,iktidari birakmayacak,sonuna kadar savasacaktir.

  ***fakat ilk cihad bayrağını Türklere karşı açacak, tabi ki kucak açtığı Türkler de olacak o ayrı amenna.***

  Iyi kotu Turk halkinin ekserisi gunahkarda olsa Ehli Sunnettir. bu dediginiz cok mantiksiz. Rejimle halki karistirmayin. Ayrica yakinda el kaidenin saldirilarina sahit olacagiz. Onlar sozumona cihatci tekfirciler oldugu icin onlari da Mehdi a.s.in ordusu ile karistirmayalim. Cihat bireysel yapilmaz,Islam devleti cihat ilan eder,Muslumanlar ona uyar. Su an yapilanlar bireysel savunma.


  ***O ilk harp sancağını Türk’lere karşı çeker. Onları hezimete uğratır ve onlardan esirler ve mallar alır.***

  Bizden once savasacagi bir suru kavim bir suru zalim ulke ve lider var. Allahtan korkun. Yeni yeni ayaga kalkiyoruz.O kadar multeciyi besliyoruz,basimizdaki lider zalim mi soruyorum size ?


  ***"Deccal'e gelince, onun çıkışı Horosan'ın doğusundan olacaktır, fitneleri ortaya çıkaracaktır. Türkler ve Yahudiler ona uyacaktır...."***

  O dedigin Turkler Turklerin akrabasi olan diger kavimler olmasin. Hangi Musluman imanli Turk zulum uzere olan deccalin kopegi olur soruyorum size ? Lutfen beyinlerimizi kiraya vermeyelim.

  ***Nihayetinde Türkiye'nin akıbeti çok feci olacak ama nasıl olacağını zaman gösterecek, lakin en nihayetinde hayır olacak biiznillah.***

  Zaten halimiz harap daha ne kadar harap olsun ? Bir milletin harabiyeti ille savasla mi olur ? Zaten zamaninda dilimizi,dinimizi,kiyafetimizi,dunya gorusumuzu katletmisler daha ne olsun ? Mantik mantik mantik.


  ***Artık kesinlikle inanıyorum ki, "bu işte bir iş var arkadaş!".. Görünen başka, perde arkası başka.. Biz perde önünü tartışıyoruz 40 gündür. Erzurum'da, Fethullah Gülen'e meydan okuyan bir bakanımız var (Kendisi de Erzurumlu). Meydan okunmaz/okumamalı demiyorum, fakat lokasyona dikkat edin, İzmir olsa neyse, Edirne olsa neyse, ama Erzurum.. Dün hakeza Burhan Kuzu'nun gafları.. Partisinin oy oranı iyice düşsün diye uğraşan siyasi yetkililer. Cemaatin gaflarını saymıyorum, onlar da ayrı bir vaka.. Hepsi birden tütsülenmiş büyülenmiş olamazlar ya? Yok yok, yine diyorum, bu işte başka bir iş var arkadaş.. Bu kadar derin bir akıldışılık ancak akılcı bir plan/strateji ürünüdür. Rastgele gelişmez.***

  Görünen başka, perde arkası başka diyorsunuz,her sey kabak gibi ortada. Kuresel sermayenin masasi olmus bir hareket (-ust yonetimi- isbirlikci dikkat edin alt kismi demiyorum fakat onlarda itikat yonunden ucurumda yuruyorlar,dusende coktur.) kendi cikarlari icin secilmis mesru bir hukumeti -resmen- yikmaya calisiyor. Bunun baska anlami yok,tevile de gerek yok. Bunda danisikli dovuste yok kendimizi kandirmayalim.

  Bahsedilen bakan kendi memleketinin aday tanitim toplantisina gelmis,orada konusma yapmis,gayet normal. Bu konusma evet meydan okumaya donusmus dogrudur. Partinin oy orani dussun diye ugrasanlar ya bosbogazlar ya patavatsizlar ya da bahsi gecen cemaatin henuz istifa etmeyen,hukumeti arkadan hancerleyen elemanlari/sempatizanlari.**Bu kadar derin bir akıldışılık ancak akılcı bir plan/strateji ürünüdür.** Evet Cenabi Allah cok sukur millete bu adamlarin ne oldugunu gosterdi,cirkin menfaatci yuzleri gorundu. Itikaden yillardir milleti ucurumlarin kenarlarina attilar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ***AMA HESAB EDİLMEYEN BİRŞEY VAR..NORMAL ŞARTLAR ALTINDA DEĞİLİZ KARDEŞİMMMMM***

   Durun daha ne gorduk ki ? Hele o sartlar bir gelissin bakalim. Patlamalar,isyanlar,terorun feristahi..

   ***mehdi kaim dışında fethullah gülen tayyip erdoğan ahmet davutoğlundan daha akıllı zeki bir insan tanımıyorum tanımıcamda...biz hasta bakıcıyız..onlarda ordinaryus prof dr.cerrah bilim adamı...hasta bakıcı aklımız bu ordinaryusların planlarını anlamayacak iş olup bitmeden önce...***

   Bir kimse kim olursa olsun seriata muhalif itikad ve amellerde bulunuyorsa onlarin yolundan cekiliniz. Hz.Omer e hutbeden kilicini gosteren sahabe ondan her yonden ustun degildi ama bildigi bazi tele seyler vardi ve onunla Halifeyi uyarmisti yoksa kendisinden daha alim daha takva sahibi daha iyi idareci degildi. Bulundugumuz mekanlarda ozellikle FG icin onu elestirmek icin onun seviyesinde olmak lazim alim olmak lazim falan diyorlar. Arkadasim Hz. Omer ornegine bak. Ayrica kitap yuklu essekler misaline bak..Alim olmakla hata yapmaz unvani almiyoruz,Allaha teslim olmakla,Farzlari yapmakla musluman unvani aliyoruz. Bilmem anlatabildim mi ?

   Ens on bir arkadas demis Mehdi a.s. mi ruyada gormusler vb. Kardesim evliyaullahin bile cok az kisminin haberinin olacagi Zati herhalde Cenabi Allah oyle kisilere gostermez. Azicik mantikli dusunelim.

   Sil
  2. KYE, daha önce yazdıklarınızı ilgiyle okumuştum ama maalesef bunlara katılamıyorum, fazlasıyla "kişisel" olduğu için sanırım. Yazdıklarıma cevaben şöyle demişsiniz:

   "Görünen başka, perde arkası başka diyorsunuz,her sey kabak gibi ortada. Kuresel sermayenin masasi olmus bir hareket (-ust yonetimi- isbirlikci dikkat edin alt kismi demiyorum fakat onlarda itikat yonunden ucurumda yuruyorlar,dusende coktur.) kendi cikarlari icin secilmis mesru bir hukumeti -resmen- yikmaya calisiyor. Bunun baska anlami yok,tevile de gerek yok. Bunda danisikli dovuste yok kendimizi kandirmayalim."

   Kimin kendini kandırıp kandırmadığını bilemiyorum, siz kolaylıkla bunu tespit ettiğinize göre "ben kanmam, kandırılmam" diyorsunuz sanırım. Nedense bunu herkes yapıyor. Acaba "kandırılmam, kendimi kandırmam söz konusu mu " diyebilecek cengaver çok az. Ne güzel.. Özgüven güzel. Ama çoğu zaman da bir "perde". Kabak gibi ortada olması zaten işin görünen tarafı. Tarafların bu kadar saçma, akıl/izan/mantık ve hatta ahlak dışı davranmasını anlamlı bulamadığım için işin içinde bir tür bit yeniği arıyorum. Hadi bir taraf bunu yapsa neyse, her iki tarafta bu "-dışılıklarda" birbiriyle yarışıyor adeta. Bu benim kişisiel görüşüm, sizin yazdıklarınız gibi, hepimiz yanılabiliriz. Ayrıca "küresel sermayenin maşası" olgusunu herkes beğenmediği tarafa yamamakta epey cömert davranıyor. Kimin maşa olup olmadığını bilmiyorum. Herkes ötekini maşa ilan ediyor. Bu zihniyet yapısı ise aslında başka bir tür maşa olmaktan öteye geçmiyor.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 51. Yakında cemaate yapılacak kapsamlı operasyonun ayak sesleri sadece o bakanın konuşması. Başbakanın izni olmadan mı o konuşmayı yaptı sanıyorsunuz ? tam tersi geliyorum tepene binmeye diyor tayyip fetoya. Çünkü operasyonu yönetecek adam o içişleri bakanı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen oyle,o is icin ozellikle o mevkiye getirildi.

   Sil
  2. Ava giden avlanmasın da.. Aman dikkat. "hiddetle kalkan nedametle oturur"

   Sil
  3. fethullah gülen bütün pis işlerinin hesabini tayyip vasıtasıyla verecek. sonrada tayyip yaptıklarının hesabını verecek. sıralama böyle olacak inşallah. biz temizlenene kadar sürer inşallah bu törpüleme kazıma işlemi

   Sil
 52. Ben buraya yazdiklarim ilgiyle okunsun diye yazmiyorum,sohret buyuk afettir. Yazdiklarimi kisisel gormenizi anliyorum fakat dunya gorusumuz Ehli Sunnet dairesinde oldugu icin yanilma meselesinde cok sukur abdestimden suphem -kesinlikle- yok.

  Evet ben kanmam kandilmam zira onumde Kuran ve Sunnet var. Her seyi ona kiyaslarim, yanlissa babamin oglu olsa tanimam,allamei cihan olsa tanimam,seyhul ekber olsa TINLAMAM. Seriat birdir,ikinci bir seriat yoktur.


  Benim taraflarla isim olmaz.Ben izledikleri yola,fikirlerine,metodlarina bakarim. Ehveni ser hukumettir,zira duserse muslumanlarin zulum gorme ihtimali var. Ayrica hukumetin cemaate gore itikadi saglamdir,oyle olmasa o kadar Ehli Sunnet cemaat ve tarikat desteklemez,bildiri yayinlamaz. Nur cemaati bile Gulen grubunu disladi,biz onlardan degiliz,hizmetimiz zarar goruyoruz dedikten sonra diyecek baska hangi soz var ki ?

  Evet tekrar soyluyorum cemaat itikat sapkinligindan baska kuresel sermayenin masasi da olmustur.

  Ben tekrar soyleyeyim bu is 100 sene onceki Abdulhamid olayina benziyor. O zamanlar Ulu Hakanimiz kardes kani akmasin diye kendi rizasi ile tahttan inmisti. Bunu Basbakan kesinlikle yapmaz karakter yapilari farkli. E tahttan yani Basbakanliktan inmeyince ne yapacaklar ? Masalik yaptiklari ile birlikte ulkeyi terore bogacaklar,yasarsak gorecegiz. Secimlerden sonra haklarinda orgut davasi acilacak,teslimi silah edin denecek ama edecekler mi ? Guluyorum sadece..Siz secim arefesinde bombali saldirilar,suikastler,ayaklanmalar gorunce bana hak verirsiniz. Turkler iste o zaman kaynayacak hemde fokur fokur..Merhamet etmeyenlere merhamet edilmeyecek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "İlgiyle okumak" tabirinden bile ne acaip anlam çıkarmışsınız.. hayret. Sizin düşünceniz size, benim ki bana.. Selametle.

   Sil
  2. Lekum dinikum veliyedin..

   Cemaat Islamdan ayri bir din turetti yahudi ve hristiyanlari dost sayan..

   Ayrica : "İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın." Hz.Ömer(ra).

   Ve bu inandigi corbayi da din kabul etti oylece inandi maalesef.

   Sil
 53. çoğunuzun içinde zerre hüsnü zan kalmamış...arkadaşlar ben ve benim gibi düşünenler eğer yanılıyor isek yani hem tayyib hem hocaefendiye hak vermekte yanılıyorisek ve ve gerçek sizin dediğiniz gibi çıkarsa bilinki bize vebal yoktur....zira biz secde edenlere hüsnüzan ettik....ama siz yanılıyorsanız hesabınız allaha kalmıştır...vebalı çoktur ve altından kalkamazsınız...olurya biz haklıçıkarsak sakın bahanelerin arkasına sığınmayın...vay biz böyle bir olayın olacağını tahmin etmedik de vay yan yattıda vay çamura battıda demeyin..1 kişi ama 1 kişiyi cemaatten yada akp den yada bediüzzamandan yada allaha secde edenlerden soğutmak suretiyle yoldan çıkarmışsanız vallahi billahi tallahi bunun vebalini ne bu dünyada ne ahirette ödeyemezsiniz...bu böyle biline...gaybihaberleri.blogspot.com u gıybethaneleri.blogspot.com a çevirmeyelim......

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. itikat=1 ise itikat*ibadet=degere sahip olur ama itikat=0 ise (0)SIFIR*1000=SIFIR OLUR.

   husnu zan seriata gore edilir,seriata muhalif isler isleyenlere husnu zan edilmez. yahudiyi hristiyani dost edinene,dinin icini bosaltip ilimli islami ikame etmek isteyene vs. ihanetlerinden dolayi husnu zan edilmez,acinmaz bile.

   secde edenler bahsine gelince baska bir cok inanis ve dinde de secde edenler var ama kiymeti harbiyesi yok..

   biz hakli cikarsak gibi kelimeler etmeye gerek yok Allahin dini her zaman haklidir ve seriatta bellidir.

   o soguyacak bir kisi sogursa kendine sogur beni ilgilendirmez ben ne akpden yanayim ne de cemaatten yanayim. onlar zaten su halleriyle Allahin dinini temsil etmiyorlar,edemezler.

   Said Nursiyi Gulenle karistirmayin,karsilastirmayin bile..Rus komutana ayaga kalkmayip racon kesen Said nerde,papaya el pence divan duran her devrin adami ruzgar gulu eleman nerede ?

   Muslumani zararina olacak islere karsi uyarmak giybet degildir. Yine soyluyorum Gulen ve avanesi Ehli Sunnet dairesinden sapmistir.

   Sil
 54. fettullah gülenin hangi söylemi yada işi ehli sünnetdairesinde değil...bana bir açıklarmısın kye kardeşim...yalnız cevabı tokat gibi verilmemiş olacak...buyur...

  YanıtlaSil
 55. www.iftiralar.org/fethullah-gulen-hocaefendiye-atilan-iftiralar.html‎ alamadığın cevap yada beğenmediğin cevap varsa söyle yardımcı olayım..

  YanıtlaSil
 56. burası Gülen'i aklama yeri değil başka bir yerde istediğin kadar lehte yazabilirsin.

  zaten ne dese muhakkak bir kulp bulacak ve tevil edilecektir orasını iyi biliyorum.

  Keşke haklı olsanızda cevabı tokat gibi verseniz bende oturup sussam..yalnız gülenin müridleri nasihatten de anlamıyor kötektende. Kötek derken tanıdığım bir sürü nurcu kardeşim risale sadeleştirmeleri ve siyasete girmeniz sebebiyle tokat yediğinizi açıklıyor..

  muhtemelen sen iyi niyetli alt tabakadan bir müridansın,boşuna müridlik şeyhlik falan yok deme cemaattekiler nerede ise tapıyor şeyh değilde ne ?yoksa mehdi mi :) yok yok mesihti değil mi..aman canımm yok daha da yüce de onu söyleyemiyorlar.yoksa Cenabı Hak Zatı Muhteremlerine hulul mü etmiş..estağfirullah azimm.çarpılırız haa..pensilvanyadan bir bedduada bize gelirde yakayı kurtaramayız..

  Cenabı Allah'a şükür ki sağlam kayaya(RTE) çarptınızda yakında feleğinizi şaşıracaksınız..Artık hocanız efendiniz hazreti muhterem ceketten tansiyon ölçtüren günahsız masum hatası olmayan kendisinin seviyesinde olmayan birisinin asla eleştiremeyeceği mehdi mesih molla muhammed fethullah gülen gurbette kahrından ölür..

  ha bu arada şu beddua meselesiyle alakalı olarak : RTE sizin duanızla mı doğdu ki,yola çıktı ki bedduanızla ölecek ? ki o beddua da aslında Türkiye'deki hakimlere savcılara polislere bir mesajdı.aptal olmayan anladı..

  hamdolsun devriniz kapandı..RTE üzerinizden silindir gibi geçecek ve bizlerde sizlerden kurtulacağız..ha RTE bu işi kanlı mı halleder kansız mı halleder bilemem..en hafifinden sürgün yiyinde zararlı yayınlarınızı burada görmeyelim..

  ayrıca itikadını tashih et ondan sonra bana 'kardeşim' de,ben senin ya da sizin kardeşiniz falan değilim hafizanallah.

  YanıtlaSil
 57. hala iftaraatıyorsun dimi seni allaha havale ediyorum..paranoyalarınla beraber sunizanlarında boğulasın...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. merak etme sizi havale değil aps ile silecekler..gözünüz aşırılıktan hiçbirşeyi görmüyor.Allah bana hulul etti dese tapacak çok aranızda..kibir sizde menfaat sizde yahudi aşkı sizde..ha bu arada sen bana boğul diyorsun ama ben sana Allah seni ve sizi ıslah etsin diyorum..beddua yok dua var..sende liderine çekmişsin,normal..

   Sil
 58. Arkadaşlar Allah aşkına butür tartışmalardan kaçının ayıptır yakışmaz bizlere.Şimdi hangicemaat olursa olsun dini temsil edemez eger edebilen biri olsaydı Hz Mehdi beklentisi yada ihtiyarc hissi olmazdı yani hepimiz eksik yada nosanız. İyi bilinki ilimdediginiz şey öyle koltuk koltuk oturmayla yada kitap okumayla yada orada burada konuşup fetba vermeyle olmaz.Nasılki gölgeyi oluşturan ne ağaç nede güneş İlimde öyle perde perde dir ve onu nesen ögrenirsin nede o sana kendini ögretir .Hani bizde bir sözvar çalışmak sevaptır diye evet ilimde önemli uçlardan biriside çalışmaktı yani emek ister ter ister özellik le tarım işinde büyük ilimler vardır.Hz Peygamberimiz den tutun Hz Ömer,Hz Ali ve birçogu hep çalışmıştır.Misal Hz Ali efendimiz askerin ekmek işiyle ugraşdıgını işittim.Nedir acaba ekmek pişirmedeki ilim düşünün .Ben şimdi size çok misaller sayardım hatta kendimce birçogunu açardım fakat haddim degil. Çalışmadan ilim yok yok yorulacaksın ter akıtacaksın sadece okumayla olmaz ha Peygamberlerin durumunu karıştırmayın yani işte onlara rüyayla yada kalbine gelmiş unutmayın biz haşa pg degiliz

  YanıtlaSil
 59. Arkadaşlar.. Tartışmalardan şimdilik müspet bir sonuç çıkmıyor. Bakıyorum da ümmetin hali nice ola... Burada hadis ve keşiflerin ışığında önümüzü görmeye çalışıyoruz. Sözlerimiz buna dayalı olursa güzel olur. Tarafgir mantıkla ancak çatışma ve gerginlik oluyor. Dikkat mı dikkat.. Müslümanların birliğine çalışmalıyız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mustafa Bey kardeşim ben tartışma istemiyorum zaten ortada tartışma olacak bir mevzu yok. Hol yok yumurta yok Gülen'i savunmaya girişenler oluyor,bize ne burada ondan.Bu bloğun amacı belli,burada da mı Gülen propagandası yapılacak?Seviyorsan içinden sev,bana dikte ettirme(size demiyorum yazanlara diyorum). Ben Hakkın tarafındayım,ehli sünnet vel cemaat tarafında yani. Tarafgirliği Gülen taraftarları yapıyor,holiganlığı onlar yapıyor hepimiz görüyoruz.Onlarla birlik olmamız mümkün değil,bizden dini tahrif eden bir insana ve onun hareketine ittiba etmemizi istiyorlar bekliyorlar en azından saygı göstermemizi susmamızı istiyorlar. Bu mümkün değil. Lütfen burada şahısları öven yorumları siliniz çok rica ediyorum.Bahsettiğim gibi onlar yeni bir islam türetmişler peşinden gidiyorlar Allah ıslah etsin..

   Sil
  2. Blogum da küfür ve hakaret olmamak şartıyla herkes dilediği gibi yazmaktadır. Şimdiye kadar kimsenin mesajını silmedim. Gülencilere karşı blogda epey eleştirimiz mevcuttur. Aşırı gidenlere karşı zaman zaman İmam-ı Rabbani'nin sözüyle karşılık veriyorum. Herküp kendi içindekini sızdırır diye... Daha ne diyeyim... Despot biri değilim. Ehl-i Sünnet islamını savunuyoruz. Müspet cemaatlerin hepsine saygımız var. Gülencilerin artık iyice bir proje olduğu ortaya çıktı. Artık müslüman basiretli olur ve hataya düşmez. Hepimizi imtihan içindeyiz. Hepimiz ahirette sorguya çekileceğiz. Dua ve niyaz ediyoruz ki Allah hepimize hidayet ihsan etsin.

   Sil
 60. Peygamber Efendimizin bir duası var:
  Allahım, Hakkı hak görüp ittiba ettir, Batılı batıl görüp içtinap ettir. amin..

  YanıtlaSil
 61. Mahir Kaynak'ın çok enteresan tespiti: ASLINDA MÜCADELE İKTİDARA KARŞI OLANLARIN TASFİYESİ AMACIYLA YAPILIYOR OLABİLİR.

  Genelde saldırıya uğrayanın kaybedeceği ön planda yer alır. Bu bağımsız olan ve çatışmayı doğru değerlendiren güçler için geçerlidir. Başkasının hazırladığı bir plana göre hareket edenler kendilerinin kaybedeceğini düşünmezler çünkü arkalarındaki güç onları destekler gibi görünür ama aslında mücadele iktidara karşı olanların tasfiyesi amacıyla da yapılmakta olabilir.

  YanıtlaSil
 62. Mahir Kaynak'tan çok ilginç düşünceler......

  Yeni Türkiye kimsenin eseri değil Yaratanın istediğidir. Onun için kimse yeni Türkiye’nin önüne çıkmaya çalışmamalı, gerekeni yapmalıdır. Çünkü varılacak sonuç kişinin değil halkın ve ona destek olan Yaratanındır. Bunun sürecin sonunda, siyasi amaçlar uğruna dinin feda edilmeyeceği de Yaratanın bir ikazı olarak görülecektir.

  YanıtlaSil
 63. Kusura bakmayın ama siz kafayı yemişsiniz. Harbiden uçmuşsunuz. Mehdi asla kendine Mehdi demeyecek, Mehdiliğini ilan eden kişi asla Mehdi değildir, Mehdi ancak iman nuru ile bilinebilir diye bir sürü hadis gösteriyor ki, Mehdi açıkça bilinemeyecek, ta o kişinin Mehdi olduğu ilan edilene kadar. Mehdi zat olarak öldü, Mehdiyet ise devam ediyor, kör müsünüz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. “Umum yeryüzüne dört kişi hakim olmuştur ki, ikisi mü’min ve ikisi kafirdir. İki hakim mü’min Hz. Zül-karneyn ve Hz. Süleyman (A.S.)’dır. İki hakim kafir ise Nemrud ve Buhtünasr’dır. Ve beşinci olarak ileride benim ehl-i Beytimden birisi (Mehdî) dahi bütün arza hakim olacaktır”.
   (Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi-39)

   Burada Mehdinin akımı sahip olacaktır bütün arza diye tevil edersen sapıtırsın, çünkü hadis şöyle anlaşılır, Süleyma'nın (as) akımı arza hakim olmuştur. Bu da adamı kafir yapar çünkü; Süleyman'ın as. arza hakim olduğu ayet ile sabittir.

   “Tulu-i Fecirde, Beyt-i Makdis’de Hz. İsa bin Meryem (A.S.) nazil oluncaya kadar ümmetimden bir taife, daima hak üzerine mukatele (cihad) edecektir. O vakit Hz. İsa (A.S.) Hz. Mehdî’nin üzerine nüzul eder. Ona “Ey Allah’ın Nebîsi! Öne geç, bize namazı kıldır” denir. O da “Bu ümmetin imamı kendisindendir, onların içinden birisi daima diğerlerine imamdır” der.
   (Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi-38)

   Şimdi Mehdi zat olarak öldüyse İsa as. nerede be mübarek? İsa as. öldü dersen büyük bir sıkıntı doğar burada senin için onu belirteyim.


   Sil
  2. bi bitmediniz bediüzzaman şimdi yaşasa sizin zihniyetinizdekileri görüp kahrından ölürdü.o kadar sahih hadis var.adamın kendisi söylemiş ben mehdi değilim seyyid de değilim diye hala kendi çıkarlarınız için mehdidir diyorsunuz.

   Sil
 64. gülenciler ne proje si bu kardeş.? arınçın yegeni ibrahım arınç seta adl ve yahudi lobisi ile cemaatın amerika ayagını bitirmek ıcın temel atarken kım israilci dini kullanan dinden çıkmış zalim iblishane bir hükümet var ...van minute ama israil kucagında nasıl olacak.....pkk kck dershane ler işçi partililer tkp kapatılsın diyor ..nasıl olurda dinadar güya bana göre yalancı üçkağitcı liyakatsız hadsiz bir hükümet nasıl olurda pkk ile aynı dusunur akppppppp he?? sorumu cevapla adnan oktar denen mason serefsizin arkasından binler gidiyor...madakaskarda bir egitmen örgüt oluyor israilci oluyor ulan benım akrabam ögretmen proje dedınya gel buraya söyle yuzune sigara içmeyen namazlı ınsanlara suç atmak basittir kolayınıza öyle gelir namaz yok galıba itikad zayıf sadece gaybi merak eden ama gaybi bilgileri ALLAH a ait oldugunu unutan laklakçı taifesi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahmed kardeş şunu anla artık. Hem fethullah gülen hem tayyip erdoğan yaramaz adamlardır. Ama türkiye için en zararlısı fethullah gülendir. Önce tayyip fethullah ı bitirecek sonra tayyibide bitirecek sağlam biri gelir elbet.

   Kendini boşa yırtıyorsun. Burda kimse tayyibi savunmuyor. Sen şimdi burdakilere tayyipci yaftası yapıştırıp hocaefendinin pisliklerini örtmeye çalışıyorsun ama boşa uuğraşıyorsun.

   Sil
 65. bir sorum var; yanıtlarsanız sevinirim. Endülüs'ü de geri almak gibi bir işaret var mı? Bu konuda kulağınıza bir şeyler çalındı mı?inş o toprakları da alırız Allah nasip eder.

  YanıtlaSil