.

ALLAH; DEVLETE, MİLLETE VE ORDUMUZA ZEVAL VERMESİN

26 Ağustos 2013 Pazartesi

SÜFYANİ FİTNESİ / Celaleddin Süyuti'nin tasnifinden hadisler

AHİR ZAMAN MEHDİSİNİN ALAMETLERİ KİTABINDAN 

ALİ BİN HÜSAMEDDİN EL MUTTAKİ /   SÜFYANİ FİTNESİ

Hz. Mehdi’nin zuhuruna çok yakın (bitişik), fitnelerden bir diğeri de, Süfyani denilen bir kimsenin Şam’da emirliği ve bir ordunun Beyda’da (Medine ile Mekke arasında bir yer) yere batması ve kendisinin işin sonunda Mehdi tarafından ölürülmesidir. Bu alametler tevatür (kesinlikle) hududuna yakındır.

1- SÜFYANİ’NİN ŞAM’DA ÇIKIŞI

• Süfyani’nin Şam’ın ortasından çıkacağı

4.48--- Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Dedi ki Resullullah (s.a.v.) buyurdu: Şam’ın ortasından, adına Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunun Kelb Kabilesinden olacağı birisi çıkar. O insanları öldürür, hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını katleder. Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu öldürür.

• Süfyani’nin vasıfları

4.36--- Emiril Mü’minin Hz. Ali b. Ebi Talib (r.a.)’dan, Buyurdu ki: Süfyani, Halibi b. Yezib b. Ebusüfyan’ın evladındandır. Kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan (çiçek bozuğu) eser vardır. Gözünde de beyaz bir nokta bulunur. Şam şehrinden çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu Kelb’dendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür, kendisine karşı toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. (İşte o zaman) Ehlibeytim’den Harem de bir Recul çıkar. Onun haberi Süfyani’ye ulaşınca, Süyfani ona karşı ordusundan bir ordu gönderir. Ancak Mehdi, bu orduyu hezimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yanındakilerden bir orduyu, O’na karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda’ya vardıklarında yere batırılır ve kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz.

Bu hadisi, İbni Abdullah Hakim, Müstedrek’de tahric etmiş ve Buhari ve Müslim’in hadislerin doğruluğu ile ilgili şartları dahilinde bu hadisin sahih olduğu belirtmiştir. Fakat Buhari ve Müslim bu hadisi almamıştır.

• Süfyani’nin rüyası

4.41--- Naim b. Hammad Fiten’de nakletti. Ebu Meryeme’den, o da kendi şeyhlerinden rivayet etti ki:Süfyaniye rüyasında “Kalk ve ortaya çık” denilir. Kalkar ancak kimseyi bulamaz, ikinci bir rüya ile ayni şeyi görür, yine kimseyi bulmaz, üçüncü bir rüyada ise “kalk çık ve kapının önüne bak” denilir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla yedi ila dokuz kişiyi görür, bunlar Süfyani’ye “Biz senin ashabınız”derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif yerlerinden bir çok insanda kendisine tabi olur. Allah kendisine karşı Şam sahibini çıkarır, ona karşı gelir savaşır, sancağına baktığı zaman, Süfyani onu hezimete uğratır.

• Süfyani’nin çıkışının, Hz. Mehdi’nin zuhur alametlerinden olduğu

4.53--- Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, O şöyle dedi: Beni Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman, bayrak sahipleri atlarını Şam’da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu ordu ile Allah’ın, “Esheb ve ailesinin” yok ettiği zaman, onlardan kaçacak ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman, Caferiler ve Abbasiler düştüğünde, “Ciğer yiyen oğullarının” (Süfyaninin) Şam minberine oturduğunda Berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman, işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir.

4.13--- Ebu Kubeyl’den rivayet edildi. Buyurdu ki: Beni Haşimi’den bir adam Melik olur ve Beni Ümeyye’yi öldürür. Onlardan azıcık bir şey kalır, onlardan başkasını öldürmez. Sonra Beni Ümeyye’den birisi çıkar ve bir kişiye karşılık iki kişiyi öldürerek, kadınlardan başkasını sağ bırakmaz. Sonra ise Mehdi gelir. (Bu hadisi, İmam Ebul Hasen ve Ahmed b. Cafer el-Münadi Melahim isimli kitapta tahric etmiştir.)

• Süfyani’nin çıkış alametleri

4.51--- Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti) Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf  bir adam başa geçtiği zaman, Şam’ın batısında batma olduğu zaman, Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süyfani’nin alametleri olacaktır.

• Süfyani’nin çıkış şekli

4.40--- Naim b. Hammad, Halid b. Said’den tahric etti. Dedi ki: Süfyani elinde, vurduğu kimseyi öldürecek, üç kılıçla çıkar.

4.60--- Keza (Naim b. Hammad), Ebu Hureyre’den tahric etti. O dedi ki: Süfyani’de Mehdi’de iki yarış atı gibi çıkarlar ve arkalarından gelenlere karşı galip gelirler.

2- SÜFYANİ’NİN DOĞUDAKİ SAVAŞLARI

• Süfyani’nin Fırat’ı ancak kafir olarak geçeceği

4.42--- Kab-ül Ahbar (r.a.)’dan, buyurdu ki: Süfyani, Fırat’ı ancak kafir olduğu halde geçer. 

(Bu hadisi, İmam Ebu Amr Ed-Dani Süneninde, Keza İmam Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah el Kısai’de Kısas-ı Enbiya’sında nakletmektedir.)

• Süfyani’nin Kufe’ye gireceği

4.49--- Naim b. Hammad, Ebi Ertad’dan rivayet etti ki: Süfyani Kufe’ye girer ve üç günlük bir işgalden sonra altmış bin kişiyi öldürür. Burada on sekiz gece kalır. Kufe’nin mallarının hepsini paylaştırır. Ancak Süfyani’nin Kufe’ye girişi Türkler ve Rumlarla “karkısa”da çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler sokar ve onlardan bir grup Horasan’a döner. Süfyani öldürür, kaleleri yıkar, Kufe’ye girer. Sonra Horasan ehlini arar. Horasan’dan Mehdi’ye itaat edecek bir grup zuhur eder. Sonra Süfyani Medine’ye bir ordu gönderir, Peygamber (s.a.v.)’in soyundan bazı insanları Kufe’ye getirir. Sonra, Mehdi ve Mansur çıkıp kaçar ve Süfyani’de onları araştırır. Mehdi ve Mansur Mekke’ye vardığında Süfyani’nin ordusu da Beyda’da batmış olur. Sonra Mehdi Medine’ye gelerek Beni Haşim’den hapiste olanları kurtarır. Ve bu arada siyah bayraklılar çıkarak bir su kenarına varırlar ve bunu duyan Süfyani ile yakınları kaçarlar. Mehdi, bilahare Kufe’ye inerek buradaki Haşimileri kurtarır. Sonra Kufe havalisinden kendilerine “Usub”adı verilen bir cemaat çıkar ki silahlarını fark etmiş olan bir kısım Basralılar da bulunur. Böylece onlar Kufe halkından esir bulunanları Süfyanilerin elinden kurtarırlar ve ardından siyah bayraklı ordu biat için Mehdi’ye gelir.

• Süfyani’nin Kufe ve Bağdat’tan sonra ordularını etrafa göndermesi

4.54--- Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki: Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. Ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır. Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi karayolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur. Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan gelen bir orduya da yardım edecektir. Rey vak’asından sonra Medayinde de büyük bir vak’a olur. Kerkük’de de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vak’a görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir. Nuseybin arzında da bir vak’a olacak veAhvaz’da kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır.

• Süfyani’nin doğu halkı ile savaşları

4.55--- Keza (Naim b. Hammad) Demure bin Habib ve onun hocalarından tahric etti, Dediler ki: Süyfani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğu’nun bütün insanlarına karşı gönderir. Doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken, doğu’nun en uç noktasında Beni Haşim’den birisine biat edilir. Beni Haşim’den olan bu genç, Horasan ehli ile beraber çıkar ve başlarına Şuayb b. Salih Temimi olur. Bu genç sarışın olup hafif sakallıdır. Beş bin kişilik ordusu vardır. Bu ikisi birleşirler ve Şuayb b. Salih Temimi komutan olur. Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir. Süfyani’nin ordusu ile savaşırlar, ancak Süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayb b. Salih’de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’de bir ev hazırlar.

(Velid diyor ki: “Bu haşimi Mehdi’nin amcasıdır. Bazıları ise onun Mehdi’nin amcaoğlu olduğunu söylemişlerdir ve ölmeyerek hezimetten sonra Mekke’ye kaçtığını ve Mehdi zuhur ettiği zaman, onun da çıkacağını belirtmişlerdir.)

3– SÜFYANİ ORDUSUNUN MEDİNEDE BENİ HAŞİMDEN İNSANLARI ÖLDÜRMESİ

• Süfyani ordusunun Medine’de Haşimileri öldürmesi

4.59--- Keza (Naim b. Hammad) Ebu Kubeyl’den tahric etti, Dedi ki: Süfyani, bir ordu göndererek, Medine’de Beni Haşim’den kim varsa öldürülmesini ister. Beni Haşim’den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi, Mekke’de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman Medine’den kaçan bu insanlar Mekke’de O’nun etrafında toplanırlar.

4.57--- Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, Dedi ki: Medine’ye gönderilen bir ordu, Beni Haşim’den kadın ve erkekleri öldürür. Hz. Muhammed (s.a.v.) ehlinden bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve Mebis Medine’den Mekke’ye kaçarlar. Süfyani ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescid-ül Harama varmış olurlar.
• Süfyani’nin Medinelilerle Savaşı

4.58--- Keza (N.b. Hammad) Yusuf b. Zikarabat’dan tahric etti, Dedi ki: Şam’da bir halife olur Medine’lilerle savaşır. Medine ehli, kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğu haberini alınca içlerinden yedi kişi Mekke’ye giderler ve saklanırlar. Medine reisi, Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine ulaştığında öldürülmesini ister. Bu durum Mekke Reisinin ağırına gider ve bir gece kendisine sığınan bu yedi kişiye, önce “serbestsiniz, emniyetle gidiniz” der, onlar çıkarlar, ancak sonra ikisini geri çağırarak birini öldürür. Diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Taif’e giderek dağlarda barınırlar. İnsanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşırlar fakat esir düşerek Mekke’ye geri getirirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar Beyda’da ordunun batma olayına kadar Mekke’de kalırlar.

4– SÜFYANİ ORDUSUNUN BEYDA’DA YERE BATIŞI

• Süfyani ordusunun Beyda’da batışı

4.35--- Hakim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Resullulah (s.a.v.) buyurdu: Şam’ın alt tarafından, kendisine Süfyani denen bir adam çıkar ve ona tabi olanların çoğu Kelb’den olur. Süfyani insanları öldürür ve hatta kadınların karınlarını deşerek çocukları katleder. Onlara karşı Kays toplanır ve onları da öldürür. Hatta zulmü o hale gelir ki kurtlar bile onu lanetlerler. Sonra Ehlibeytim’den olan Mehdi Harra’da çıkar ve bu haber Süfyani’ye ulaşır ve O Mehdi üzerine bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Süfyani’nin ordusunu hezimete uğratır. Süfyani bunun üzerine yanındaki bütün askerlerini toplayarak O’nun üzerine tekrar bir ordu gönderir, fakat bu ordu Beyda’ya varınca yere batırılır. Onlardan ancak haberci kurtulur.

• Süfyani ordusunun bir şahsı aramak için Medine’ye gelişi

4.44--- Bezzar, Hz. Enes (r.a.)’dan tahric etti, dedi ki: Bir gün Peygamber (s.a.v.) Ümmü Seleme’nin evinde uyurken birden uyanarak “Biz Allah içiniz ve Allah’a döneceğiz.” Dedi. Ümmü Seleme “Niçin böyle dediniz Ya Resullullah” dediğinde, Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Medine’li bir şahsı aramak için Irak tarafından gelen bir ordu sebebi ile ki, Allah Teala o ordudan o şahsı korur ve onlar Zülhuleyf’den Beyda’ya geldiklerinde yere batırılırlar. Onların önde olanları, arkadakilere yetişemedikleri gibi, arkadakiler öndekilere kıyamet gününe kadar yetişemezler.

• Süfyani ordusundan 600 yabancı kimsenin olacağı

4.69--- Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti, O dedi ki: Medine reisi, Mekke’deki Haşimilere bir ordu gönderir, ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam’ın o günkü sahibi olanSüfyani, içinde altı yüz yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimi’lerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken, bir çoban farkederek “Vay  Mekke’nin başına gelene” şeklinde söylenirken, ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce “SübhanAllah kısa zamanda nasıl da yok oldular” diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarıs yerin dışında kalmış bir yorganı yakalıyarak, çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi “Elhamdülillah, bize kendisinden haber verilen alamet işte buydu” der.

• Batan ordudan sadece iki kişinin kurtulacağı

4.70--- Keza (N.b. Hammad) Ebu Kubeyl’den tahric etti, O dedi ki: Batan ordudan biri müjdeleyici, diğeri ise korkutucu iki kişi sağ kalır. Müjdeleyici Mehdi’ye korkutucu ise Süfyani’ye haber verir. Bunların ikisi de Kelp’dendir.

• Beyda’da ordunun batışının Hz. Mehdi’ninçıkış alameti olduğu

4.50--- Naim, Amr b. Asi’den tahric etti. O şöyle dedi:Beyda da ordunun yere batırılışı Mehdi’nin çıkış alametidir.

• Kabe’ye karşı gelen ordunun Beyda’da yere batacağı

4.80--- Nesei, Ebu Hureyre’den tahric etti. O dedi: Şu Beyt’e bir ordu gelir, ancak Beyda’da yere batar.

4.79--- İmam Ahmed, Muslim, Nesei, İbni Mace Hz. Hafsa’dan tahric ettiler. O dedi: Şu Beyt’e karşı bir ordu gönderilir, ancak Beyda’ya girdiğinde bu ordunun önce ortası batar ve baştakiler sondakilere bağırırken, hepsi birden batar. Onlardan bir kaç haberci dışında kimse sağ kalmaz.

4.81--- Nesei ve Hakim, Ebu Hureyre’den tahric ettiler. O dedi ki: İnsanlar, Beyda’da bir ordu batana kadar Beyt’in fethinden vazgeçmeyeceklerdir.

• Beyda’da yere batanların kıyamette niyetlerine göre dirileceği

4.77--- Buhari ve İbni Mace, Hz. Aişe’den tahric ettiler; o dedi ki: Kabe’ye saldırmak için gönderilen bir ordu, Beyda’da yere batar. Kıyamet günü ise herkes niyetine göre dirilir.

4.75--- Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, İbni Mace ve Ebu Davud, Hz. Safiyyeden tahric ettiler, O dedi ki: İnsanlar şu Beyt’in fethinden vazgeçmezler . Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakilerde kurtulmaz. Denildi ki: “İstemiyerek o orduya katılıp batanların durumunu ne olur?“Buyurdu. “Allah onları niyetlerine göre diriltir.”

4.76--- Ahmet b. Hanbel ve Müslim, Ümmü Seleme’den tahric ettiler: O dedi ki: Mehdi, Beyt’e iltica ettiğinde, üzerine her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar Beyda’da batarlar. Peygamber (s.a.v.)’e“İstemiyerek gidenlerin durumunun ne olacağı” sorulduğunda, buyurdu ki: “Kıyamet günü herkes niyetine göre dirilecektir.”

• Süfyani ordusunun Kabe’deki bir zatı (Mehdi’yi) aramaya gelmesi

4.78--- Taberani, Ümmü Seleme’den tahric etti. O dedi ki: Ümmetimden bir grup,  Mekke’deki bir adama karşı gönderilir. Ancak Beyda’da yere batarlar. Onların battığı yer aynı, ancak niyetleri ayrıdır.

4.47--- Tarabani, Evsad’da  Ümmü Habibe’den tahric etti, O dedi, Resulullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyuruyordu: Doğu tarafından bir kısı minsanlar, Beyt’teki bir şahsı aramak için yola çıkarlar. Beyda denilen yere geldiklerinde yere batırılırlar.

Musannif diyor ki: Şeyh İbn Hacer’İ  Mekki (Heytemi) de El Kavlul Muhtasar fi alametil Mehdiyyil Muntazar’da bu konuda şöyle nakletmektedir: Irak tarafından bir ordu, Medine’li bir şahsı aramak için yola çıkar. Bu şahıs Mehdi’dir. Ancak Cenab-I Hak onları engeller ve zulhuleyfe yakınında Beyda’da yere batırılırlar. Öyle ki altta kalan üsttekini, üste kalan alttakini kıyamete kadar göremez. Bu ordunun Irak tarafından geleceği rivayeti ile doğudan geleceği rivayeti arasında bir zıtlık olmadığı gibi, pek çok nakilden açık olarak anlaşılacağı gibi Onlar Şam ehlinden olacaktır.

• Süfyani’nin helaki

4.68--- İbni Asakir, Halid b. Miğdan’dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani’nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi’de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

4.67--- Naim, Hakim b. Nafi’den tahric etti. Dedi ki: Süfyani Türklerle savaştıktan sonra, onun yok edilmesi görevi, Mehdi’nin elinde olur. Mehdi ilk kurduğu orduyu da Türk (tarafından düşmanlara)’e gönderir.

**********

Hadisleri değerlendirdiğimizde:

* Süfyani Şam’ın ortasından çıkacaktır.
* Büyük katliamlar yapacaktır.
* Kelp kabilesinden çıkacak yani kendisine tabi olanlar gaddar ve kan dökücü olacaktır.
* Kendisine karşı olan Kays kabilesini, yani masum Müslümanları iyice yok edene kadar öldürecektir.
* İşte bu noktadan itibaren Mehdi zuhur edecektir.
* Mehdi üzerine gönderilen Süfyani ordusunu yenecektir.
* Süfyani ikinci bir orduyu Mehdi üzerine gönderecek, ancak Süfyani’nin bu ordusu Beyda denilen mevkide yere batırılacaktır.
* Süfyani üç kez rüya görecek ve elinde bayrak olan yedi ila dokuz kişi ona destek olup çıkmasına yardım edecek. Bu hadise göre yedi ila dokuz batılı ülke Suriye’ye müdahale edecek ve Suriye’de kendi politikalarını uygulaması için Süfyaniyi başa geçirecekler.
* Allah Süfyaniye karşı Şam’ın sahibini çıkaracak. Süfyani onu hezimete uğratacak.
* Beni Abbas’ın değirmeni döndüğü zaman: Irak’ta şiilerin kuzeye Kürt bölgesine saldırmaları olabilir.
* Bayrak sahipleri atlarını Şam’da zeytin ağaçlarına bağladığı zaman:  Batılı orduların Şam’a girmeleri ile yorumlanabilir. Bu ordular Süfyaniyi ortaya çıkaran yedi ila dokuz bayrak sahibi olabilir.
* ( Atlarını Şam’da zeytin ağaçlarına bağlayan bayrak sahiplerinin ordusu) Bu ordu ile Allah’ın, “Esheb ve ailesinin” yok ettiği zaman, onlardan kaçacak ve saklanacak kimsenin kalmadığı zaman: Suriye’ye müdahale eden bu ordu Esed ailesini yok eder.. Onlardan kaçacak ve saklanacak kimse kalmaz.
* Caferiler ve Abbasiler düştüğünde: Caferiler: İran, Abbasiler: Irak düşer. Yani Suriye’ye giren bu uluslararası güç İran ve Irak’a da müdahale eder. İran ve Irak’ta savaşlar olur. Bu ülkelerdeki yönetimler düşer.
* Ciğer yiyen oğullarının” (Süfyaninin) Şam minberine oturduğunda: Ortadoğuya giren, Suriye’de Esed rejimini yok eden batılı ordular, İran ve Irak’taki yönetimleri devirdikten sonra Suriye’nin başına Süfyani denilen kanlı diktatörü getirirler.
* Berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman: Berberi kavmi ya gerçekten Mağripten getirilen askerler olabilir, ya da Berberilerden kasıt batılılar olabilir.
* Mehdi bu hadiseler meydana geldikten sonra çıkacaktır. Neredeyse islam dünyası esaret altına alındıktan sonra Mehdi o karanlık esaret dönemi içinde zuhur edecektir. Mehdi ilk önce çıkarlarını batılılarla birleştirmiş olan batılıların içimizdeki işbirlikçilerine karşı çıkacak ve büyük bir kurtuluş savaşı başlatacaktır.
* Önce Haşimi bir melik çıkar Ümeyye oğullarını öldürür. Sonra Ümeyye oğullarından –Süfyani- melik çıkar, Haşimoğullarını öldürür. Bu da Şam üzerindeki egemenlik kavgalarına işarettir.
* Türk size hücum ettiği zaman: Hz. Ali’ye isnad edilen hadislere göre Türkler Cezireye (Arabistan’a) inecekler. Hz. Ali’nin bir sözüne göre de Türkler cûş ettiğinde, yani kaynadığında, taştığında bu olaylara işaret ediyor olabilir. Türkler’in gerek kendi başına, gerekse batılı güçlerin koalisyonuna dahil olarak Arabistan’a asker göndermesi söz konusu olabilir. Türklerin sınırlarının dışına taşması böyle yorumlanabilir. Türklerin kaynaması kendi içindeki iç kavgalara işaret de edebilir.
* Malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf  bir adam başa geçtiği zaman: Arabistan kıralı ölebilir.  Ancak hadis metninde halifeden bahsediliyor. Acaba Ortadoğuyu işgal eden batılılar, islam dünyasını daha iyi kontrol edebilmek için kukla bir hilafet mi kuracaklar. Bu adamın kendi cebini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyeceği anlaşılıyor. Bu adam ölecek, yerine iki yıl içinde azledilecek zayıf bir adam başa geçecek. Bu hadiseler Süfyani’den önceki olaylardır.
* Şam’ın batısında batma olduğu zaman: bu olay hakkında çok yorum yapıldı. Şam’dan kasıt Türkiye ise batısında yani Efes depremi olarak yorumlandı. Şam’ın batısındaki Haresta mevkiinde deprem olması Süfyani alametlerinden bir olay…
* Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süyfani’nin alametleri olacaktır: Batı insanlarının Mısır’a çıkması güncel olarak zuhura gelmek üzeredir. Mursi iktidarı Ordu tarafından İsrail parmağı ile devrilmiştir. Anlaşılan Sisi bir müddet sonra kontrolü kaybedecektir. Bu arada çökük burunlu Hüsnü Mübarek askeri rejim tarafından hapisten salıverilmiştir. Hüsnü Mübarek dışarı kaçacak ve bundan sonra batılı donanması İskenderiye’yi topa tutacaktır. İlk büyük savaş bu olacaktır. Bu savaşın ardından İslam alemi esaret altına girmeye başlamış olacaktır. Batılılar Süfyani denilen kukla diktatörü başa getireceklerdir.
* Süfyani’nin Fırat’ı kafir olarak geçeceği konusu: o zamana kadar bozulan düzeni sağlamak adına çalışan bu adam Fıratı geçtikten sonra katliamcı biri haline gelecektir.
18 yorum:

 1. Şam'ın Guta bölgesinde masum insanların kimyasal silahla toplu olarak öldürülmesinin ardından Suriye'ye uluslararası müdahalenin yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum hadisler muvacehesinde Süfyani denilen kan dökücü diktatörün ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu açıdan Süfyani hakkındaki hadisleri nazara vermek faydalı olacaktır. Herşeyin doğrusunu Allah resulü daha iyi bilir.

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. http://ismailtaskiran.com/haber_detay.asp?haberID=135

  Kays aşireti hakkında bilgi.

  Harran,Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kabileler.

  YanıtlaSil
 4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 6. Aşağıdaki olayların 2. kez cereyan etmesini beklemek hem hata olur hem de çok zaman alır zaten. Ahir zaman hadislerinin hepsinin bu yüzyılda zuhur edeceği düşüncesine kapılmak son derece yanlıştır. Zira bu alametler Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Efendimiz'in vefatından itibaren tahakkuk etmeye başlamıştır.

  1)Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti) Türk size hücum ettiği zaman, malı toplayan halifeniz öldüğü zaman, o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman...

  -Moğol nesli, Müslümanlara saldıracak, halife ölecek ve 2 sene biattan sonra azledilecek olan zayıf bir adam başa geçecek... (Kütüb-i Sitte, Sahabe'den intikal eden rivayetler kısmından)

  -Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz." [Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, (2912); Ebu Davud, Melahim 9, (4303, 4304); Tirmizî, Fiten 40, (2216); Nesâî, Cihad 42, (6, 45).>

  Allahulalem; 1-Türk kökenli Moğollar 1260 yılında Arap kökenli olan Müslüman Memluk Devleti’ne saldırmışlardır (Ayn Calut Muharebesi). 2-(Malı toplayan) halife I. Baybars 1277 yılında ölmüştür. 3-Yerine oğlu Berke Han (Barakah) geçmiştir ve 1279 yılında (2 yıl içinde) görevinden feragat edildi (azledildi) ve yerine küçük kardeşi Sülemiş’i halife ilan ettiler (yaptılar).

  2)Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: Mısır'da Kureyş’ten bir adam (Mehmet Tevfik Paşa) çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a (İngiltere’ye) kaçar. Onları (İngilizleri ve Fransızları) alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.

  -İbni Asakir Tarih’nde, Ebu Zer’e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler. Resulullah (s.a.v) buyurdu: MISIR’DA EMEVİ SOYUNDAN BURNU ÇÖKÜK BİRİSİ (MEHMET TEVFİK PAŞA) ÇIKAR. MAĞLUP OLUR VEYA MÜLKÜNÜ ZAİL EDER, RUM’A (İNGİLTERE’YE) KAÇAR. ONLARI (İNGİLİZLERİ VE FRANSIZLARI) İSKENDERİYYE’YE GETİRİR VE EHLİ İSLAM İLE SAVAŞIRLAR. Bu melhamelerin ilki olur.

  -Yine bir rivayette Ebu Zer (R.A.) Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) şöyle buyurduğunu söylemiştir:
  “Benî Ümeyye’den dessas (düzenci, entrikacı) bir adam (1882'de kurulan Mahmud Sami el-Barudi hükûmetinde savaş bakanı olan milliyetçilerin önderi Arabi Paşa), bir beldede (İskenderiye şehrinde) hakim olur. Bir sultan (Mehmet Tevfik Paşa) gelir onun saltanatına galib olur veya saltanatı, onun elinden alır. O da Rumlara (İngilizlere) sığınır ve Rumları (İngilizleri ve Fransızları) ehl-i İslam üzerine getirir. İşte bu ahir zamanın kanlı harblerinin başlangıcıdır (Temmuz 1882-Şaban 1299)”.

  YanıtlaSil
 7. İngiliz'e dikkat!
  Ergün Diler
  http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2013/08/27/ingilize-dikkat

  muhakkak okumak lazım.dönen dolapları görüyoruz. Başa süfyanı geçirecek ingilizler.o yüzden kimyasal bomba oyunu oynandı.süfyan kapıda..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim Süfyani daha ne kapıdası! Kral Abdullah öldü mü, Suudi Arabistan karıştı mı, Suriye'de 100 bin kişinin öleceği deprem oldu mu, Nato güçleri Suriye'ye girdi mi, Türkiye'de büyük doğal afet meydana geldi mi, Doğu'da ve Batı'da isyanlar çıktı mı, Kindeli Topal Adam Mısır'ı işgal etti mi ve Şam bölgesinden 3 kişi çıktı mı, Haresta denilen köy yerin altına battı mı ki Süfyani huruc etsin! Süfyani'ye daha var!

   Sil
  2. Verdiğin hadislerin bir çoğu da şia kaynakları. Mesela Abdullahın ölümü, 100 bin kişinin öleceği deprem vs. bunların bana sunni kaynaklarda geçenlerini verebilir misin? Yanlış anlama bilmediğimden soruyorum.

   Sil
  3. Estağfurullah kardeşim! Elbetteki sormak hakkın ama; bunların güvenilir Şia hadisleri olduğu kanaatindeyiz. Zira yalan-yanlış Şia hadislerinin çoğu internete mevcut değil zaten, sadece birkaçı var! Bu ve benzeri Şia hadisleri ehli sünnet hadisleriyle paralellik gösterdiği için güvenilir buluyoruz! Bir kanıtı da şu: uydurma olsaydı ta kaç asır önceden adamlar Kral Faht'ın kardeşi kral Abdullah'ı, Katar-Bahreyn Köprüsünü falan nereden biliyorlar o zaman! Öyle değil mi kardeşim

   Sil
  4. Doğruda olabilir yanlışta. Evet bir kaç hadise vuku bulmuş olabilir, ama bu demek değildir ki; diğerleri de doğru. Yani demek istediğim, bu bozuk itikadlıların her dediğine itibar etmeyelim.

   Sil
 8. Hala neyin kafasındasınız anlamadım? Horasandan çıkan Siyah sancaklılar İslam ülkelerinin dört bir yanı kaplamış(önce Horasandan yani Afganistandan çıktılar, sonra sırasıyla Bosna, Çeçenistan, Irak ve Yemende görüldüler. Şimdi de Şamda oldukları halde hala Esed kafirinin Süfyani olacağı ihtimalini dikkate almıyorsunuz. Siyah sancaklıların vasıflarında kimsenin savaşmadığı gibi savaşacakları kimsenin öldürmediği gibi öldürecekleri yüreklerinin demir gibi sağlam olacağı onları durdurmak isteyenlerin başarısız olacakları anlatılıyor; hepsi kaide mücahidlerinin vasıflarına uyuyor,Kimse çıkıp siyah sancaklılar geçti Abbasi döneminde çıkan Ebu Müslim Horasani idi demesin.Zira hadislerde bu da zikredilmiş.Siyah sancaklılar önce Abbas oğullatı için çıkar deniyor; sonra bir daha çıkacaklarından bahsediliyor.Sonraki çıkışları bugün Afganistandan çıkmalarıdır, Allahu Ekber! Üstelik hadislerde siyah sancaklıların içinde Haşimi bir gençten bahsediliyor, bu genç Şuayb bin Salih et Temimiye tabi olacak deniyor. Irak İslam devleti önderi Ebu Ömer Bağdadi şehid edildikten sonra yerine Hz. Hüseyinin soyundan olan Haşimi Ebu Bekir Bağdadi geçti, kendisi el kaideye tabi; yani Şuayb b. Salihe yani Usame b Ladine(vefat etmiş olması davasının bittiği anlamına gelmez) ve Irak Şam İslam devleti ilan edildikten sonra kendisine doğudan ve Kafkasyadan gelen muhacir mücahidler de biat etti.Başka bir hadiste siyah sancaklıların ihtilafından(Nusra ile Irak Şam İslam devletinin ihtilafı) sonra sarı sancaklılarla(hizbullat) siyah sancaklıların (Nusra ve kaide mücahidleri) karşı karşıya gelmelerinden bahsediliyor.Siyah sancaklılar Süfyaniye karşı mücadele edecekler dendiğine göre Süfyani Esedden ve rejiminden başkası olamaz. Burada Süfyani sadece Beşşar Esed olur anlamı çıkmaz.Tersine hadisler kapsamlı olduğundan Esed rejimi de anlaşılabilir ki bu rejimin kurucusu Hafız Esed süfyaninin fiziksel özelliklerine (kafasının büyük olması, yüzünün çiçek bozuğu olması)tıpatıp uymaktadır.Son olarak yine hadislerde geçen Şamda Gutada Hasf(batma, deprem, yok olma) olması Kimyasal saldırılar olabilir,Allahu a'lem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Horasan'dan çıkan kara sancaklılar elbette Eba müslim Horasani'den ibaret değildir. Diğer yandan Ladin'in Horasan'dan çıkan Kara sancaklılardan olması ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ama bu konuda şimdilik temkinli olmamızı makul karşılayınız.
   Diğer yandan Kara sancaklılar ile sarı sancaklıların çatışmasına dair hadisi yazarsanız konuyu daha iyi anlamış oluruz.

   Sil
  2. Buradaki arkadaşlar hadislerin zamanımıza bakan yönünü anlamaya çalışıyorlar. Yorumların bir diğerinden daha isabetli olabilir. Zaten maksat da budur. Hakikate yaklaşmak.

   Sil
  3. Madem koca kafalı bozuk suratlı sufyani hafız esat, onu Mehdi a.s ın öldürmesi gerekmiyomuydu?

   Sil
 9. Hadis'te geçen sarı sancaklılar ve siyah sancaklıları konusunda küçük bir araştırma yaptım. Anladım ki Peygamber efendimizin bu hadisi farklı şekillerde de anlaşılmış. Demek Peygamberimiz hak söylemiştir. Ancak yorumcuların isabet edip etmediğini zaman gösterir.

  Alıntı: "mehdi geliyor" sitesinden.. Hadisin altına yazılan yorum da onlara aittir.

  "Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır’ın köprüsünde toplanırlar. Ehl-i maşrık ve ehl-i mağrib arasında 7 (gün veya hafta veya ay veya yıl mı olduğu hadîste belirtilmemiştir) harb olur**.
  (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-160)"

  ** Bu hadîsin verdiği haber de aynen vukua gelmiştir. o şark tarafındaki taifeler arasında ihtilâf çıkınca, yani “Kuzey İttifakı” diye tesmiye edilen kimseler o taife-yi mücahidine muhalefet edince, bu hadîste “sarı sancaklılar” ve “ehl-i mağrib” diye bahsedilen Birleşmiş Milletler ordusu, Mısır’ın köprüsü olan Süveyş Kanalında karargah kurarak “ehl-i maşrık” olan Afganistan’daki o taife-i mücahidini 7 hafta boyunca bombaladı ve sarı sancaklıların bir reisi, devletleri kendilerine tarafdar edip ifsadat yapmak için tam 40 gün dünya devletlerini dolaşarak “Deccal 40 günde dünyayı dolaşır” hadîsinin bir te’vilini gösterdi. Hadîsteki 7’den murad bu 7 hafta olabileceği gibi, harbin 7 yıl süreceğine de işaret olabilir. Allahu A’lemu bissavab.
  Hadîste “sarı sancaklılar” ve “ehl-i mağrib” tabiri onların Hıristiyan milletleri olduğuna işaret etmek içindir. Çünkü batı memleketinin ekserisi Hıristiyan olduğu gibi, hadîslerde Rumlar için sarı ırk manasında “Benu Esfer” denmektedir.

  YanıtlaSil
 10. Sufyan vakti Recep ayında evvel Allah

  YanıtlaSil
 11. Katar karşıtı ittifak bir süfyani çıkaracak. Silahlarını da verecek. Bakalım kim bu süfyni. ZABD zaten pkk ya yüzlerce tır verdi

  YanıtlaSil